KONZERVATIVNÍ STRANA

Program Konzervativní strany
– s konzervatizmem ke svobodě, spravedlnosti, slušnosti a prosperitě

Tvrdíme, že totalitarizmy 20. století – nacizmus a komunizmus – byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socializmus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualizmus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního řádu, který přesahuje každého z nás. Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků.

Česká republika má po mnoha letech od sametové revoluce formální znaky demokratického státu. Demokratickým státem v pravém smyslu slova však stále není. Dnešní politické a hospodářské špičky, často vzešlé z bývalé mocenské nomenklatury a StB, nejsou povětšině demokraty uznávajícími morální zásady, psané právo ani nepsaná pravidla fair play. Považujeme za nemožné, aby tuto zemi nadále ovládali, protože zneužili důvěry svých spoluobčanů z počátku 90. let a s mocí, kterou touto důvěrou získali, nyní zacházejí jako s výlučnou vstupenkou do parlamentních, vládních a hospodářských mocenských pozic.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 nebyly záměrně vytvořeny předpoklady pro potrestání zločinů komunizmu. Političtí představitelé – a míníme tím ty nejvyšší – tak po listopadu 1989 činili s úmyslem, aby nebyl vytvořen precedens, že zneužití moci a zločiny se trestají. Tím chtěli vytvořit prostředí pro svou budoucí beztrestnost. Vše, co se odehrálo v devadesátých letech a pokračuje i nyní, je toho přirozeným následkem.

Odpůrci demokracie hlásají, že politika je především boj o moc. Tvrdí, že každý, kdo se chce úspěšně politiky účastnit, musí být schopen používat prostředků nečestných a násilných. Pomlouvají politiku jednak proto, že potřebují, aby se veřejnými záležitostmi zabýval co nejmenší počet lidí a oni se snáze mohli zmocnit veřejných institucí a jednak proto, aby ospravedlnili prostředky, jimiž tohoto cíle dosahují. V politice samozřejmě jde i o moc. Jenže především by mělo jít o sjednocení určitého množství lidí se společnými názory a zájmy. Ve sféře takto pojímané politiky vznikají a existují politické strany, které nabízejí své pojetí obecných zájmů v podobě programu. Členská příslušnost k politické straně by tedy měla být výrazem snahy nalézat – spolu s druhými – obecný zájem a nejlepší cesty k jeho dosažení.

Konzervativní strana usiluje o to být takovouto stranou – stranou programovou a námětovou, nikoli organizací aktivistického typu, která se jen snaží o co nejšiřší členskou základnu. Jsme zastánci parlamentní demokracie s volnou soutěží politických stran.

Považujeme za povinnost objasnit své pojetí pojmů a principů, bez nichž se podle našeho soudu skutečně svobodná společnost občanů neobejde…

Elitou země nerozumíme ani současnou politickou reprezentaci, ani uzavřené intelektuální kruhy, ale naše spoluobčany bez rozdílu rasy, národnosti, víry, pohlaví či vzdělání, vyznačující se poctivostí, pracovitostí a schopností oběti a služby, sebevědomé a svobodymilovné. Na tyto občany se obracíme a vyzýváme je, aby nám aktivně pomohli krok za krokem upevňovat demokracii, svobodu, právo a spravedlnost, morálku a prosperitu v naší zemi.

Věříme, že prosazováním a plněním tohoto programu se nám to společně podaří.


V politické oblasti bude Konzervativní strana:

Ve vztahu k občanské společnosti bude Konzervativní strana:

V daňové politice bude Konzervativní strana:

V hospodářské politice bude Konzervativní strana:

V zemědělské politice bude Konzervativní strana:

V sociální politice bude Konzervativní strana:

Ve zdravotní politice bude Konzervativní strana:

Ve školství, vědě, kultuře, církevních záležitostech a ochraně památek a přírody bude Konzervativní strana:

V oblasti vnitřní bezpečnosti bude Konzervativní strana:

V oblasti zahraniční politiky a obrany bude Konzervativní strana:

Pokud jste očekávali lákavé sliby o snadném dosažení blahobytu pro všechny, pak jsme Vás asi zklamali. Konzervativci dobře vědí, že cesta ke svobodné a morálně slušné společnosti bude cestou trnitou a dlouhou. Máme však tu odvahu dovolit si Vás na tuto cestu pozvat.


Text schválen Sněmem Konzervativní strany v Praze dne 21. března 2009.


KONZERVATIVNÍ STRANA, ŘÍMSKÁ 26, 120 00 PRAHA 2
TEL.: +420 222 524 344, MOBIL: +420 603 288 715
E-MAIL: INFO@KONZERVATIVNISTRANA.CZ, WWW. KONZERVATIVNISTRANA.CZ
Č. ÚČTU: 17107349/0800