POLITICKÝ PROGRAM
KONZERVATIVNÍ STRANY
a spolupracujících politických stran, skupin a jednotlivců zaměření
konzervativního
(zkratkou KONS)


1. Principy

Spolupracující strany, skupiny a jednotlivci KONS se hlásí k osvědčeným tradicím anglosaského demokratického konzervatismu, jehož stěžejními principy jsou občanské svobody spojené se vzájemnou úctou a loajalitou občana a státních institucí, veřejná kontrola státu, rovnost před zákonem pro všechny občany, poctivé jednání a otevřenost ve věcech veřejných, minimální státní regulace věcí osobních, právo na soukromí, právo usilovat o osobní štěstí a prosperitu a právo na vlastnictví výměnou za dodržování zákonů a maximální osobní odpovědnost.

Konzervatismus buduje spolehlivé a vzájemně se kontrolující správní instituce na základě dlouhodobých hierarchií hodnot vycházejících z antické státotvornosti a biblické duchovní tradice lidské důstojnosti a jejich kontinuity v evropských a amerických dějinách a jejich vítězství nad totalitami.

Konzervatismus světu dává formu, tradici a realistickou střízlivost uznáním vyššího univerzálního principu nadřazeného ambicím, touhám a rozmarům individuálním, skupinovým, sektářským nebo etnickým. Vytváří je s vědomím nepřetržitosti průběžného a nikdy nekompletního tvoření, tudíž s uznáním potřeby průběžných, nenásilných a uvážených reforem.

Konzervatismus hájí lidská práva v rovnováze s občanskými povinnostmi.

Konzervatismus posiluje sociální a ekonomické postavení občanů tím, že jim skýtá co nejširší svobodnou volbu, jak nakládat se svým nadáním, příjmem, časem a majetkem.

K stěžejním principům konzervatismu patří:

Přirozená a zasloužená autorita fungujících institucí s přesným vymezením pravomocí pod veřejnou kontrolou.

Budování důvěry mezi vládnoucími a ovládanými.

Úcta k tradici a řešení problémů na základě praktických zkušeností a precedentů.

Přirozená a dobrovolná loajalita stavěná na vzájemném dlouhodobém prospěchu a pocitu bezpečí.

Jasná a sdílená hierarchie společenských, etických, právních a duchovních norem, všeobecně a absolutně platných a důvěryhodnými institucemi uplatnitelných a z toho pramenící nadřazenost hodnot společných nad hodnotami individuálními.

Úcta k vládě zákona, stavěná na „negativní regulaci” – tj. principu, že vše, co není výslovně zakázáno, se smí.

Skepse vůči utopiím, ideologiím, doktrínám a politickému experimentování.

Vědomí, že člověk je morálně nedokonalý, proto zákony a instituce musí být utvářeny tak, aby svou samotnou strukturou minimalizovaly účinky neetického jednání a zvýhodňovaly etické jednáním nad neetickým.

Vnímání světa z hlediska dlouhodobé kontinuity, v níž přítomnost navazuje na historii a nese odpovědnost za utváření budoucnosti.


2. Stát, vláda a občan

Konzervativní stát je administrativní struktura na poskytování služeb, které si občané nemohou nebo nechtějí poskytovat sami. Pravomoci státu jsou ty, které mu občané svěřují. Stát není vlastníkem žádného majetku, pouze správcem majetku veřejného, jehož jsou občané podílníky. Státní aparát je občanův zaměstnanec. Chod demokracie a výkon práva, zajištění občanských práv a povinností, a prosperující ekonomika závisejí na hierarchii účinně fungujících a všeobecně respektovaných státních a lokálních institucí, které mají jasně definované pravomoci a vzájemně se kontrolují. Jejich funkcí je zabezpečovat veřejné statky, umožňovat občanům co nejširší a rovné tvůrčí příležitosti, chránit je při jejich pokojném a zákonném využívání a zabraňovat jim ve svévolném maření příležitostí jiných, a co nejméně zasahovat do volné tržní distribuce tvůrčích výsledků. Jejich účelem je udržovat právní a kulturní kontinuitu a koherenci státu, národa a obce bez ohledu na ideologii té které vlády.

