Transformace zdravotnictví - teze

Osnova podrobného textu k Střednědobému programu Konzervativní strany


Konzervativní strana bude v oblasti zdravotnictví postupovat na základě následujících podstatných bodů. Je tedy nutné:

1. Zdravotnický systém transformovat jako celek od jeho základů;

2. Zrovnoprávnit soukromé (ziskové) a neziskové (non-profitní) zdravotnictví;

3. Smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními stanovit na dobu neurčitou a lze je vypovědět pouze na základě jasných, předem daných pravidel, soudní cestou, nikoliv svévolně;

4. Smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením se stává majetkem příslušného soukromého zdravotnického subjektu a dle předem daného právního rámce s ní lze obchodně nakládat;

5. Jednoznačně oddělit sociální problematiku pacientů od problematiky zdravotního charakteru. Zdravotnická zařízení nejsou povinná ani kompetentní řešit sociální potíže svých klientů. Není to posláním zdravotnictví;

6. Zajistit nezávislé fungování zdravotních pojišťoven na Ministerstvu zdravotnictví a podřídit je kontrole Parlamentu a Senátu ČR;

7. Výběrová řízení ve Zdravotnictví organizovat pouze tak, aby každý, kdo splňuje licenční požadavky k provozu non-profitního anebo profitního zdravotnického zařízení, příslušnou možnost dostal bez omezení.

8. Zřídit institut dobrovolného zdravotního připojištění (tzn. umožnit nadstandardní péči) a upravit pravidla plateb za provedené výkony, předepisované léky a zdravotně-technické pomůcky.

9. Přenést hlavní díl odpovědnosti za své zdraví na občana, kterého základní povinností je o své zdraví řádně pečovat a současně plně nést sociální a ekonomické důsledky svého jednání.

10. Preferovat především preventivní zdravotnické programy před programy léčebnými, aby byl posílen fond zdraví každého občana a tím i celé společnosti. Pod zdravotnictvím s vysokou úrovní nemyslíme to, které se chlubí kolik výkonů a v jakém rozsahu může provést, ale to, které se může chlubit tím, kolik výkonů nemusí provést, protože toho není třeba.


Brno, 1. dubna 2006

Sněm Konzervativní strany