STRANA KONZERVATIVNÍ SMLOUVY

Římská 26, 120 00 Praha 2, tel.02/22518031, fax 02/22518030

 

V Praze dne 29.března 2001

 

Věc: Finanční zpráva SKS za rok 2000

 

Vážený pane předsedo,

předkládám Vám jakožto předsedovi kompetentního výboru přiznání k dani z příjmu včetně dalších příslušných dokladů vyžadovaných zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Vzhledem k tomu, že v současné době řeší Nejvyšší soud ČR návrh vlády ČR na pozastavení činnosti naší strany, naléhavě Vás žádám, pane předsedo, abyste mne laskavě neprodleně informoval o správnosti a úplnosti námi předložené finanční zprávy za rok 2000. Dopis Nejvyššímu soudu ČR, kterým navrhujeme, aby byl návrh vlády ČR na pozastavení činnosti Strany konzervativní smlouvy zamítnut jako nedůvodný, pro Vaši informaci přikládám.

Zároveň si Vás dovoluji požádat, vážený pane předsedo, abyste vyvinul iniciativu k tomu, aby do současného znění zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích byl vrácen § 18 odst. 3 ve znění zákona č. 118/1994 Sb., aby tak byla povinnost NKÚ - popřípadě Poslanecké sněmovny - informovat stranu o nedostatcích. Současný stav, kdy se strana vůbec nedoví, že její finanční zpráva není v pořádku a Poslanecká sněmovna, aniž by umožnila provést nápravu, rovnou doporučí vládě pozastavit straně činnost, je neúnosný.

Děkuji a jsem s úctou

 

Martin Rejman

kancléř

 

 

Přílohy:

1) Přiznání k dani z příjmu

2) Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty

3) Auditorská zpráva o ověření účetní závěrky

4) Příloha k účetní závěrce

5) Tabulky 1 a 2

6) Dopis Nejvyššímu soudu ČR

 

 

Vážený pan

Ing. Vlastimil Tlustý

předseda rozpočtového výboru PsP ČR

Sněmovní 4

Praha 1