DAROVACÍ SMLOUVA

 

uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami :

 

1.

 

 

( dále jako dárce )

 

2. Městské sdružení Konzervativní strany Brno

    adresa:.......................

    Bankovní spojení: .....................

( dále jako obdarovaný )

 

 

1.

 

Dárce daruje peněžitou částku ve výši Kč obdarovanému.

 

 

2.

 

Obdarovaný prohlašuje, že tímto darovanou částku přijímá.

 

 

3.

 

Obdarovaný nabude vlastnictví k daru okamžikem jeho převzetí. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž dva obdrží obdarovaný a jeden dárce.

 

 

Počet stran: 1

 

V            dne                        V            dne

 

 

........................................ ........................................

dárce                      obdarovaný