Komentář k neudálosti


V úterý 27. března nám naše TV s dámou Danielou Drtinovou, co obvyklou hvězdou pořadu Události a komentáře, připravila lahůdku s námětem k němuž každé přirovnání kulhá. Námět ? Americká radarová stanice u nás. Přizván pan Tamáš z organisace NE základně, ministr zahraničních věcí CR pan Schwarzenberg, občan zákonodárce Zaorálek a velvyslanec Spojených států amerických v ČR, pan Graber .
Organisace ANO, čili nechceme radar, chceme rakety, pozvána nebyla.
Moderátorka vynikla tím, že velvyslance buď ani nenechala domluvit, případně prostě neodpověděla na žádnou z jeho otázek, či argumentů. O to větší slovo měli pan Tamáš i pan Zaorálek. Pan Schwarzenberg, lituji, působil dojmem, že má potíž vyjádřit se česky.
Pan Tamáš i pan Zaorálek se doplňovali v tvrzeních o tom, že Amerika nemá zbrojit a cesta k míru, o který přece jde, vede právě jen tudy. O zbrojení jiných zemí, přes čísla daná k disposici velvyslancem, se nehovoří. Moderátorka, jak poznamenáno, to opět samozřejmě právě tak přijímá .Takže starý sýr v novém balení. Nebylo svého času větších bojovníků za mír než Adolf Hitler a Josef Stalin.
Taktéž hojně zmiňováno jak finančně náročné takové zbrojení (USA) jest. Z oblasti těch negativismů, upozorňujících třeba na to, kolik elektrické energie USA spotřebují. Pochopitelně bez zmínky o tom, že si ji taktéž vyrábějí a zaplatí.
Pan Tamáš byl tentokrát bez mikrofonu s nápisem FUCK USA (správě anglicky by mělo být Fuck the U.S.A., pane Tamáši) kterým se honosí na veřejných shromážděních svého spolku, ale stejně jako jeho kolega Zaorálek tedy dovedl poradit jak by měla Amerika utrácet své peníze. O tom, kdo platí jeho shromáždění a přiváží si tam hosty z Itálie, či až z Portugalska (byl jsem tam a mluvil jsem s nimi) se pan Tamáš nezmínil. Aniž se zmínil o tom, kdo platí jeho cesty a od čeho vlastně odvisí jeho a celého jeho spolku chleba s máslem. Z čeho honoroval 100 Kč za hodinu studentky, rozdávající protiamerické letáky na Mariánském náměstí 4. března. (Ptal jsem se jich proč to dělají).
Velvyslanec se choval jako diplomat a nevychovanost moderátorky i pánů Tamáše a Zaorávka si nepřipouštěl.
Legrace bude, až se Američané naštvou na tento český tyátr a svou radarovou stanici si postaví například v Rusku… Jsem zvědav na argumenty našich „užitečných idiotů“.
Ve středu to představení doplnil pan Dienstbier v Lidových novinách. Dal k disposici svou viditelně plastickým chirurgem upravenou tvář a prohlásil se dokonce také „za Američana“ a je ovšem proti základně. Od člověka, který v květnu 1990 chtěl rozpouštět NATO, ale nějak zachovat Varšavský pakt, přece ani nic jiného čekat nelze.

28. března 2007

Jan Beneš


Commentary which Never Happened


On March 27th, our Czech TV and its usual star Daniela Drtinova prepared in “Events & Commentary” show, something delicious. So much delicious, that there is no way to compare it to anything else.
Topic: U.S. Radar Station in the Czech Republic. Invited: Mr. Tamas, from organization “NO to Bases“, Czech lawmaker Zaoralek, Minister of Czech Foreign Affairs Schwarzenberg and U.S. Ambassador in Prague, Graber.
Organisation YES, respectively, WE DO NOT WANT RADAR, WE WANT ROCKETS, was not invited.
The Lady moderator was outstanding in the way she sometimes never let the ambassador to finish hi sentence and generally omitted to answer any of his arguments. So, much more space had gentlemen Tamas and Zaoralek. Mr. Schwarzenberg, makes impression that he had great difficulties to express himself in Czech.
Mr. Tamas and Zaoralek tuned each other in claims that the United States should not take a care about its armament, because it is the only way to peace. About the different countries weaponry, even though the ambassador did mention that, was not dropped a word. Lady moderator accepted that, of course. So, old cheese in new wrapping. It was not, in their time, bigger peace warriors than Adolf Hitler or Joseph Stalin.
Of course, there was a plenty of claims how financially demanding is to be an Arsenal of Freedom. From the area of various negatives toward the U.S. next to, for example, statements how much electricity America use. Without mention that they produce it and they paid for it too.
Mr. Tamas was this time without microphone with slogan FUCK USA [correctly it should be Fuck the U.S.A. Mr. Tamas], which he proudly show on meeting on his organization, but as well as his colleague Zaoralek, had plenty of advises how the United States should spent their own money. He did not mention who takes a care about expenses of his organization, who paid their guests he bring from Italy and even from Portugal [I was there and talk with them] or who takes a care about his own bread and butter. Who paid 100 Kc per hour the students distributing his leaflets on Maria Sq. on March 4th.[I asked them why they did it].
Mr. Ambassador Behavior was as we expect from diplomat and shortage of “family education” of Lady Moderator as well as Mr. Tamas and Mr. Zaoralek did not touch him.
It will be great fun, if the Americans get upset of this Czech fuss and going to build their station, let say, in Russia. I am looking forward to argument of our “useful idiots” then.
This show was on Wednesday completed by Mr. Dienstbier in Lidove noviny [paper]. He gave for disposition his obviously by plastic surgeon lifted face, he declared even himself as a kind of American, but he is, of course, against the Radar Station. Well, what we can expect from a person who in May 1990 suggested the dismissal of NATO, but continuation of some form of Warsaw Pact?


March 28th 2007

Jan Beneš