Z Á P I S

schůze Rady města Brna č. R5/099 konané dne 2. března 2009


87. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu "Oprava objektu hromadného válečného hrobu obětí Rudé armády" Brno-Královo Pole, Božetěchova ul. - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM5/6637
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.
1.RMB ruší část usnesení R5/041. schůze RMB konané dne 24. 10. 2007, bod č. 67, které zní:
"RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit realizaci opravy památníku obětí Rudé armády v Brně-Králově Poli dle varianty č. 1.
Termín: 31. 5. 2008"
2.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu objektu hromadného válečného hrobu obětí Rudé armády Brno-Královo Pole, Božetěchova ul., jako nejvhodnější nabídku
Ing. arch. Haralda Čadílka
Rybkova 332/1, 602 00 Brno.
3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a
Ing. arch. Haraldem Čadílkem
Rybkova 332/1, 602 00 Brno,
která tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
4.RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu, z důvodu zabezpečení finančního krytí veřejné zakázky.
5.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

Přítomni:
Roman Onderka, MUDr. Daniel Rychnovský, Ladislav Macek, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský, Mgr. Jaroslav Suchý, PhDr. Jiřina Belcredi, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Jana Drápalová, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


ZDROJ:
<http://www.brno.cz/toCP1250/main/dokumenty/index.php?dokument=2>