Návrh programu Obroda národa - KAN

MK Olomouc

 

Vzhledem k politické situaci a vnitřní situaci stran, kterou všichni známe a nutnosti zahájení přípravy na volby považujeme za nutné spojení obou našich politických subjektů do nového politického subjektu. Navrhujeme následující názvy nové politické strany: Republikánská obroda, Obrození republikáni, Republikánská strana obrody, Obroda národa nebo prostě Obroda. Za těmito názvy by ještě byl název KAN. První část názvu jsou výrazy převzaté od politických subjektů z období předmnichovské republiky, na jejichž myšlenky navazujeme a zároveň vyjadřuje konzervativní ráz strany. Pojem "obroda" vyjadřuje směřování nové strany podle níže uvedeného programu. Název KAN by vyjadřoval spojení s bojem proti komunismu za obrodu demokracie a konzervativního myšlení. Název Pravý Blok nepovažujeme za vhodný, protože nevyjadřuje  historickou kontinuitu a navíc pojem "pravý" je velmi nepřesné určení.

Podle našeho názoru by vedle politické strany, která by nemusela mít mnoho členů, existovalo ještě občanské sdružení, které bychom nazvali Kluby angažovaných nestraníků (KAN) a které by zastřešovalo různé sympatizující subjekty, které by se přihlásili ke společnému programu, to neznamená, že by musely být nutně členy sdružení. Byli by však ve spojení a případně by bylo možno vyzvat ke společné akci. Oba subjekty - strana a občanské sdružení by měli společný program a vzájemně by se podporovali, každý ve své oblasti. Důležitý je společný program.

Domníváme se, že pravicové subjekty by se měly postavit na zcela novou platformu a to podle situace, která je nyní, po deseti letech postkomunismu, ve společnosti. Je nutno opustit jen pouhé vyhraňování se proti levici bez hlubších pragmatických a tvořivých myšlenek a jednotícího programu. Poznali jsme, že společnost nepotřebuje jen politické změny a liberální reformy, ale též změnu ke konzervativnímu myšlení a celou revitalizaci společnosti, kterou vidíme na konzervativním principu, tedy návrat k osvědčeným a staletími ověřeným hodnotám bez zbytečného experimentování s nevyzkoušenými liberálními a anarchisticko-humanitárními myšlenkami. Na naší politické scéně chybí politická strana vyhraňující se jednoznačně konzervativně a národně a přitom ne socialisticky a hájící zájmy středních tříd a inteligence (tento prostor částečně uvolnili Sládkovci). Zde se nám nabízí šance, pokud budeme odhodlaní, vyplnit tento prostor.

Dosavadní neúspěchy pravice (KAN, DEU atd.) pramenily z nedostatku opory v tradicích, v zaměření na pouze protikomunistický postoj, v nejasném sklouzávání k liberalismu, v paralelním suplování programu s jinými velkými stranami a v jakémsi lidmi nepochopeném pravičáctví bez hlubšího obsahu. Pokud správně pochopíme výzvu doby a nutnost konzervativní obdoby a s novým odhodláním a jednotně se pustíme do práce, můžeme uspět. Musíme mít jen na paměti Masarykovo pojetí revoluce: "Naše revoluce je revolucí rozumu a srdcí". Proto rozum do hrsti a srdce na správném místě.

Níže je uveden návrh programu zpracovaný MK KAN v Olomouci podle návrhu člena Ing. Vlastimila Podrackého. Jako pracovní název strany je uveden Obroda národa - KAN.

Program politické strany OBRODA NÁRODA - KAN

 

Kdo jsme?

Jsme národně konzervativně liberální strana s důrazem na konzervativní.

Co chceme ?

-          revitalizaci fyzických i duševních sil národa

-          obrodu myšlení, obrodu kultury, morální nápravu  poměrů

-          ekonomickou prosperitu

-          zdravý životní styl

-          návrat k rodině, ochranu rodiny a podporu revitalizace rodiny

-          revitalizaci a ochranu životního prostředí

-          návrat k práci a ochranu výsledků lidské práce

-          návrat k národní hrdosti

-          zodpovědnost za společnost a stát

-          klidný přirozený vývoj bez "velkých skoků" a "šokových terapií"

-          opravdové dodržování lidských práv bez negativní i positivní diskriminace

-          podporu podnikání všech subjektů, zvláště středních podniků na základě domácího kapitálu

-          svobodné volby bez omezení pro malé subjekty

-          institut referenda v jistém rozsahu a samosprávné kraje

-          vrátit prestiž státním institucím a jejich příslušníkům

-          bezplatné kvalitní školství do výše maturity podle našich tradic

-          účelný sociální systém stimulující občany k práci a vlastní obživě

-          ochranu majetku, zvýšení trestů za majetkové újmy a možnost beztrestné obrany majetku

-          vzorem je nám naše minulost a kladné vzory vyspělého světa

-          pro řešení problémů máme tento postup: nejprve tradice (přítomná nebo historická), potom vyzkoušené vzory vyspělého světa nejlépe EU, pouze pro zcela novou situaci (i ve světě) - nové myšlenky a experiment s co největším množstvím známých atributů

 

Co nechceme?

