Dámy a pánové,vážení přátelé!

Dovolte abych pozdravil Váš Konvent jménem Konzervativní strany a celého jejího vedení.

Jen v krátkosti bych se zmínil pokusech Konzervativní strany při jednaní s parlamentními i neparlamentními stranami - s ODA, ČMUS, ČSNS Pravým Blokem, KANem i Nezávislými, které byly vždy dobře a v dobré víře započaty, ale uvízly v síti politických her vedoucích aktérů těchto rádoby pravicových stran.

Podařilo se nám z vedení naší strany eliminovat především lidí toužící po moci či postech v hospodářské sféře či jiných hmotných statcích pro sebe či své přátele. Nenacházeli jsme však partnery pro realizaci svého programu a především realizaci cílů založených na rozpracovaném konzervativismu ve smyslu duchovních tradic národa.

Chtěl bych se zde zmínit o naší účasti na setkání O F "10 let po té" v Činoherním klubu v Praze dne 19.11.1999. Za účasti prezidenta, expremiéra, předsedů parlamentních stran jsem mohl konstatovat, že tamní jednání, ani otevření zde akce "Děkujeme, odejděte” není myšleno upřímně a čpí pachem touhy po návratu k moci: nikoli jako služba státu, národu a věci samé, ale opět k návratu do ztracených pozic.

A tak se dnes scházíme za účelem co nejvíce zabránit devastaci hodnot, ke které v této zemi dochází od roku 1945 s extremní kulminací od roku 1948 dodnes. Zcela naivní předpoklady v roce 1989, že po 41 letech vytvoříme konečně podmínky pro rozvoj společnosti západním směrem na principech Masarykových ideálů, byly a jsou příčinou tohoto dnes neutěšeného stavu, kdy nejen ve srovnání se západními zeměmi, ale i našimi východními sousedy, probíhá náš vývoj nejpomaleji po celou dobu tzv. transformace. Dochází, tedy k situaci, kdy naše země se od vyspělých zemí vzdaluje, zatímco Polsko, Maďarsko i Slovinsko se k EU přibližují. Historické výhody naší země vznikající po tisíciletí i z polohové renty našich zemí, spočívající ve spojení dlouhými hranicemi s vyspělým Německem a Rakouskem, postupně mizí, a země s podstatně horšími podmínkami se k nám přibližují. Růst průmyslové výroby v těchto zemích je dlouhodobě podstatně vyšší nežli u nás. Např. v roce 2000 činil v Maďarsku kolem 15%, zatím co u nás kolem 5%. A tento trend probíhá podobně i v Polsku. Existuje výmluvnější doklad o "práci a schopnosti" našich vládních garnitur po roce 1989? Přes 500 mld korun bylo rozkradeno bez jakéhokoli morálního vysvětlení. Tyto peníze z valné části tady v zemi zůstaly, ale není ani snaha, ale ani vůle je dohledat. Je zcela zřejmé, že majetková přiznání v přesné formě kontrolních mechanizmů, nikoli kontrolních orgánů, by byly cestou k získávání důvěry ve státní moc. Je nutné konstatovat, že v této republice žije určité procento lidí s majetkem vyšším než l mld Kč. Ale jen někteří by mohli čestně prokázat původ těchto peněz. Jinak obvykle na počátku byly "přátelské úvěry zkorumpovaných úředníků", jejichž nezdaněná provize činila miliony Kč - desítky či sta? Spojení s naší politickou garniturou je zcela nezpochybnitelné. Ale pomáhali si v dobrém úmyslu.

Politická reprezentace je delegována převážně z lidí neschopných této zemi prospívat a velice schopným přinášet dobro sobě a svým, ale této zemi škodit.

A tak se stává, že pro průměrného voliče neexistuje dobrá varianta volby. Existují jen varianty horší či ještě horší. Je tedy nezbytné, a proto se zde scházíme a blížíme ke spolupráci, pokusit se alespoň o vytvoření varianty dobré. Toto je možné však jen tehdy, když se podaří nové principy skutečně demokratické společnosti nejen formulovat, ale i realizovat. Neboť staří stoupenci demokracie oceňovali tři prvky konzervativního způsobu vlády - ústavu, zastupitelský princip a legálnost opozice. Naše posedlost demokracií nás nesmí zaslepit natolik, abychom ztratili pojem o ceně, kterou za ni zaplatíme. Základním prvkem konzervativního právního sytému je nezávislost soudnictví a právo se stává politickou realitou především teprve ve spojení s mocí, která je schopna jeho dodržování si vynucovat. Po celou dobu 10 let je stále jasnější, že nestanovovat účinné zákonné normy - ne opakovaně novelizované elaboráty - pro každou strukturu státního dění, a především nepromyslet do nejmenších podrobností kontrolní mechanizmy, protože údajně brzdí tržní hospodářskou politiku, a nestanovit zcela jasně odpovědnost za řízení čehokoli v tomto státě, znamená totálně ničit důvěru občanů a ve svých důsledcích v občanech vyvolávat jen a jen strach.

