Ústava ČR konstatuje, že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů“. Jediným způsobem, jak mohou rodiče realizovat toto právo, je „povinná školní docházka“.
Východiskem tradičního postoje ke vzdělání a kultuře je však právě naopak primát rodiny ve výchově - tedy stav, kdy vzdělávaný sám, případně rodiče jako zákonní zástupci sami podle svých vlastních priorit rozhodují o tom, nakolik a kam bude delegovat své pravomoci v této oblasti. Zákon musí jednoznačně gararantovat možnost volby, aby školní vzdělání bylo v souladu s hodnotovou orientací, kterou dítě získává doma.
MŠMTV přistoupilo na možnost domácího vzdělávání, kdy děti vyučují sami rodiče (nebo po dohodě jimi vybraná osoba). Podle školského zákona, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005 je možné požádat o povolení domácího vzdělávání na kterékoliv Základní škole v ČR. O povolení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti. Bližší informace v zákoně 561/2004 Sb. § 41 (tzv. školský zákon).
Tato forma vzdělávání se opírá o dlouhodobé zkušenosti především z USA, podporuje jí řada výzkumů a disponuje už značným know-how. Zkušenosti několika desetiletí s „domácími školami“ ve světě ukazují, že tento systém je schopen řešit celou řadu problémů dětí a mládeže v moderní společnosti.
I v naší zemi jsou rodiče, kteří si z těch či oněch důvodů přejí vzdělávat své děti sami, a kteří jsou také schopni tuto volbu zodpovědně a kvalitně naplnit. „Domácí škola“ by se měla stát standardní alternativou základního vzdělávání, kterou mohou rodiče svobodně zvolit za podmínek stanovených v zákoně, tak, jak je tomu ve většině vyspělých západních zemích.
Současný stav je tedy výsledkem podstatného pozitivního posunu od předchozí situace, kdy „domácí škola“ byla v nejlepším případě pouhým trpěným experimentem. Nicméně je na místě se zamyslet, zda je důvod „povolovat“ rodině něco, co je jejím přirozeným právem. Jistě, v případě nedodržení zákonných podmínek (kam patří i to, že dítě „nepropadá“) je na místě dítě povinně převést do režimu školní docházky, ale primárně by mělo stačit prosté oznámení zákonných zástupců příslušné škole. Administrativně-technické náležitosti (zvlášť u menších škol to jistě může vyvolávat určité potíže) jsou, pevně věříme, je-li dobrá vůle, vždy řešitelné ke spokojenosti všech stran…