-          plýtvání prostředky

-          věčné experimentování s nevyzkoušenými ekonomickými teoriemi (nestaňme se zkušebními králíky šíleného profesora)

-          podporu lenosti, podporu sociální a humanitární rakoviny

-          znečišťování životního prostředí

-          nezodpovědné nakládání s prostředky

-          odmítáme nekritické přijímání s naší kulturou a historií neslučitelných a špatných cizích vzorů

-          odmítáme závislost na ideologiích včetně socialismu a bezbřehého liberalismu

-          zneužívání pojmu lidských práv ke skupinovým zájmům

-          zneužívání boje za životní prostředí ke skupinovým zájmům

 

Jak toho chceme dosáhnout?

Doufáme, že občané podpoří ve volbách naší stranu Obrodu národa, abychom měli možnosti a prostředky politicky prosazovat náš program a měli i přístup ke sdělovacím prostředkům.

Dále chceme založit celonárodní hnutí Kluby angažovaných nestraníků (KAN), které by získalo přední osobnosti národa a zastřešovalo místní kluby a spolky, které by měly zájem kromě své činnosti se ještě politicky angažovat a ovlivňovat politické subjekty místo planého kritizování na nesprávných místech. Tyto kluby by navazovaly na zkušenosti s podobnou prací v minulém režimu a nebyly by politickou stranou.

 

PROGRAM

Našim hlavním programem je probuzení a revitalizace sil národa.

Protože nám nejde o peníze a moc, nepropadáme získávání občanů lacinými sliby. Náš program je takový, aby byl splnitelný s aktivní podporou občanů se kterou počítáme a bez které nelze nic realizovat.

Evropa.

Do Evropy ano, ale se vztyčenou hlavou. Jako rovnoprávný člen společenství s vědomím, že Evropa od nás chce integraci politickou a ekonomickou, ale ne integraci národní a kulturní. V Evropě se chceme chovat sebevědomě a s vědomím vlastní odlišnosti, kterou přispíváme do mozaiky evropských národů. Od Evropského společenství chceme z důvodů kompatibility urychleně převzít jejich vyspělou a dlouhodobě vyzkoušenou legislativu. Odmítáme špatné vzory a nedůstojné podbízení se EU nebo jeho jednotlivým členům. Jsme pro přechodná období po přijetí do EU, zvláště nechceme, aby mnoho mladých lidí odcházelo na práci do ciziny, protože to omezí příliv zahraničního kapitálu k nám a sníží množství vybraných daňových prostředků. Proto jsme o přijatelně dlouhé přechodné období, kdy by naši občané neměli možnost pracovat ve státech EU.

Evropský jazyk.

Protože vstupujeme do společenství z jiné jazykové oblasti, dělá našim občanům větší problém se naučit více evropských jazyků, než tomu je u stávajících členů EU. Proto podporujeme jednotný evropský dorozumívací jazyk, který by se povinně učil na základních školách. Dle našeho názoru by to měla být angličtina, protože je zároveň i světovým jazykem.

Ekologie.

Odmítáme nezodpovědné a cizím zájmům sloužící ekologické iniciativy. Základem ekologie je bezpečná jaderná energetika a úsporné programy. Chceme zastavit spalovaní fosilních paliv z důvodů znečišťování životního prostředí a nevratných změn zemského klimatu. Odmítáme se stát smetištěm Evropy jako skládka odpadu a jako odkladiště ekologicky pochybných průmyslových provozů. Budeme podporovat třídění odpadů a ekologické výrobky pomocí daňové regulace.

Důchodové pojištění.

Nechceme stimulovat starší občany, aby pracovali po termínu pro odchod do důchodu, protože pracovat by měli mladí. Chceme zrušit předčasné důchody a zřídit podporu v nezaměstnanosti bez časového omezení pro starší občany, aby se nezaměstnanost přesunula ke starším ročníkům. Postupně chceme zavádět důchodové spoření, které by tvořilo většinu důchodu. Dále chceme v jisté míře zachovat průběžný systém, kde by dominantní procentuální část sociálního pojištění od dětí šla přímo rodičům. To by vedlo k větší zodpovědnosti za výchovu dětí k práci a zodpovědnosti a taktéž závislost velikosti důchodu na počtu dětí.