Nebudeme-li nyní pokračovat obvyklými a jen nemálo se v této zemi lišícími slovy uznání a oceňování prezidenta, předsedy vlády, vlády parlamentu a senátu, pak to není jistě z  nedostatku úcty k těmto, ale jsem přesvědčen, že nyní je třeba říci o věcech veřejných přesně to, co si myslíme, protože dnes není doba vhodná k tomu, aby kdokoli těžil ze svízelné situace ekonomické a hlavně morální pro svou politickou popularitu a kariéru.

Především se na těchto principech musíme shodnout a na nich se shodneme jen tehdy, budou-li vycházet z dlouhodobých hodnot, které můžeme nazvat hodnotami křesťanskými. Jejich naplňování pak svěříme lidem , kteří svou minulostí mnohokráte dokázali morální pevnost a službu těmto ideálům a především této zemi a jejím lidem.

Jako nutný předpoklad musíme vzíti v úvahu snahu různých kariéristů či přímo odpůrců a záškodníků vetřít se do perspektivní strany a pomalu ji rozkládat. Proto musíme býti schopni postavit dostatek protivníků, kteří toto nebezpečí budou eliminovat.

Splnění tohoto záměru není možné v malých stranách na periferii našeho politického spektra. Je proto nutné sjednocovat všechny, kteří jsou schopni a ochotni takto pracovat. Tito lidé musí býti připraveni v případě volebního úspěchu předat své místo schopnějším, třeba i nestraníkům, aby veškeré naše cíle a citované ideje byly naplňovány v míře co nejvyšší.

A tady bych se chtěl zastavit a jen na chvíli Vám sdělit pocit lékaře stavějícího diagnózu velice neradostnou. Lékař přesto musí najíti sílu, která pacienta přesvědčí , že je nutno bojovat s chorobou, pokud je naděje byť i sebemenší. Protože sami z vlastní praxe skutečně jsme svědky toho, že vše je někdy až neuvěřitelně jinak. A mnohdy vidím, že příčinnou tohoto utrpení jsou poměry a jejich důsledky prezentované naším politickým prostředím a její politickou garniturou. Zdravotní stav našeho obyvatelstva, přes veškeré ubezpečování vlády, se stále zhoršuje, porodnost vysokoškolské a středoškolské socio-ekonomické vrstvy se snižuje za poklidného přihlížení vlády i ostatních politických činitelů.této země.

Proto cítím za svou povinnost pracovat pro změnu těchto poměrů , především pro generaci našich dětí.

A tak musíme konstatovat, že křesťanská morálka a její aplikace v základních postulátech státu je podmínkou nutnou, ale nikoli postačující k fungování demokracie.

Pokusme se tedy vytvořit společnou stranu otevřenou i ostatním jednotlivcům i subjektům, která bude usilovat o realizaci funkční demokracie pro občany této země, která bude usilovat o vstup do Evropy jako konstruktivní partner schopný se učit a ne poučovat a schopný v reálné době i pomáhat jako spoluprvek i ostatním, kteří ještě nejsou součástí EU.

Pokusme se spolu realizovat odkaz morálky v běžném životě jako službu celku, úctu ke všem, kteří svou schopností budou činit tuto zemi bohatší a nezapomínají ani na ty, kteří ne svoji vinou, tak úspěšnými nejsou. Protože (staro)nová kvalita společnosti znamená povznesení člověka prostřednictvím jeho morálky.

Podmínky pro spolupráci v jedné straně máme s jednoznačným a  jednoduchým názvem. Hlavním cílem naší spolupráce nemůže být jen udržování stávajících privilegií, ale zlepšení životních podmínek našich lidí. Alternativou totální kontroly v minulosti, nemůže a nesmí být amorální zmatek, který se vymkl kontrole.

Společnou ideu v demokracii a její naplňování máme také. Možná, že však máme na dlouhou dobu i poslední šanci.

Děkuji.