NEBOJTE SE S NÁMI VYKROČIT PROTI PROUDU. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE KOMUNÁLNÍ POLITIKA MŮŽE A MÁ BÝT NĚČÍM VÍCE NEŽ JEN POKRAČOVÁNÍM PODNIKÁNÍ JINÝMI PROSTŘEDKY.


KDO JSME?

Hlásíme se ke konservativc
ům západní křesťanské civilizace. Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného potlačení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho ilusi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás. Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků.

CO LZE OD NÁS O
ČEKÁVAT?

V
ětšina z nás jsou lidé bez politické minulosti, avšak se zkušenostmi s prací v neziskových či zájmových organizacích, v komunální politice a v podnikání. Záleží nám na našem městě, proto se ucházíme o podíl na jeho správě. Pro obce, města, stejně jako pro stát, máme prostý a jednoduchý program: odpovědnost, šetrnost, střídmost. Naše politika se neskládá z mediálně přitažlivých, populárních témat. Jsme přesvědčeni, že obec by měla plnit pouze ty funkce, které není možno efektivně a pro občany výhodněji zajistit činností jiných, především privátních osob a korporací, případně aktivitami neziskových organizací.

VOLEBNÍ PROGRAM


RADNICE A OB
ČAN
Chceme samosprávu, která hájí zájmy ob
čanů, rychlé a průhledné rozhodování, jasné kompetence, odpovědnou práci úředníků, minimum byrokracie. Vycházíme z vědomí, že společenství svobodných a odpovědných občanů je zdrojem obnovy našeho města.

ODPOV
ĚDNÉ HOSPODAŘENÍ
Chceme budovat m
ěsto, které financuje pouze projekty potřebné a perspektivní. Systematicky bojovat proti korupci a nekalé soutěži při rozvoji firem a získávání zakázek. Město má vlastnit a provozovat především takový majetek, který slouží k zajištění základních funkcí. U městských pozemků nutno bedlivě volit mezi prodejem a podnájmem s cílem nalézt optimální řešení jak pro investora, tak pro budoucí rozvoj města.
Budeme podporovat podnikatelské aktivity jako zdroj blahobytu ob
čanů a rozvoje města, dbát na ochranu spotřebitele, vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj soukromého podnikání a příliv nových investic, podporovat začínající, především drobné a střední podnikatele, jejichž aktivity budou přínosem pro město (např. ochranou před monopoly pomocí územního plánu).
Budeme pokra
čovat ve vytváření standardního trhu s byty, k němuž vede cenová deregulace nájemného a privatizace bytového fondu s přiměřenou ochranou nájemníků.

PROST
ŘEDÍ PRO ŽIVOT
Zd
ůrazňujeme odpovědnost občana, vlastníka a podnikatele, úlohu města vidíme především v oblasti kontrolní a organizační. Chceme podporovat rozmanité formy bytové výstavby, např. přípravou území pro výstavbu rodinných či bytových domů.

BEZPE
ČNÉ SOUSEDSTVÍ
Našim cílem je bezpe
čné a přátelské město, plné dětí a maminek s kočárky, nikoliv město zastaváren a heren. Nebudeme tolerovat, přehlížet či bagatelizovat kriminalitu mládeže, rostoucí dostupnost drog, organizovaný zločin, lichvářství a vydírání, ohrožování mravní výchovy dětí pornografií. Věříme, že nejlepší prevencí je rozvoj města a života jeho občanů na všech úrovních.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Do sociální politiky m
ěsta zahrnujeme i péči o mládež, přičemž vytváření podmínek pro pozitivní aktivity mladých lidí může snížit počet těch, kteří holdují drogám, alkoholu, kultu násilí. Umožníme, aby se na sociální politice podílely i církevní instituce, charitativní spolky, nadace, občanské instituce i jednotlivci, což výrazně přispěje k rozšíření a „zlidštění“ sociální péče o občany.
Budeme dbát na zvýšení dostupnosti zdravotní pé
če pro občany, rozvíjet stávající zdravotní systém k zefektivnění služeb a zlepšení péče.

KULTURA A VZD
ĚLANOST
Podporujeme primát rodiny ve výchov
ě a vzdělávání dětí, budeme usilovat o co nejširší zapojení rodičovské veřejnosti do rozvoje všestranné vzdělanosti v našem městě. Povinností města je zajistit takové podmínky pro veřejné školství, jež zabezpečí dostupnost základního vzdělání pro děti všech občanů.
Jádro kulturního života leží v obci. Spontánní kulturní aktivity, co možná rozmanité a r
ůznorodé, považujeme za základní součást utváření lidské tváře Orlové. Chceme přispět k rehabilitaci průmyslového dědictví a technických památek města. Budeme podporovat výkonnostní a rekreační sport tak, aby možnost sportovat byla zpřístupněna co největší skupině občanů a v první řadě mládeži.


NAŠI KANDIDÁTI:

1
| Vladislav Szkandera, Mgr.
2
| Kamil Hvolka
3
| Adam Gamrot
4
| Jan Koňař, Ing.
5
| Gabriela Rajdusová, Mgr.
6
| Radko Pětroš, Ing.
7
| Karel Szkandera
8
| Lenka Pastirčáková, Mgr.
9
| Milan Zielina
10
| Alice Macurová
11
| Jan Tatár
12
| Lenka Plíhalová
13
| Martin Sumara

www.konzervativnistrana.cz
msorlova@konzervativnistrana.cz