Rodinné sociální dávky.

Změnu bychom chtěli v rodinných příspěvcích. Zásadně bychom nechtěli podporovat sociální rakovinu. Odmítáme případy, kdy rodiče mají děti jen proto, aby dostávali sociální podporu, děti potom posílají žebrat a sociální dávky propijí. Proto chceme zastavit pobírání příspěvků po třetím dítěti, ale zároveň na dvě a tři děti příspěvky zvýšit. Dle našeho názoru je nutno vytvořit morální prostředí, podporované sdělovacími prostředky (státní televizí), aby rodiče, kteří mají dostatek prostředků měli více dětí bez závislosti na příspěvcích. Nebudeme stimulovat chudé občany, aby měli více než tři děti. Zároveň chceme, aby příspěvek na tři děti odpovídal určité kategorii platu, aby matka nemusela pracovat a mohla se věnovat výchově tří nebo více dětí, samozřejmě s výdělkem otce. Nebudeme zvláště zvýhodňovat samoživitelky, protože je to systém, který rozkládá rodinu. U stávajících početných rodin však zachováme stávající systém, pokud je to pro ně výhodnější.

Sociální podpora a podpora v nezaměstnanosti.

Odmítáme sociální rakovinu - rozrůstání sociálních dávek osobám, které si mohou obživu zajistit. V žádném případě nedávat bezpracně sociální dávky lidem, kteří mohou pracovat. Na sociální dávku nebude nárok, pokud si ji daná osoba neodpracuje na veřejně prospěšných pracích.

Podpora v nezaměstnanosti pro hledání zaměstnání bude 3 měsíce a další 3 měsíce podpory je nutno odpracovat na veřejně prospěšných pracích. Vyplácení dávek a organizace práce budou dělat obce.

Nemocenské dávky.

Nemocenské dávky ponechat ve stávající výši. Pro nepracující se budou dávky vyplácet ve výši jejich podpory.

Humanitární organizace.

Odmítáme humanitární rakovinu - neustálé rozrůstání humanitárních služeb placených státem. Stát bude minimálně podporovat humanitární organizace a to jen tam, kde se neplýtvá prostředky. Chceme pomocí veřejné kontroly zveřejňovat (viz státní sdělovací prostředky) hospodaření humanitárních organizací a hodnotit je poměrem získaných prostředků k využitým.

Nadace.

Podobně přísně kontrolovat a zveřejňovat hospodaření nadací. Pokud na nadaci přispívá organizace, která má dluhy (smluvní i nesmluvní), je nutný souhlas věřitelů.

Zdravotnictví.

Systém zdravotního pojištění doplnit přímými platbami pacientů za návštěvu lékaře (např. obvodního 20 Kč max. 5 plateb měsíčně, odborného 40 Kč max. 4 platby měsíčně). Taktéž i platby za pobyt v nemocnici (cca 20 Kč denně). Dále platit za nadstandardní služby. V žádném případě nezavádět platby (třeba jen částečné) přímo za služby, vedlo by to k postupnému vytlačení celého systému solidárního zdravotního pojištění. Obnovit platbu za recept. Přísně kontrolovat seznam připlácených léků a dávat přednost domácím výrobcům.

Dotace.

Jsme proti dotacím jakémukoliv soukromému subjektu kromě zdravotnictví, školství a humanitární činnosti. Prostředky pro řešení různých problémů by měly dostat obce, které by je použily přímo ve své režii (např. stavba komunálních bytů).

Bytová politika.

Chceme v nejkratším čase liberalizovat nájemné. Jako konkurenci soukromým subjektům chceme vytvořit v krátké době systém komunálních bytů pro nejchudší občany a jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Chtěli bychom časem vytvořit předpoklady, aby byl na komunální byt zákonný nárok pro rodiny s třemi nebo více dětmi, nemající jiné bydlení dočasně, a pro nemajetné i trvale. Odmítáme dotace nebo příspěvky na bydlení, v případě liberalizovaného nájemného by šly neoprávněně do kapsy vlastníkům domů.

Státní správa, soudnictví.

