DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami :

1.

 

( dále jako dárce )

2. Konzervativní strana

U Průhonu 6, 170 00 Praha 2

Bankovní spojení: 1970096319 / 0800

( dále jako obdarovaný )

 

1.

Dárce daruje peněžitou částku ve výši Kč obdarovanému.

 

2.

Obdarovaný prohlašuje, že tímto darovanou částku přijímá.

 

3.

Obdarovaný nabude vlastnictví k daru okamžikem jeho převzetí. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž dva obdrží obdarovaný a jeden dárce.

 

Počet stran: 1

V            dne                        V            dne

 

........................................ ........................................

dárce                      obdarovaný