Prosazujeme:3. Ekonomika a životní prostředí

Úlohou konzervatismu je konzervace kvalit a hodnot, mezi nimiž je životní prostředí na předním místě. Žádný ekonomický zdroj na naší planetě není nekonečný a nevyčerpatelný, takže ekonomika nemůže navždy fungovat na principu trvalého růstu, a to dokonce ani takzvaně „udržitelného”, protože i sebemenší růst spotřeby konečných zdrojů je dlouhodobě neudržitelný. Toto dilema přijímáme jako hlavní princip vytváření své ekonomické a ekologické politiky, proto spojujeme ekonomii a ekologii pod jednu střechu. Tato politika se teprve vyvíjí a proto žádáme o spolupráci odborníky, kteří souvislost obou oborů studují. Budeme usilovat o vypracování programu pokud možno trvalé nápravy následků dnešní ekonomické činnosti. K tomuto účelu vítáme spolupráci seriózních ekologických organizací schopných oprostit se od klišé, že ekologie nutně patří politicky „vlevo”.

Prosazujeme:4. Právo a soudnictví

Zákony a soudy jsou prostředek na ochranu občanů, ne na jejich šikanování. Vydávání nových zákonů má jen dvojí oprávnění: plnit veřejnou potřebu, kterou neplní existující zákony a napravovat něco, co je na existujícím zákoně chybné. Zákony se musí co nejvíce blížit přirozené spravedlnosti a dávat občanům smysl, aby je mohli ochotně dodržovat. Zákonodárcům se musí ukládat povinnost veřejně vysvětlit a obhájit důvody pro vydávání každého nového zákona, a dodatečně vymáhat jeho zrušení, není-li všeobecně prospěšný. Zákony musí chránit oběti před pachateli a být účinně a rychle vykonatelné.

Na těchto principech hodláme:5. Bezpečnostní politika (policie, zpravodajské služby atd.)

Bezpečnost občanů pokládáme za jeden z pilířů dobře fungujícího státu. Budeme usilovat o posílení vnitřních složek (kriminální policie, pořádková policie, specielní zásahové jednotky, dopravní policie, finanční policie atp.) i vnějších (rozvědná a kontrarozvědná aktivita, speciální složky vnější bezpečnosti).

Praktické postupy:6. Společnost, vzdělání a zdraví

Společenský kapitál je cenným aktivem národa a státu. Patří k němu vzdělanost, kultura, věda, informovanost, vkus, civilizovanost lidských vztahů, občanská statečnost a odpovědnost, zdraví, pracovitost, dovednost a podnikavost, kvalita bydlení, oblékání, stravování a zábavy, vztah k okolí, dobrá pověst. KONS bere na vědomí, že některé aspekty společenského kapitálu nelze podřídit tržní komercializaci vůbec (obrana, zákonodárství, státní správa, policie, soudnictví), jiné jen částečně nebo s rizikem společenského úpadku (vzdělání, kultura, zdravotnictví, doprava).

V této sféře prosazujeme:7. Zahraničí, obrana, imigrace

Důsledně trváme na tom, aby český stát zůstal nedílnou součástí západní demokratické civilizace, a zároveň si uchoval svou identitu, suverenitu, celistvost a právo rozhodovat o svých zájmech.

Programem je:8. Finance a daně

Dobrá daň je spravedlivá, snadno a levně se vybírá a těžko se obchází. Dobrý daňový systém je ten, který má co nejvíce daní spravedlivých a co nejméně těch nespravedlivých a občané nemají pocit, že jim stát svévolně a neoprávněně odebírá z jejich výdělků víc, než potřebuje ke svému efektivnímu řízení.

Nespravedlivé jsou ty typy daní, které a) poplatníka penalizují za lepší pracovní či podnikatelský výkon (zvyšování sazeb podle výše příjmu), b) zdaňují tentýž příjem dvakrát či třikrát (dědická daň, daň z úspor, apod.), c) penalizují podnikatele za vytváření pracovních příležitostí (zaměstnavatelské příspěvky na zaměstnance), d) omezují poplatníkovu volbu, nač svoje výdělky věnovat, e) umožňují plýtvání veřejnými prostředky.

Spravedlivé jsou ty typy daní, které a) vytvářejí společné a většinou občanů uznávané veřejné statky a služby, které by bez nich nemohly vzniknout (obrana, výkon práva, státní správa, apod.). b) zachovávají v občanovi vědomí důstojnosti, užitečnosti a podílu na tvorbě kvalitní společnosti.

Konzervativní reforma finanční a daňové politiky musí postupně, ale zásadně snižovat nespravedlivé daně a posilovat daně spravedlivé. Tempo, jakým se to dá provádět, bude záviset na státním rozpočtu, který je v současné době ve špatném stavu, ale začít musí okamžitě. Reformy musí být proveditelné bez drastických ekonomických a sociálních následků, ale nemohou být zcela bezbolestné.

Prosazujeme:

V Praze dne 2.3.2003