Odmítáme zatím, po dobu deseti let, neodvolatelnost soudců a definitivu státních úředníků. Protože v těchto složkách jsou dosud staré struktury spojené s komunistickou minulostí a osoby dosazené politickými subjekty a na nich závislé, chceme ponechat prostor pro výměnu těchto lidí. Do budoucnosti by se měli vybírat lidé pro definitivu a neodvolatelnost podle přísných kritérií, hlavně morálních a občansky angažovaných, počínaje službou v armádě. Nepřítomnost definitivy u určité osoby by nemusela mít vliv na výši platu. Střet zájmů u státního úředníka je nepřípustný.

Referendum.

Referendum by bylo součástí přímé demokracie, kterou chceme prohlubovat. Referenda by měla platit pro určité obvody, počínaje obcí a městskou částí přes okresy a kraje a konče celým státem. Referendum by vyhlašoval zastupitelský orgán daného obvodu k určitým zákonem stanoveným otázkám, nebo v případě důležitosti daného problému. Dále by bylo zastupitelstvo nebo parlament povinno vyhlásit referendum na základě petice občanů, která by obsahovala 10% ověřených podpisů z počtu obyvatelstva obvodu. Petice by měla předepsanou formu a definovala by již otázku referenda. Otázka referenda by byla doplněna vždy možností storno. Pokud by odpověď storno byla v nadpoloviční většině hlasů, bylo by referendum neplatné. Jinak by referendum platilo, pokud by byla účast alespoň 20%. Referendum by se vyhlašovalo obecními vyhláškami a hlasování by probíhalo min. 14 dní na nejbližším úřadě obvodu. Pokud by účast byla nad 50% a vítězná odpověď nad 60%, mělo by referendum platnost zákona, pokud by tomu odpovídala povaha věci. Jinak by bylo závazné pro konání patřičného státního subjektu pro nejbližší jednotlivý případ. Referendum by nemělo mít možnost ovlivnit přímo ekonomickou politiku země. Z referenda by byly vyloučeny záležitosti podléhající soudní moci.

Senát a president

Senát, ve stávajícím stavu, je zbytečný. Rádi bychom viděli senát jako orgán, který nemá zákonodárné pravomoci, ale je pouze pojistkou pro ústavní krizi, přebírá část výkonných pravomocí prezidenta (milosti) a nahrazuje určité výkonné funkce poslanecké sněmovny a vlády v případě krize. Složení senátu by mělo být na krajském principu, tedy stejný počet senátorů z každého kraje. Senátory by volilo, vysílalo a platilo krajské zastupitelstvo. Senát by zasedal jen výjimečně a mohli by jej tvořit i neprofesionální politikové (obvykle významné osobnosti kraje). Budova senátu by byla zbytečná. Senát by mohl zasedat v kterémkoliv krajském městě, třeba i střídavě v různých městech. Předpokládáme, že senát by tvořili významné osobnosti státu a činnost by byla v oblasti verbálního působení. Senátoři by měli přístup ke státním sdělovacím prostředkům a morálně by ovlivňovali občany. Senát by navrhoval kandidáty na presidenta, který by byl volen všelidovým hlasováním s možností storno.

Volební zákon.

Jsme proti jakékoliv omezující hranici pro vstup politických subjektů do zastupitelských sborů a vysoké poplatky pro přihlášku k volbám. Dále jsme pro odvolatelnost kteréhokoliv poslance v kterémkoliv zastupitelském sboru během volebního období pomocí petice voličů s 10% počtem podpisů ve volebním obvodě přičemž by následovaly doplňovací volby. Podruhé zvolený poslanec ve volebním období by se již nemohl odvolat. Velikost volebních obvodů by měla být malá, aby voliči měli k poslanci blízko a znali jej, případně aby bylo možno co nejvíce využít volby osobnosti na místo volby strany. Volební agitace by probíhala pro všechny politické subjekty zdarma ve státních sdělovacích prostředcích. Slovo by měli dostat všechny volební subjekty. Bilbordy by byly zakázány.

Vztah k jiným státům a národům.

Vztah k Německu a Rakousku: Minulost považujeme za uzavřenou. Vůči Němcům nemáme žádné požadavky vztahující se k období světových válek. S odškodněním našich občanů souhlasíme jen proto, že jej žádají jiné národy. Majetek Sudetských Němců je propadlá zástava na náhradu za válečné škody. Otevírání této otázky znamená otevření otázky všech náhrad za škody všem národům ve světové válce. Vyhnání Sudetských Němců byl legální čin na základě Postupimské konference a Benešových dekretů, které jsou součástí naší historie. Za nedůstojné činy při odsunu bychom se měli omluvit. Sudetští Němci mají jako vlast Německo, protože dobrovolně přijali německé občanství v r. 1938 a bezdůvodně nechtěli žít s Čechy v jednom státě. Mnichovská dohoda byla neplatná od samého začátku.

