Transformace zemědělství - reforma majetkových vztahů

Podrobný text k Střednědobému programu Konzervativní strany


V průběhu 50. let došlo následkem násilné kolektivizace k úplné destrukci majetkových vazeb na venkově. Ze svobodných sedláků se stali zaměstnanci družstev a státních statků plně závislí na vůli předsedů nebo ředitelů. Komunisté ze svobodných sedláků nadělali nádeníky a z lidí, kteří se zemědělstvím nikdy nezabývali, ředitele a předsedy podle stranického klíče. Po roce 1989 se na tomto stavu mnoho nezměnilo. Vlastníci zůstali v postavení zaměstnanců, v důsledku čehož jen velmi těžko mohou důsledně hájit svá práva vůči správci - který je de facto jejich nadřízeným a má za družstvo veškerá podpisová práva. Pro stabilitu venkova je klíčovou podmínkou vznik malých nezávislých farem. Tyto farmy bohužel jen těžko vzniknou bez systematické podpory, obzvláště v podmínkách dotované produkce z okolních států EU, kde jsou drobní zemědělci dobře etablovanou a nadmíru podporovanou skupinou. Konzervativní strana proto bude prosazovat:

·
Důsledné uplatnění majetkových restitucí bez ohledu na finanční situaci nájemce;
·
Prošetření právní návazností nově vzniklých společností na zkrachovalá družstva a státní statky - umožnění dokončení restitucí;
·
Vyvození odpovědnosti za špatné hospodaření se svěřeným majetkem;
·
Převod družstev na sdružení vlastníků, kde platí princip hlasování podle majetkového podílu;
·
Nastavení dotačních programů tak, aby na ně dosáhli především malí producenti, rodinné a ekologické farmy hospodařící na vlastní půdě; ukončení přístupu k dotacím pro hospodařící na pronajaté půdě.


Ekologické zátěže


V současné době je zemědělská krajina zdevastována zbytky starých rozpadlých budov zkrachovalých zemědělských podniků, které vesměs leží na pozemcích původních vlastníků, kteří nejenže nemohou s těmito pozemky volně nakládat, ale dostávají je zpět ve stavu, který vyžaduje značné investice do sanace těchto zátěží. Aby došlo k nápravě tohoto stavu, bude Konzervativní strana prosazovat:

·
Urychlenou sanaci těchto zátěží za použití státních prostředků;
·
Následné důsledné trestní stíhání lidí státním zástupcem, kteří tento stav zavinili a vymáhání nákladů na sanaci škod po původci.


Reforma zemědělského školství


V současné době se na většině zemědělských škol připravují studenti na práci ve větších zemědělských družstvech. Je nutné, aby ze škol odcházeli lidé připraveni samostatně hospodařit. Prostředkem k reformě může být změna osnov a to tímto způsobem:

·
Zaměření na schopnost dlouhodobě hospodařit s půdou;
·
Zpracování projektů a ekonomických rozvah pro vlastní hospodaření;
·
Zpracování projektů pro dotační programy;
·
Personální oživení podporou lektorů z oblastí, kde zemědělství má tradici a je funkční, podpora externích vyučujících se zkušenostmi z životaschopných ziskových provozů (Rakousko, Anglie, Maďarsko);
·
Stipendia pro studenty na zahraniční pobyty na farmách;
·
Povinné další vzdělávání vyučujících.


Zajištění přístupu k dalšímu vzdělávání


Mnoho lidí, kteří by měli zájem začít hospodařit, nemá pro tuto činnost v důsledku přerušené kontinuity vlastnických vazeb ani zkušenosti ani vzdělání. Podpora celoživotního vzdělávání má pomoci těmto lidem v přístupu k informacím. Absolvování těchto kurzů v žádném případě nemůže být podmínkou udělování licencí k hospodaření na půdě, ale mělo by být podmínkou pro jmenování a kariérní postup učitelů na odborných školách a pracovníků ve státní správě. Konzervativní strana bude podporovat celoživotní vzdělávání tímto způsobem:

·
Překlady a tvorba příruček pro chovatele a pěstitele placených MZe a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;
·
Kurzy a semináře pořádané MZe pro veřejnost;
·
Celoživotní vzdělávání povinné pro vyučující a státní úředníky.


Hygienické normy pro produkci


V současné době platí velmi přísné hygienické normy pro veškerou produkci potravin a to pro producenty, kteří zásobují velké sítě super- a hypermarketů i pro ty, kteří prodávají pouze zemědělské přebytky v nejbližším okolí. Hygienické a technologické požadavky na provozy malých producentů musí být úměrné jejich ekonomickým možnostem a také potenciálnímu vlivu na zdraví populace. Konzervativní strana bude prosazovat:

·
Pro producenty, kteří zaměstnávají pouze členy rodiny nebo nemají více než 10 zaměstnanců, nebudou závazné technologické normy, ale pouze zdravotní nezávadnost konečného produktu. To umožní prodej a zachování místních specialit.


Pomoc při vzniku malých soukromých farem


Lidé po generace hospodařící na vlastní půdě jsou základem stabilního venkova. Tato vrstva zde v současné době téměř neexistuje, neboť byla systematicky likvidována, a je nutno ji obnovit. Konzervativní strana bude prosazovat:

·
Dlouhodobé úvěry pro drobné zemědělce na ekonomicky zdůvodněné projekty od MZe a obcí;
·
Dotační programy musí být nastaveny tak, aby pomohly dosáhnout drobným farmářům na nezbytné investice;
·
Dotaci je možno vyplatit pouze vlastníkům půdy, nikoliv nájemcům;
·
Pevně stanovený termín vyplácení dotací ze strany státu;
·
Podpora produkce s vysokou přidanou hodnotou a značným podílem ruční práce;
·
Podpora údržby krajiny.


Podpora prodeje produktů od lokálních producentů


Konzervativní strana považuje za rozumné podporovat lokální pěstitele a chovatele a následné lokální zpracovatele a upřednostňovat distribuci jejich zemědělských produktů co nejblíže místu jejich vzniku. Za tímto účelem bude Konzervativní strana podporovat:

·
Obcemi udržovaná a provozovaná tržiště pro stálou i sezónní produkci místních producentů.


Třeštice, srpen 2005

Brno, 1. dubna 2006