SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená dle ustanovení § 774 občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

 

Konzervativní strana

U Průhonu 6, 170 00, PRAHA

 

zastoupena :

 

IČO: ...............

Bankovní spojení: 1970096319/0800

 

 

a

 

Název a sídlo : nebo Jméno a příjmení :
živnooprávnění : bytem :

 

IČO:

Bankovní spojení:

 

(dále jen zprostředkovatel)

 

 

§ 1

 

Zprostředkovatel se zavazuje obstarat fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytne či přislíbí Konzervativní straně dar.

Konzervativní strana se zavazuje zprostředkovateli zaplatit odměnu za níže sjednaných podmínek.

 

§ 2

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že každá smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní dobou. Tato doba počíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi.

 

 

 

§ 3

 

Zprostředkovatel se zavazuje k provedení všech faktických úkonů potřebných ke splnění svého závazku. Při zprostředkování je povinen zachovat a dbát na účel zprostředkování, osvojit si znalosti týkajících se programových cílů Konzervativní strany a základy daňové problematiky v souvislosti s konkrétním darováním.

Konzervativní strana se zavazuje poskytnout zprostředkovateli příslušné informace a součinnost, o níž zprostředkovatel v rámci smlouvy požádá.

Konzervativní strana není povinna přijmout zprostředkovaný dar, jestliže darováním bude porušen účel smlouvy anebo dárce nepožívá bezúhonné pověsti.

Účelem této smlouvy je zajištění a materiální podpora činnosti Konzervativní strany vyjádřená obsahem jejích registrovaných stanov, poskytovaná sympatizujícími osobami.

 

 

§ 4

 

Konzervativní strana se zavazuje vyplatit zprostředkovateli odměnu za zprostředkovaný a přijatý dar ve výši 15% z ceny daru po odečtení darovací daně.

Odměna zahrnuje úhradu všech nákladů vynaložených zprostředkovatelem na přípravu a obstarání zprostředkování.

Nárok na odměnu vzniká zprostředkovateli přijetím daru, pro případ darování peněžních prostředků jejich připsáním na účet Konzervativní strany. Pro zprostředkovatele je dokladem jeden originál podepsané Darovací smlouvy.

Odměna je splatná do 10 dnů po vzniku nároku na odměnu.

 

 

§ 5

 

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám ohledně obsahu této smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, týkajících se vzájemné spolupráce a obsahu a předmětu zprostředkování.

Zprostředkovatel je povinen dbát pokynů Konzervativní strany a podávat zprávy o postupu plnění zprostředkování a o v úvahu připadajících dárcích.

 

 

§ 6

 

Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

 

Počet stran: 3

 

V Brně dne ......................

 

 

 

        ......................................... ...................................

zprostředkovatel             Konzervativní strana