Pravidla pro hospodaření SKS

Článek 1

Úvodní ustanovení

Směrnice o hospodaření SKS je vnitřním dokumentem SKS, který v souladu se zákonem 424/1991Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, § 17, 18, 19, 20 a 20a a v souladu s ustanovením článku 11 Stanov SKS konkretizuje pravidla hospodaření SKS.

 

Článek 2

Pravomoci orgánů SKS ve věci hospodaření

 1. Konvent schvaluje rozpočet Strany na roční období.
 2. Konvent schvaluje výroční zprávu o hospodaření Strany.
 3. Předseda Strany samostatně nebo dva členové Předsednictva Strany společně jsou zmocněni podepisovat veškeré dokumenty a listiny, týkající se hospodaření Strany. Předseda Strany je oprávněn zmocnit k tomu i další osoby z orgánů Strany nebo placené funkcionáře Strany.
 4. Za formální i věcnou správu hospodaření Strany je zodpovědný kancléř Strany.
 5. Za formální i věcnou správnost hospodaření jednotlivých organizačních jednotek jsou zodpovědni hospodáři těchto jednotek.
 6. Kontrolní a revizní komise Strany kontroluje hospodářskou činnost Strany. O výsledcích kontrol předkládá zprávy Předsednictvu Strany a Smírčímu soudu včetně návrhů na odstranění případných nedostatků. Kontrolní a revizní komise nižších organizačních jednotek Strany postupuje obdobně.

 

Článek 3

Základní pravidla hospodaření Strany

 1. Strana nabývá majetek v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem. Majetkem Strany je veškerý majetek využívaný orgány , organizačními jednotkami a jednotlivými členy, který je vedený v evidenci Strany.
 3. Finanční prostředky Strany jsou uloženy na bankovních účtech v tuzemsku.

Dispozici s účty mají předsedové a jimi pověření členové jednotlivých organizačních jednotek Strany.

 1. Používání finančních prostředků Strany se řídí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Strany.
 2. Daňové přiznání a jiné informace v souladu s platnými předpisy předkládá finančnímu úřadu a jiným příslušným orgánům předseda Strany nebo jím zmocněná osoba.

Článek 4

Členské příspěvky

80% z vybraných členských příspěvků zůstává v organizační jednotce, 20% je určeno na rozpočet Strany.

Článek 5

Rozpočet strany

 1. Rozpočet strany je navrhován jako přebytkový nebo vyrovnaný Předsednictvem Strany a je schvalován Konventem.
 2. Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu strany musí opět schválit Konvent.
 3. Příjmovou stránku rozpočtu strany tvoří:
 1. příspěvky ze státního rozpočtu
 2. 20% členských příspěvků získaných jednotlivými organizačními jednotkami
 3. úroky z vkladů
 4. příjmy z povolených činností
 5. půjčky
 6. dary
 7. dědictví
 1. Výdajovou stránku rozpočtu strany tvoří:

provozní a investiční výdaje související s činností strany.

Článek 6

Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek

 1. Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek SKS jsou navrhovány jako přebytkové nebo vyrovnané předsednictvem příslušné organizační jednotky a schvalovány členy.
 2. Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu organizačních jednotek musí schválit členové této jednotky.
 3. Příjmovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek tvoří :
 1. 80% z členských příspěvků, vybraných v příslušné organizační jednotce
 2. příspěvek z rozpočtu strany
 3. 50% z darů, získaných příslušnou organizační jednotkou, pokud po dohodě s Předsednictvem strany není stanoveno jinak.
 1. Výdajovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek SKS tvoří provozní a investiční výdaje související s činností organizační jednotky.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

1. Každá organizační jednotka SKS je povinna vést příslušné pokladní knihy a knihy faktur a ostatní účetní doklady.

2. Každá organizační jednotka SKS je povinna evidovat veškerý hmotný či nehmotný investiční majetek, jehož soupis musí být evidován i v centrální evidenci Strany.

3.Každá organizační jednotka Strany, jíž je nabízen dar, je povinna přezkoumat, že dar je věnován bezúhonnou fyzickou nebo právnickou osobou. Dar nesmí být podmiňován jakoukoli výhodou nebo protislužbou. O nabídce jakéhokoli daru nad 100 000,-Kč musí být informováno Předsednictvo Strany a darovací smlouva smí být uzavřena až po schválení Předsednictvem.

4. Věcné dary jsou majetkem Strany, ale jsou v užívání té organizační jednotky, která jí získala.

5. Jakoukoli změnu Pravidel o hospodaření Strany musí schválit Konvent.

V Hradci Králové 12.září 1998

Předseda:

Kancléř: