ZPRAVODAJ KONZERVATIVNÍ STRANY PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Slovo úvodem

    Ačkoli Konzervativní strana informuje své členy a příznivce o své činnosti na internetových strán-kách www. skos. cz, považujeme za dobré, ba nutné, čas od času vydat tiskem to, co pokládáme za aktuální či zásadní. Proto se zrodil tento Zpravodaj, jehož první číslo máte právě v rukou.
Díky velkorysosti vydavatele Konzervativního listí Davida Floryka, který nám nabídl spolupráci, bude vycházet náš Zpravodaj zpočátku jako příloha tohoto periodika přibližně každé dva měsíce.
   Dovolíme si požádat o shovívavost k nedostatkům, které provázejí mnohý začátek a vyjádřit skromné přání i neskromné přesvědčení, že postupně bude Zpravodaj obsáhlejší, pestřejší a zají-mavější.
   Doufáme například, že Vaším přičiněním bude už v příštím - podzimním čísle rubrika „Vy se ptá-te, my odpovídáme“, „Vaše dopisy“ a že nám pošlete i další náměty.

Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany

Zpravodaj Konzervativní strany si vyžádejte na kterékoliv kontaktní adrese Konzerva-tivní strany či na adrese vydavatele:
Konzervativní klub, Zengrova 25, 70300 Ostrava, msostrava@skos.cz, tel.: 608 874 968