I. Technické otázky1. Kdo je předsedou Konzervativní strany?
Jan Kubalčík

2. Kolik má Konzervativní strana členů?
K 1. červenci 2009: 54.
Politickou stranu chápeme jako společenství, které sjednocují myšlenky a nikoli zájmy. Dominují-li ve společnosti třídy, znamená to, že dominují jejich zájmy. Strana se řídí principy a schopností obětovat své zájmy těmto principům. Je školou sebezapření. Strana, která neobětuje moc principům, jen politikaří. Strana není ani tak silná svým počtem nebo vlivem, ale spíše energií myšlenek, které reprezentuje, a věrností svých členů těmto myšlenkám. V tomto pojetí není strana ani tak skupinou lidí jako souborem myšlenek a ideálních cílů. Její důležitost a hodnota je především v tom, že konstituuje svobodu vytvářením prostoru pro svobodu projevu a tím, že vychází z principů, které jasně odlišuje od účelu. Vlády, ve kterých zasedají představitelé takovéto strany, nejlépe zajišťují pokrok a zároveň kontinuitu, brání stagnaci a brání revoluci. Konflikty zájmů a sil ve společnosti se tak přenášejí na konflikty mezi stranami, na konflikty mezi principy.


3. Jaké jsou povinnosti člena Konzervativní strany?
Dodržovat Stanovy Strany a Konservativní smlouvu a uvádět je v život, prosazovat a podporovat programové cíle Strany na všech úrovních, soustavně se vzdělávat v duchu konzervativních hodnot, přispívat k věrohodnosti, konzistentnosti a akceschopnosti Strany, hledat ve svém okolí příležitosti a potřeby pro zkvalitnění života, pojímat všechny své případné funkce a svoji práci ve Straně jako službu společnosti, respektovat rozhodnutí orgánů Strany a Smírčího soudu, platit členské příspěvky (k příspěvkům další podrobnosti zde).

4. Jak lze Konzervativní stranu kontaktovat?
Podrobněji viz Kontakty.

5. Jak lze do Konzervativní strany vstoupit?
Členem Strany může být jen bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Úplně a pravdivě vyplněnou (do kolonky "Reference (jména):" je možno vyplnit jméno či jména těch členů Konzervativní strany, kteří žadatele o přijetí znají...) a podepsanou Přihlášku za člena Strany, jejíž nedílnou součástí je podepsaná Konservativní smlouva, podává občan Radě místního/městského sdružení Strany (MS), podle místa svého trvalého bydliště (viz Kontakty), ke kterému bude také po svém přijetí náležet (pokud toto MS příliš daleko, takže se člen na jeho práci nemůže podílet, je takové přiřazení více-méně formální a dočasné - do založení bližšího MS, kam může člen přejít...). Členství ve Straně vzniká registrací přihlášky občana za člena Strany Předsednictvem Strany. Strana může registraci přihlášky odmítnout. Toto odmítnutí se případně děje formou odmítnutí předsedy Strany podepsat s uchazečem předloženou Konservativní smlouvu. Proti takovému odmítnutí se lze odvolat ke Smírčímu soudu Strany. Registrovaná přihláška zůstává v evidenci Předsednictva, její kopie příslušnému MS. Podepsaná Konservativní smlouva náleží členovi a je dokladem jeho členství v Konzervativní straně.