Vztah ke Slovanským národům: Náš národ vždy vyzařoval svoji kulturu spíše na východ a byl vzorem ostatním Slovanským národům. Tohoto poslání bychom se neměli vzdávat. Naše zkušenosti s demokratickou společností by mohly být cenné i pro další národy, momentálně třeba na Balkáně. Neomezovat obchodní styky. Máme výhodu snadnějšího dorozumění. Pokud bude prostor, přijímat přistěhovalce především ze slovanských zemí, protože se u nás nejsnadněji integrují.

Vztah k zemím porušujícím lidská práva: Jsme malý stát a nemůžeme si dovolit řešit světové otázky. Postupovat v souladu s EU. Nedělat ojedinělé akce ohrožující státní ekonomické zájmy.

Vztah k dalším státům EU: Hledat u nich spojence pro naši politiku. Navazovat přátelské styky na úrovni zájmových komodit.

Daně.

Snížit daně ze zisku pod úroveň běžnou v EU pro získání zahraničních investorů. Zavést nepřímé daně např. za neekologické výroby. Dále zavést daň z nesmluvních dluhů (nezaplacených pohledávek). Pružně měnit domovní a pozemkovou daň podle změny v okolí (zvýšit při vybudování komunikace do obce, naopak při zhoršení životního prostředí). Oddanit zemědělce. Domovní daň zachovat podle místa a rozměru nemovitosti, nikoliv podle ceny. Domovní daně v atraktivních místech zvýšit. Zachovat stávající způsob vybírání daně orgány nezávislými na místních poměrech (a místních mafiích). Zachovat stávající výběr a přerozdělování daní ovšem v rámci kraje. V krajích by měla zůstat převážná část výběru daní.

Daňový systém by měl vytvářet předpoklady pro podporu investic před spotřebou.

Místní a krajské orgány by měly možnost vypsat zvláštní časově omezenou nebo jednorázovou daň na určitý účel, předem sdělený, vysvětlený a občany referendem odsouhlasený. Tuto daň by zaplatili všichni výděleční občané rovným dílem a taktéž všechny podnikatelské subjekty podle jistého klíče.

Krajská a místní samospráva.

V naší tradici je státní správa centralizovaná na úrovni historických zemí. V současné době funkci zemí přebírají kraje. Budeme podporovat co nejširší krajskou samosprávu, tak jako byla v historii zemská samospráva. Na místní úroveň přeneseme jen potřebnou část pravomocí.

Proti stávajícímu stavu chceme na místní úroveň zavést větší rozhodování ve stavebním řízení staveb nedotýkajících se krajského nebo státního zájmu. Domníváme se však, že školství a zdravotnictví by mělo být řízeno celostátně.

Soudnictví a státní zastupitelství.

Podporujeme reformu soudnictví. Chceme ji však doplnit ve zvětšené míře institutem samosoudců a definovaným systémem předběžných opatření - obojí vedoucí k rychlému nápravnému procesu. U občanskoprávního řízení chceme zavést bezplatnou právní pomoc pro nemajetné. Zkrátit dobu soudního projednávání souborem opatření (např. projednání v nepřítomnosti žalovaného, když se nedostaví nebo se skrývá apod.). Zřízení správního soudnictví a zvětšení pravomoci Ombudsmana. Dát přednost rozhodování podle duchu zákona v případě, jestliže je rozpor mezi literou zákona a duchem zákona.

Tresty a nápravná zařízení.

U trestných činů majících majetkový dosah určit dvojí sazbu trestu - nízkou v případě zaplacení majetkové újmy poškozenému a výrazně (několikanásobně) vyšší při nezaplacení majetkové újmy. Financování a investiční náklady nápravných zařízení oddělit od státního rozpočtu a udělat z nápravných zařízení samovýdělečné jednotky. Nápravná zařízení by měla vlastní statky a výrobny potravin, vlastní stavební organizaci a zajišťovala si služby. Služby vnějších firem by se zajišťovaly recipročně prací vězňů. Vězeň odmítající pracovat by měl zajištěn jen minimální příjem potravin a minimální podmínky k přežití. Pracující vězeň by si mohl koupit potřeby v jistém rozsahu podle vlastního uvážení, mohl by dosáhnout rekvalifikace a našetřit si peníze. Vězeň by mohl být i propuštěn, když zaplatí svojí prací majetkovou újmu postiženému. Jsme proti předčasnému propouštění jen za dobré chování. Odmítáme trest smrti.

