NATO - pilíř svobody

Není pochyb, že to bylo NATO, Severoatlantické obranné společenství národů, které po druhé světové válce znemožnilo komunismu přepadnout západní Evropu a zmocnit se světa. Byla to také pevná americko-evropská spolupráce, která nakonec donutila komunismus stáhnout se "sametovou revolucí" do nynější jakoby mírumilovné demokratické existence. Komunisté a kolaboranti se však nevzdali nikdy svého kolaborantského cíle a pokračují ve svém nástupu na Evropu a svět - tentokrát však jiným způsobem - nejen zvenčí, ale i zevnitř. Komunisté věří, že NATO musí být nejdříve infiltrováno, pak rekonstruováno a nakonec likvidováno. A celý podvratný proces již probíhá.

1. Co se týče infiltrace NATO, pohleďme jen, kdo dnes v NATO působí. Ze západních evropských států, kde všechny vlády s výjimkou Španělska, Rakouska a Itálie jsou v rukou socialistů, v NATO nejsou žádní staří protikomunisté, ale generace radikálů ze šedesátých let, kteří v době "studené války" působili na Západě jako pátá kolona Sovětského Svazu. A z nových členských států, které ještě před nedávnem patřily do sovětského Varšavského paktu , není v NATO nikdo jiný než po "sametových revolucích" na "demokraty" a "kapitalisty" převlečení komunističtí kolaboranti!

A kdo zastupuje v NATO Českou republiku? Jeden ze zástupců je bývalý emigrant, který za komunismu žil tiše mezi námi v Americe, studoval na nejlepších vysokých školách, psal do komunistických novin v Itálii a pak po dokončení amerických studií se přesídlil ze všech míst na světě do Rudé Číny, kde pracoval v rádiu. Nakonec po "sametové revoluci" se náhle vynořil v Praze a byl vpravdě skvěle připraven pro "postkomunistickou" diplomatickou službu v NATO! A navíc! Kdo z českých vojenských odborníků pomáhá "začlenit" Českou republiku do vojenských sil NATO? Nabízí se jen jedna odpověď: Komunisty vytrénovaní oficíři.

2. Co se týče rekonstrukce NATO, pohleďme jaký proces je v provozu: Rekonstrukce NATO je plodem marxistické propagandy, že "komunismu už není" a NATO už nemá důvody k existenci. Odtud vznikla americká politika, že NATO má nyní sloužit k budování demokratických států. A tak současné změny v NATO se vlastně dějí za odporu proti Americe pro její vměšování do záležitostí jiných států. V Anglii režim Blaira si nervózně mne ruce a úvodník Guardian oznamuje, že dnes [ to není Sovětský Svaz, ale ] Amerika, která je ďábelskou říší." Ve Francii Le Nouvel Observateur popisuje NATO jen jako "americký nástroj politické a vojenské kontroly nad Evropou" a Jean_Pierre Chevenement, ministr vnitra pod Jospinem, prohlašuje, že Amerika je posedlá "organizovaným znetvořením francouzského lidu." Jinými slovy: Ameriko, neobtěžuj nás a jdi domů! Žádné sankce nad Iránem a Irákem! Pryč s utiskující angličtinou a s internetem, který používá ten jazyk! Renée Rémond, prominentní historik moderní Francie, vítá jen Evropskou Unii, poněvadž je budována jen na myšlence být nezávislým od americké hegemonie". Vzhůru tedy k vlastním evropským vojenským jednotkám rychlého zásahu, jež budou neutralizovat americkou vojenskou přítomnost a nakonec ji učiní zbytečnou! Vzhůru se Spojenými Národy, jejichž komise mohou být nabaleny protiamerickými agenty a rezolucemi, (jak už se také nedávno stalo v Komisi pro lidská práva, z níž Spojené Státy byly vyhozeny).

Žádný div, že v České republice komunisté jsou také plně zapojeni do útoku na NATO a místopředseda Komunistické strany Jiří Dolejš začal již nyní kampaň proti příštímu summitu NATO. "Náš názor [o NATO] je daleko vyhrocenější než o Evropské Unii", pravil ten český bolševik a pokračoval ve svém rádoby učeném argumentu takto: "Bereme to jako trvalý politický leitmotiv, že NATO nemá perspektivu a že Evropa by měla jít cestou kolektivní bezpečnosti...[ tj. bez Ameriky ]."

Jinými slovy, NATO s účastí Ameriky je pro komunisty naprosto nepřijatelné tak, jak tomu už v minulosti od Stalina po Brežněva v Rusku a od Gottwalda do všech ostatních zločinců v bývalém Československu. Komunisté v dnešním Česku se také proto budou za každou cenu snažit znemožnit příští schůzi NATO, která se má konat v Praze. Soudruh Dolejš už nyní rozebírá, jak na to komunisté půjdou a říká: "Není ještě zcela rozhodnuto, zda půjde o letákové akce a jiné formy oslovení občanů, dále o veřejné manifestace a možná i protestní pochody." To všechno bude třeba "vzhledem k tomu, že se NATO výrazně profilovalo podle zájmů USA..." (Právo 16. srpna).

Ano, komunisté a kolaboranti, socialisté a liberálové, chtějí izolovat Ameriku za oceánem, vytlačit ji nejen z Evropy, ale vlastně i z celého světa, kde Amerika tak důsledně uplatňuje lidská a občanská práva. Příslušné komunistické a kolaborantské plány jsou už uskutečňovány po celém světě.

Příkladem toho je "Světová konference proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a příbuzné nesnášenlivosti," která bude zahájena 31. srpna v Durbanu, v Jižní Africe. Amerika tam bude pranýřována v "Prohlášení o transatlantickém otrokářském obchodu jako zločinu proti lidskosti" a od Ameriky budou žádány omluva a odškodné za někdejší otroctví. Prohlášení bude přitom demagogicky ignorovat tu skutečnost, že africký obchod s otroky byl provozován už velmi dávno před obchodem atlantickým, a který je doposud praktikován Araby v Súdánu a Mauritanii. Tak praví Arnold Beichman z Hooverova institutu. A žurnalista Don Feder dokládá, jak africký obchod otroky nejenže existoval 1000 let před tím, než běloši přišli v 16. století ve množství na africký světadíl, ale jak dosud také bez jakékoliv účasti Západu existuje: Jen v poslední době bylo muslimskou vládou v Chartúmu prodáno do otroctví 12.000 příslušníků křesťanských kmenů! Komentátor Walter Wiliams pak uzavírá, že "historie je přece jedním z neměnitelných životních faktů, kde není absolutně ničeho, co by kdokoliv z nás mohl změnit," a že "[africká konference] by se měla zabývat tím, jak změnit porušování lidských práv v nezápadním světě." Sám generální sekretář Spojených Národů Kofi Annan, Afričan z Ghany, oslovil Afričany s tím, že mají konečně přestat obviňovat za své potíže kolonialismus a činit zodpovědnými za strasti, které je stíhají, své vlastní vůdce.

3. A co se týče likvidace NATO, která je konečným snem komunistů a kolaborantů, dej Bůh, aby k ní nikdy nedošlo.

Pravda, NATO se nyní náramně mění, prodělává osudnou infiltraci a rekonstrukci a je zneužíváno k různým pochybným akcím. V trvale nejistém, ba divokém světě zůstává však naprosto nutným. NATO zůstává nutným jako pilíř svobody při obraně životadárné západní civilizace a spásné křesťanské kultury.

Prof. Dr.Ing. Libor Brom

Psáno pro Nedělní Hlasatel - Czech Daily Herald č.235, neděle 16. září 2001