OTEVŘENÝ DOPIS


Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82, Brno
#13#10
V Brně, dne 6. října 2008


Vážený pane hejtmane,

na řádném zasedání Rady JMK, které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Informace o odvolání těchto ředitelek je obsažena v dokumentu Výpis usnesení ze 172. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 24. 7. v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno, bod č. 100 programu, Usnesení 10960/08/R 172.
Dne 23. 7. t.r., tedy den před jednáním Rady JMK, se konala schůzka ředitelek shora uvedených zařízení s MUDr. Josefem Drbalem (v té době pověřený vedením sociálního odboru), který je informoval, že budou na zítřejším jednání Rady JMK odvolány ze svých pracovních míst. Jako důvod odvolání MUDr. Drbal uvedl dosažení důchodového věku ředitelek. Ředitelky shora uvedených zařízení byly odvolány k 31. 7. t.r. a pověřeny řízením s tím, že jim bylo sděleno, aby si vytvořily v těchto organizacích pracovní místa, kde se zaměstnají - neboť pověřen vedením organizace může být pouze její zaměstnanec; k podpisu jim pak byl předložen návrh pracovních smluv na dobu určitou do konce kalendářního roku.
Vážený pane hejtmane, shora popsané jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci. V žádném z uvedených zařízení nebylo před odvoláním ředitelek shledáno žádné závažné pochybení, nebyla realizována žádná mimořádná kontrola. Ve všech uvedených zařízeních proběhl hospodářský audit za rok 2007 bez připomínek. Ve shora zmíněném Výpise usnesení ze 172. schůze Rady (viz výše) není uveden důvod odvolání. Jediný důvod, který byl ředitelkám sdělen a zazněl také na zářijové poradě ředitelů zařízení poskytujících sociální služby, které zřizuje JMK, bylo odvolání z důvodů dosažení důchodového věku.
Pane hejtmane, stejně jako Vy, také členka Rady JMK JUDr. Marie Cacková, která je pověřena zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a legislativy, reprezentuje v krajském zastupitelstvu KDU-ČSL. Vaše strana ve svém volebním programu z roku 2006 deklarovala podporu osobám starším 50 let (viz tzv. Program 50+ jako jedno z nejdůležitějších témat sociální politiky křesťanských demokratů), které jsou často diskriminovány na pracovním trhu. Současná vláda ČR, jejíž je Vaše strana členem, prosazuje a přijímá řadu dokumentů (např. Národní program přípravy na stárnutí či stáří nebo tzv. antidiskriminační zákon), které mají přispět ke zmírnění zjevné či skryté diskriminace osob z důvodu věku.
Neměla by snad být nositelem těchto záměrů především veřejná správa, tedy i kraje a jejich úřady?
Z jakého důvodu byly ředitelky zařízení odvolány v tak krátkém čase před konáním voleb do krajského zastupitelstva?
Konkurzy na všechna tři místa byly uskutečněny ke dni 17. 9. t.r. Proč bylo nutné realizovat konkurzy ještě před volbami do krajského zastupitelstva, když původní ředitelky mají pracovní smlouvy a tedy mohly být pověřeny řízením až do konce kalendářního roku? Jaké osoby byly v konkurzu pro řízení shora uvedených zařízení vybrány? Jaké jsou jejich kompetence a kvalifikace?
Vážený pane hejtmane, věřím, že moje otázky můžete zodpovědět a tím objasnit motivy, které ke shora popsaným krokům Rady JMK vedly.


S pozdravem, za Městské sdružení Konzervativní strany Brno


RNDr. Svatopluk Kalužík
předseda
www.konzervativnistrana.cz


RNDr. Svatopluk Kalužík
Gruzínská 9
625 00, Brno
e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz
tel.: 602 501 853


Na vědomí:

RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny
Zastupitelé krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje
RNDr. Igor Poledňák, ředitel Úřadu práce Brno - venkov
RNDr. Vladimír Šťáva, ředitel Úřadu práce Hodonín
Tisk