Některé technické zásady nakládání s financemi Konzervativní strany


·
Majetek Konzervativní strany se skládá z částky, která se nachází v Centru a z částek, které jsou v jednotlivých Místních / Městských sdruženích (MS). Tyto částky jsou důsledně odděleny.

·
Centrum udržuje Účet a Pokladnu. Oboje obhospodařuje kancléř Konzervativní strany.

·
Místní / Městská sdružení udržují JEN Pokladnu MS. Pokladnu MS obhospodařuje určený člen Rady MS (hospodář MS).

·
V HOTOVOSTI se členské příspěvky platí VÝHRADNĚ v MS a pouze tam se k nim vystavují příjmové doklady.

·
Členské příspěvky se mohou také platit přímo na Účet 19 70 09 63 19 / 0800

s variabilním symbolem tvořeným prvním šestičíslím rodného čísla a rokem, za který je příspěvek placen.

Zaplatí-li člen členské příspěvky bezhotovostně, je povinen na to upozornit hospodáře svého MS a sdělit mu, kolik zaplatil, jaký užil Variabilní symbol a zda je výdělečně činný.

·
Bude-li zaplacená částka nižší než příslušný roční členský příspěvek (RCP), bude na tuto skutečnost člen upozorněn a to příslušným hospodářem MS okamžitě při příležitosti informování hospodáře MS o bezhotovostní platbě. Do doby doplacení na něj bude pohlíženo, jako by členský příspěvek nezaplatil a k 31.12. daného roku bude na tuto částku pohlíženo jako na dar.

·
Bude-li zaplacená částka vyšší než příslušný RCP, ale nižší než dvojnásobek RCP, bude na tento příspěvek nahlíženo jako na mimořádný, ale příslušný pouze k uvedenému roku (nesdělí-li člen, že si explicitně přeje jiný postup).

·
Bude-li zaplacená částka dosahovat dvojnásobku příslušného RCP, ale bude nižší než trojnásobek, bude na tento příspěvek pohlíženo jako na členský příspěvek za uvedený rok a za rok bezprostředně následující s tím, že částka bude rovnoměrně rozložena mezi oba tyto roky (nesdělí-li člen, že si exlicitně přeje jiný postup).

·
Atd (trojnásobek, čtyřnásobek,…)

·
Příklad: zaplaceno 1200 Kč s variabilním symbolem 7208262009 znamená Jan Kubalčík zaplatil členské příspěvky za roky 2009 a 2010 v mimořádné výši 600 Kč za každý tento rok.

·
V případě změny výše členských příspěvků provedou Hospodáři MS revizi členů příslušných MS, kteří mají zaplaceno na budoucí období a upozorní je na případné dopady změn.

·
Změna statutu člena z výdělečně činného na nevýdělečně činného nemá v případě zaplacení na budoucí období žádný dopad - na členský příspěvek se pohlíží jako na mimořádný. V případě opačné změny je člen povinen na toto upozornit příslušného Hospodáře MS s tím, že případné doplacení RCP na budoucí odbobí musí spolu dořešit individuálně.

·
Hospodář MS je v pravidelném styku s Oprávněnou osobou MS, která se za příslušné MS podílí na správě Elektronické evidence Konzervativní strany za účelem evidence zaplacených členských příspěvků. Za koordinaci tohoto styku Hospodáře MS a Oprávněné osoby MS je odpovědný předseda MS.

·
Při předávání 50% členských příspěvků z MS do Centra k rukám kancléře NENÍ vystavován žádný příjmový doklad (tyto finance už mají své příjmové doklady, nebo byly zaslány bezhotovostně). Je vystaveno jen potvrzení, které dokládá toto předání, zejména pro Hospodáře MS.

·
Stanovuje se, že k předání 50% členských příspěvků z MS do Centra k rukám kancléře dojde 2x do roka, poprvé před zahájením prvního Sněmu Konzervativní strany v daném roce a podruhé s platností k 31.12. realizováno v rámci prvního jednání Předsednictva nebo Generální rady v následujícím kalendářním roce.


·
K předání 50% členských příspěvků z MS do Centra k rukám kancléře použíjí MS formulář, jehož obsah bude totožný s přílohou této směrnice („Členské příspěvky členů Konzervativní strany za rok yyyy“).

·
Kancléř samozřejmě může vystavovat příjmové doklady k částkám, které jsou do Centra v hotovosti zaplaceny, ale nejedná se o členské příspěvky.