Ústřední kancelář KDU-ČSL
k rukám členů Předsednictva KDU-ČSL
Palác Charitas
Karlovo nám. 5
Praha 2
128 01


Věc: Návrh na změnu volebního systému

V Praze, dne 8. prosince 2008

Vážení členové Předsednictva KDU-ČSL,

dovolte, abychom se na vás obrátili s návrhem změny volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, potažmo do zastupitelstev krajů a větších měst. V září 2005 zaslala Konzervativní strana všem poslancům a senátorům otevřený dopis k této otázce, který přikládáme. Stejně tak přikládáme druhý materiál, kterým byl zmíněný otevřený dopis doplněn v lednu 2006.

Hlavním bodem našeho návrhu je snížení 5% bariéry potřebné pro vstup do příslušného zastupitelského sboru a to na nejnižší možnou hranici (v případě PS PČR až 0,5%). Uvědomujeme si přitom, že přílišná roztříštěnost složení zastupitelského sboru může být na překážku efektivitě jeho fungování. Proto zároveň, pro případ, že se rozhodnete 5% bariéru zachovat, nebo ji snížit jen málo, navrhujeme dvoukolový poměrný systém volby. Podstata tohoto systému spočívá v tom, že volič seřadí kandidující strany od své nejoblíbenější (té přidělí č. 1) po svoji nejméně oblíbenou (přitom není povinen přidělit pořadí všem kandidujícím stranám…). V prvním kole by byly, stejně jako dnes, započteny a vyhodnoceny jen nejvyšší preference každého voliče - za každého voliče, který dal příslušnou stranu na 1. místo, by strana obdržela 1 bod. Do druhého kola by postoupily jen ty strany, které by dosáhly příslušné procentuální hranice těchto bodů (při zachování 5% hranice se tedy potud v podstatě systém chová jako dnes…). V druhém kole by byly vzaty hlasovací lístky těch voličů, jejichž strana uvedená pod č. 1 neprošla prvním kolem. Hlas - bod od takového voliče by obdržela strana, která prošla prvním kolem a je mezi všemi stranami na jeho hlasovacím lístku uvedena nejvýše.

Důsledky zavedení navrženého systému jsou zejména dva. V první řadě hlas žádného voliče nepropadne (pokud se pro to on sám nerozhodne…), tzn. i hlasy pro „malé“ strany, které se do příslušného zastupitelského sboru nedostanou, budou uplatněny a to pro tu „velkou“ stranu, kterou volič považuje za nejbližší své „první volbě“. V druhé řadě tak bude moci volič volit stranu, kterou považuje za nejlepší, beze strachu, že jeho hlas propadne.

Jsme přesvědčeni, že navrhovaný systém je atraktivní i pro KDU-ČSL a to zvláště s přihlédnutím k výsledkům nedávno uplynulých voleb do zastupitelstev krajů. V těchto volbách kandidovala řada uskupení, jejichž voliči by nepochybně, pokud by měli takovou možnost, preferovali jako svoji druhou volbu právě vaši stranu. Máme na mysli zejména uskupení regionální, popř. taková, jejichž programové zaměření je blízké KDU-ČSL. Jejich hlasy by tak připadly právě vaší straně. Co se celostátních voleb týče, nesdělíme nic nového, když budeme konstatovat, že KDU-ČSL se dlouhodobě pohybuje relativně těsně nad 5% hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny a trend je spíše negativní. Domníváme se tedy, že zachování současného stavu nemůže být v zájmu KDU-ČSL.

Dále jsme přesvědčeni, že existují i jiné velmi dobré návrhy na změny volebního systému. Jsou jimi zejména: volební právo dětí (rodiče volí za své nezletilé děti), odstranění znevýhodnění pro kandidující koalice, konání voleb do zastupitelstev krajů v různých termínech. Budeme rádi, pokud s naším hlavním návrhem zvážíte i tyto další. Nejsme autory těchto návrhů, ale mají naši podporu.

Vážení členové Předsednictva KDU-ČSL, vyzýváme vás tedy, abyste v rámci svých možností prosazovali přijetí výše uvedených změn volebního zákona.

Náš návrh jsme zaslali také Předsednictvům SZ a ODS. Budeme rádi, pokud nám váš názor na předložený návrh sdělíte. K tomu dáváme k disposici e-mailovou adresu: koalice@konzervativnistrana.cz, nebo níže uvedené korespondenční spojení.

S pozdravem,

za Konzervativní stranu: Martin Rejman
kancléř

MUDr. Miroslav Beňo
místopředseda

za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

Václav Srb
předseda

za Právo a Spravedlnost:

Mgr. Petr Bahník
předseda

František Červenka
místopředseda

za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

prof. Josef Polách
předseda

Vojtěch Fila
místopředseda

Přílohy: 1. Otevřený dopis Konzervativní strany ze dne 27. září 2005
2. Materiál Konzervativní strany „Změna volebního systému - ani hlas nazmar“ ze dne 4. ledna 2006

Korespondenční adresa: Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany, Římská 26, Praha 2, 120 00