Policie České republiky

Obvodní úřad vyšetřování v Praze 7

Ulice Františka Křížka 11

170 00 Praha 7

doručeno osobně

(razítko Policie ČR, Místní odd. Letná, Praha 7: Došlo 11.1.2000, Č.j. OR7-55/MO2-TČ-2000)

pondělí, 10. Ledna 2000

 

  1. Podávám tímto podnět k zahájení šetření ve věci níže popsané s tím, že ponechávám na orgánech činných v trestním řízení, aby přehodnotily, resp. správněji kvalifikovaly rozsah a skutkovou podstatu trestného činu.

  2. V pátečních večerních zprávách ČT 1 a posléze ve zpravodajství televize NOVA, následně poté dle tisku vydaného na území ČR (Blesk, MF Dnes, Večerník Praha, Sobotní slovo, Zemské noviny, atd.) bylo uvedeno, že "přibližně padesát listů papírů s hlavičkou a navíc s bianco podpisem starosty Prahy 7 Ing. Tomáše Duba se dosud neznámým způsobem dostalo na veřejnost. A navíc řada z nich byla použita pravděpodobně k různým účelům. Pravost svého podpisu starosta Dub nepopírá."

    Je zcela lhostejné, jaké důvody uvede starosta pan Ing. Dub pro skutečnost, že podepsal úřední listiny bez obsahu a prázdné – protože do nich lze vepsat cokoliv, od směnky, plné moci, jmenování do funkce, akceptaci návrhu, mohou být dokladem pro jakýkoli právní úkon, který mohl učinit za celé období své "kariéry". Možná bude vše zastírat politickým bojem o své křeslo (jak bylo uvedeno v tisku). Mohlo by to však třeba být i jinak, například snahou postarat se o své bližší a bližní v případě, že by byl náhle odvolán, nebo by z jiného důvodu nemohl vykonávat svou funkci.

Oznamovatel se domnívá, že jednání starosty pana Ing. Tomáše Duba nese znaky některých trestných činů a to:

  1. porušování povinnosti při správě cizího majetku,
  2. zneužití pravomoci veřejného činitele (zde oznamovatel podotýká, že pod pojmem "úmyslně způsobí jinému škodu" nelze spatřovat jen způsobení materiální škody, ale i škody nemateriální, zejména poškození práv fyzické osoby nebo právnické osoby – tedy Městské části Praha 7 a Obvodního úřadu Městské části Praha 7, dále pak skutečnost, že nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci veřejného činitelem, a není třeba, aby škoda skutečně vznikla nebo aby pachatel skutečně opatřil sobě nebo jinému neoprávněný prospěch – přitom sám Ing. Tomáš Dub prohlásil, že listiny podepsal úmyslně, musel tedy být minimálně srozuměn s tím, že tyto listiny mohou být vyplněny a poté může vzniknout škoda Městské části Praha 7 a jejímu Obvodnímu úřadu),
  3. padělání a pozměňování veřejné listiny (zde je nutno podotknout, že trestného činu se dopouští nejen ten, kdo padělá veřejnou listinu ale i ten, kdo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo použito jako pravé //což přímo pan Ing. Tomáš Dub veřejným sdělovacím prostředkům potvrdil// a dále pak to, že paděláním veřejné listiny ve smyslu ustanovení o stejnojmenném trestním činu je třeba rozumět vyhotovení nepravé listiny takové povahy, která má vyvolat dojem listiny vydané předepsaným způsobem příslušným orgánem (!!) – tedy lze do ní například cokoli dopsat),

U všech možných skutkových podstat zejména platí, že příprava ve smyslu §7 odst. 1 tr. zák. Nevykazuje ještě povahu jednání, které charakterizuje skutkovou podstatu trestného činu, k němuž směřuje, ale jen úmyslně vytváří podmínky pro jeho spáchání. Nebo snad nebylo veřejně přiznáno panem Ing. Tomášem Dubem, že oficiální listiny Městské části Praha 7 podepsal úmyslně? Legenda o zjednodušení administrativy je krásná, nicméně představme si ji u všech veřejných činitelů této země.

Oznamovatel ponechává na úsudku orgánů činných v trestním řízení, zda nebyla naplněna i skutková podstata trestného činu dle §180, kdy je nesporné, že použitím listin s podpisem Ing. Tomáše Duba skutečně (a to sám přiznal) škoda velkého rozsahu vzniknout může – majetková a i velkého rozsahu, která však nemusí vzniknout, avšak – aby byl naplněn objektivní znak trestného činu – obecně nebezpečný následek – musí bezprostředně hrozit. To, že hrozí je zcela evidentní.

Závěrem oznamovatel dodává, že i když nebude jasně prokázáno, kdy může starosta podepisovat prázdné veřejné listiny, neboť dle §52 a násl. zák. č. 367/1990 Sb. lze dovodit, že funkce starosty je funkcí statutárního orgánu obcem, a tedy hlavně opatřením listiny Městské části Praha 7 podpisem starosty Městské části Praha 7 (ať už s jakýmsi razítkem nebo bez) došlo jeho jednáním ke škodě nikoli malé, neboť jenom skartace stávajících "hlavičkových" papírů s nápisem – označením – Městské části Praha 7, takovou škodu přinese. A primárním důvodem této škody je jejich opatření podpisem starosty, teprve sekundárním důvodem je možnost na papír cokoli vepsat. Obráceně by to nemělo žádnou logiku, ke škodě by totiž nedošlo.

Možná, že celá záležitost je taková, aby některé listiny podepsané v minulosti starostou panem Ing. Tomášem Dubem, mohly být označeny jako neplatné, ukradené, atd., protože se zjistí jejich závadnost z hlediska zákona. Případně jakékoli jím podepsané listiny budou označeny za ty "odcizené" což povede k nařčení kohokoli z čehokoli.

Daniel Korte

530226/285

Umělecká 13, Praha 7

(PhDr. Daniel Korte je Kancléřem SKS)