Lidská práva.

Jsme proti zneužívání pojmu lidských práv pro skupinové zájmy na jedné straně (viz případ Matiční ulice) a zároveň v některých případech porušování lidských práv bez patřičné odezvy (viz vydávání německého občanství našim občanům německé národnosti a tím jejich zvýhodňování na národnostním principu).

Jsme pro opravdovou rovnost všech lidí podle Charty OSN, proto odmítáme též tzv. positivní diskriminaci. Jsme proti kvótám žen v manažerských funkcích nebo kvótám Rómů ve státních službách. Lidi nelze v žádném případě, pro jakoukoliv práci rozeznávat podle barvy pleti nebo pohlaví. Pokud budeme pomáhat Rómům nelze tak dělat na rasovém principu. Pomoc musí dostat všichni lidé jisté sociální skupiny bez ohledu na barvu pleti.

Ideologie hlásající násilí.

Všechny organizace, které se hlásí k ideologii hlásající násilí by měly být zakázané. Lidé, kteří se kdykoliv hlásili nebo byli členy organizace hlásající násilí by neměli mít možnost sloužit ve státní správě. To platí pro komunismus a fašizmus. Taktéž může platit i pro různé nové náboženské sekty nebo hnutí nebo hnutí hlásající rasizmus. V naší zemi by nemělo být povoleno muslimské náboženství, které ve svém principu hlásá nedodržování lidských práv a násilný boj za Islám.

Uprchlíci.

Poskytovat útočiště uprchlíkům ze zemí nedodržujících lidská práva, ale snažit se, aby proti režimu ve své zemi opravdu bojovali. Ekonomické uprchlíky nepřijímat a vracet. Uprchlík by po určité době měl být zařazen do pracovního procesu a odpracovat si svoji podporu na veřejných pracích. Jinak podporu nedostane. Účelem je navrátit uprchlíky do jejich vlasti, ale tak, aby za svůj útěk nebyli pronásledováni.

Zahraniční dělníci a přistěhovalci.

Pokud budou v naší republice volná pracovní místa, je možné, aby je zaujali zahraniční pracovníci. Přitom je nutné, aby zprostředkování prováděly za pomoci našich zastupitelských úřadů samotné firmy pracovníky vyžadující nebo firmy jimi pověřené. Je nepřípustné, aby to prováděli jakékoliv mafie a černí zprostředkovatelé. K tomu má sloužit vízová povinnost, ovšem v tomto případě levná a přístupná. Vízum na práci bude odlišné od turistického nebo dlouhodobě pobytového. Pracovník bude užívat určité výhody (sociální pojištění apod.). Zaměstnavatelé budou poskytovat po odchodu ze zaměstnání posudek, který bude sloužit v případě řízení o poskytnutí občanství. Je v zájmu našeho státu poskytnout občanství cizinci, který dobře vykonává svoji práci a nepáchá trestné činy. V takovém případě je taktéž potřebné, aby si sem přestěhoval svoji rodinu, k tomu by měla vést další opatření (bytová politika apod.).

Ochrana osobnosti a majetku.

Je povinností státních orgánů poskytnout ochranu občanovi, který je vydán hrozbě násilí (vydírání, svědectví u soudu apod.). Chceme daleko více než dosud chránit majetek. Chceme aby při obraně majetku bylo možno použít přiměřeného násilí a to i formou útoku. Chceme daleko větší tresty za nenahrazené majetkové trestné činy. Chceme minimalizovat trest za majetkový trestný čin, který je nahrazen.

Bankovnictví.

Poté co budou stávající státní banky (a státní podíly) privatizovány, chceme zřídit novou státní banku. Důvodem je nejistota vkladů u soukromých bank. Zřízení státní banky je nutné, aby byly zaručeny dlouhodobé vklady důchodového pojištění a byly účinně zajištěny další státní aktivity. Banka by dávala úvěry pouze na státní a krajové aktivity (stavba dálnic, koupě zbraní pro armádu apod.) a přímo občanům (např. hypotéky). Stát a kraje by za své aktivity ručily svými rozpočty. Úroky věřitelům by běžně nepřevyšovaly inflaci.

Školství.

Nárok na bezplatné vzdělání je do výše maturitní zkoušky. Vysoké školy chceme převést postupně na soukromé financování pomocí nadací a spoluúčasti studentů. Umožnit rozložení studia na delší dobu, aby student mohl pracovat. Umožnit půjčky studentům. Jistý počet vybraných talentovaných studentů by měl studium zdarma. Školskou reformu podle EU zavádět citlivě s ohledem na naše zkušenosti. Nemyslíme si, že všechny atributy školské reformy podle EU jsou lepší než stávající stav.

Chceme, aby se stav školství vrátil do období, kdy měli učitelé větší pravomoci a kdy ve školách nebyly drogy a zločinnost. Nutno bez ideologické závislosti na nějakých anarchisticko humanitárních teoriích (práva dítěte apod.) studovat, co je pro dítě opravdu lepší - větší přísnost při výchově nebo drogy a zločinnost.

Armáda.

Armáda by měla tři pilíře: Ozbrojené útvary - postupně profesionalizované útvary, dočasně s vojáky základní služby na dobu jednoho roku. Domobrana - lehké zbraně obranného charakteru dislokované na celém území a mající i některé služby záchranného charakteru. Vojáci by sloužili 1,5 roku a bydleli doma vyjma výjezdních cvičení. Civilní ochrana - částečně profesionalizované oddíly zaměřené na služby obyvatelstvu postiženému ohrožením velkého rozsahu. Vojáci by sloužili jeden rok. Zrušit náhradní službu, odvedence odmítající sloužit se zbraní, zařadit do Civilní ochrany nebo Domobrany. S postupnou profesionalizací armády by se povinná vojenská služba odbývala v Domobraně a Civilní ochraně, kde by mohly sloužit i dobrovolnice. Zde zařadit i výchovné programy pro mládež a výběr pracovníků pro Policii a profesionální členy armády a kádrové sledování pro uchazeče pro státní správu. Vysvědčení z armády by mělo morální význam i pro zaměstnavatele.

Rodina.

Rodinu považujeme za základ státu a proto chceme její maximální ochranu a přednost před jinými druhy společenství např. různými druhy neplodných partnerství. Pro neplodná partnerství (homosexuální nebo heterosexuální páry odmítající se podílet na reprodukci) navrhujeme formu partnerské smlouvy, která by definovala určité vztahy, ale v žádném případě by nebyla rovnocenná manželství. Podpora mladým rodinám by měla být hlavně v oblasti bytové politiky (komunální byty, hypotéky na stavbu bytu nebo domu, daňové úlevy podnikatelům, kteří zajistí bydlení rodinám zaměstnanců).

Plánované rodičovství, potraty, adopce.

Podle našeho názoru, děti přiváděné na svět by měly být chtěné. Proto jsou vhodné prostředky, které vedou k plánování rodičovství. Pro nechtěná těhotenství chceme zavést (a také propagovat a informovat) instituci, která by zajistila anonymní porod a pobyt ženy před porodem a zajistila též všechny společenské dopady (zaměstnání, rodiče, adopci dítěte) a přesvědčila ženu, aby upustila od potratu. Potraty u prvorodičky zakázat (ze zdravotních důvodů). Chceme rozšířit možnosti anonymní adopce dětí, o které se rodiče nestarají, zvláště případy dětí v dětských domovech v případě, když rodiče nemají zvláštní zábrany se o dítě starat a přesto se o něj nestarají.

Sdělovací prostředky, státní televize a rozhlas.

U soukromých sdělovacích prostředků nelze zajistit úplnou objektivitu a odstranit populismus v získávání diváků. Proto jsou nutné i státní sdělovací prostředky. Jejich rozsah není zatím zcela zřejmý, protože se nevyzkoušely všechny možnosti jejich fungování v zájmu státu. Zatím bychom neměnili jejich rozsah.

Státní sdělovací prostředky chceme ponechat v rukou volených orgánů a je to tak nejlépe, protože politikové jsou zvoleni občany. Nedůvěra k politikům pramení z nedokonalosti politického systému, který chceme změnit. Až bude dobrý politický systém (takový jaký navrhujeme - viz referendum, senát, odvolatelnost poslanců, zrušení hranice pro vstup do parlamentu apod.) nebude nutné se bát politického vlivu na sdělovací prostředky. Politické subjekty by měly být ve sdělovacích prostředcích zastoupeny. Státní televize není od toho, aby lidi bavila, ale od toho, aby lidi informovala a vzdělávala. Volby by měly probíhat ve sdělovacích prostředcích bezplatně pro všechny volební subjekty. Běžná náplň sdělovacích prostředků by byla tato: Důležité informace pro občany (termíny povinných plateb, termíny pro odvody, informace o službách státní správy a pokyny pro občany, vysvětlování zákonů, zdravotnické informace, informace pro řidiče), připravované projekty státem řízené (dálnice, výstavba budovy parlamentu, nový systém důchodového spoření, nové hypotéky), informace z parlamentu (přímé přenosy z důležitých jednání, informace o připravovaných zákonech). Zprávy z krajů a informace krajských orgánů. Prostor pro politické subjekty. Vzdělávací programy. Reklama by byla povolena jako doplnění vysílacího času. Zábavné pořady by měly úroveň odpovídající kulturním požadavkům a nepodbízející se diváckému marasmu. Divácká sledovanost by nebyl hlavní ukazatel úspěchu. Např. prezident by měl mít svůj krátký pořad a odpovídat přímo na dotazy občanů. Tím by se mnohé vysvětlilo. Senátoři (viz náš návrh senátu) by se měli střídat v pětiminutovém pořadu.

Kultura a vzdělávání.

Stát by měl daňovými stimuly a dotacemi podporovat domácí kulturu, hlavně kulturu sledující tradice. Stát by měl účinně chránit památkové objekty. Odmítáme vzdělávání jen ve školském systému. Chceme vzdělávání zavést do armády, státních institucí a do státních sdělovacích prostředků. Vzdělání a kulturu bychom měli chránit před škodlivými cizími i domácími vlivy (akční filmy apod.). Chceme výchovu k vlastenectví (to neznamená nacionalismus). Za velmi důležité považujeme masový rozvoj tělovýchovy a sportu. Organizace toto provozující chceme podporovat.

Domovské právo.

Každý by měl svoji domovskou obec a to podle narození nebo podle určité doby trvalého bydliště. Tato domovská obec by měla povinnost se o svého občana postarat v případě, že nebude mít sám prostředky. Obce by ovšem měly právo nepřijmout občana (pokud se tam nenarodil) do svého domovského práva za určitých okolností (trestná činnost, žije delší dobu z podpory) apod. Domovské právo by nezanikalo odstěhováním do zahraničí. Mohlo by být zřízeno i tzv. čestné občanství obce spojené s domovským právem. Pro toto rozhodnutí by bylo nutno ovšem obecní referendum. Domovské právo by bylo možno si i koupit a schválit referendem.

Ochrana osobních údajů a občanské multikarty.

Vzhledem k zavedení občanských multikart a možnosti jejich zneužití, by občan nebyl nucen údaje, které považuje za zneužitelné, v této kartě mít obsaženy, nebo by je mohl mít rozděleny ve více kartách. Systém před zavedením řádně vyzkoušet na omezeném vzorku obyvatel.

Státní a obecní zájem.

Pro vybrané případy, zákonem stanovené by se definoval státní a obecní zájem nad zájmem jednotlivce a bylo by možno v tomto zájmu konat. Např. výkup pozemků pro výstavbu v průmyslové zóně nebo stavba dálnic. Tyto záměry by musely být předem schváleny v obecním referendu a dlouhodobě k disposici. Proto chceme též zavést schvalování územních plánů obcí s souladu s územními plány vyšších územních celků referendy. V určených oblastech by potom proběhl výkup pozemků s určitým násilným způsobem při dohadovacím řízení s majiteli.

Občanská sdružení a skupinové organizace.

Protože v naší zemi působí mnoho občanských sdružení, které jsou financovány ze zahraničí různými finančními subjekty majícími partikulární zájmy a případně mohou být i ovládány finančními nebo zločineckými mafiemi, je nutno, aby občanská sdružení podávala pravidelný audit o svém hospodaření tak, aby veřejnost se o financování těchto sdružení dozvěděla. Pokud jej nepodají, nebude jim zakázána činnost, ale budou považovány pouze za skupinové organizace. Občanská sdružení budou moci žádat o prostor ve státních sdělovacích prostředcích, o povolení demonstrací apod. Skupinové organizace nebudou mít právo na tento prostor a povolení a budou pouze tolerovány jako organizace s vnitřním působením, bez možnosti vnějších projevů.

Zemědělství a lesnictví.

Oddanit zemědělce. Podporovat zemědělství pomocí dotací na tvorbu krajiny (dotace budou podle toho, jak bohatý bude státní rozpočet a nelze je předem zaručit). Prosazovat multifunkčnost zemědělství. Podporovat čisté zemědělství bez chemizace. Dát prostor k volné soutěži všem formám zemědělského hospodaření. Nedovolit prodej státní a obecní půdy před zpracováním a schválením (referendem) územních plánů (aby se nemusela znovu vykupovat).

Nedovolit prodej státní půdy cizím státním příslušníkům a cizím podnikatelským subjektům (pokud nezaloží českou pobočku).