Pravidla pro hospodaření Konzervativní strany

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Směrnice o hospodaření Konzervativní strany je vnitřním dokumentem Konzervativní strany, který v souladu se zákonem 424/1991Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, § 17, 18, 19, 20 a 20a a v souladu s ustanovením článku 10 Stanov Konzervativní strany konkretizuje pravidla hospodaření Konzervativní strany.

 

 

Článek 2

Pravomoci orgánů Konzervativní strany ve věci hospodaření

 

1.   Sněm schvaluje rozpočet Konzervativní strany na roční období.

2.   Sněm schvaluje výroční zprávu o hospodaření Konzervativní strany.

3.   Předseda Konzervativní strany samostatně nebo dva členové Předsednictva Konzervativní strany společně jsou zmocněni podepisovat veškeré dokumenty a listiny, týkající se hospodaření Konzervativní strany. Předseda Konzervativní strany je oprávněn zmocnit k tomu i další osoby z orgánů Konzervativní strany nebo placené funkcionáře Konzervativní strany.

4.   Za formální i věcnou správu hospodaření Konzervativní strany je zodpovědný kancléř Konzervativní strany.

5.   Za formální i věcnou správnost hospodaření jednotlivých organizačních jednotek jsou zodpovědni hospodáři těchto jednotek.

6.   Kontrolní a revizní komise Konzervativní strany kontroluje hospodářskou činnost Konzervativní strany. O výsledcích kontrol předkládá zprávy Předsednictvu Konzervativní strany a Smírčímu soudu včetně návrhů na odstranění případných nedostatků. Kontrolní a revizní komise nižších organizačních jednotek Konzervativní strany postupuje obdobně.

 

 

Článek 3

Základní pravidla hospodaření Strany

 

1.   Konzervativní strana nabývá majetek v souladu s platnými právními předpisy.

2.   Konzervativní strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem. Majetkem Konzervativní strany je veškerý majetek využívaný orgány, organizačními jednotkami a jednotlivými členy, který je vedený v evidenci Konzervativní strany.

3.   Finanční prostředky Konzervativní strany jsou uloženy na bankovních účtech v tuzemsku.

Dispozici s účty mají předsedové a jimi pověření členové jednotlivých organizačních jednotek Konzervativní strany.

4.   Používání finančních prostředků Konzervativní strany se řídí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Konzervativní strany.

5.   Daňové přiznání a jiné informace v souladu s platnými předpisy předkládá finančnímu úřadu a jiným příslušným orgánům předseda Konzervativní strany nebo jím zmocněná osoba.

 

 

Článek 4

Členské příspěvky

 

1.        Členské příspěvky jsou příjmem strany.

2.        50 % z vybraných členských příspěvků je dotací základním organizačním jednotkám strany.

 

 

Článek 5

Rozpočet Konzervativní strany

 

1.   Rozpočet Konzervativní strany je navrhován jako přebytkový nebo vyrovnaný Předsednictvem Konzervativní strany a je schvalován Sněmem.

2.   Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu strany nad 10 % musí opět schválit Sněm, jinak je změna v pravomoci předsednictva strany.

3.   Příjmovou stránku rozpočtu strany tvoří:

a)   příspěvky ze státního rozpočtu

b)   100 % členských příspěvků získaných jednotlivými organizačními jednotkami

c)   úroky z vkladů

d)   příjmy z povolených činností

e)   půjčky

f)    dary

g)   dědictví

4.   Výdajovou stránku rozpočtu strany tvoří:

provozní a investiční výdaje související s činností strany.

 

 

Článek 6

Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek

 

1.   Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Konzervativní strany jsou navrhovány jako přebytkové nebo vyrovnané předsednictvem příslušné organizační jednotky a schvalovány členy.

2.   Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu organizačních jednotek musí schválit členové této jednotky.

3.   Příjmovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek tvoří :

a)   dotace ve výši 50 % z členských příspěvků, vybraných v příslušné organizační jednotce

b)   příspěvek z rozpočtu strany

c)   50% z darů, získaných příslušnou organizační jednotkou, pokud po dohodě s Předsednictvem Konzervativní strany není stanoveno jinak.

4.   Výdajovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek Konzervativní strany tvoří provozní a investiční výdaje související s činností organizační jednotky.

 

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení

 

1.               Každá organizační jednotka Konzervativní strany je povinna vést příslušné pokladní knihy a knihy faktur a ostatní účetní doklady.

2.               Každá organizační jednotka Konzervativní strany je povinna evidovat veškerý hmotný či nehmotný investiční majetek, jehož soupis musí být evidován i v centrální evidenci Konzervativní strany.

3.               Každá organizační jednotka Konzervativní strany, jíž je nabízen dar, je povinna přezkoumat, že dar je věnován bezúhonnou fyzickou nebo právnickou osobou. Dar nesmí být podmiňován jakoukoli výhodou nebo protislužbou. O nabídce jakéhokoli daru nad 100 000,-Kč musí být informováno Předsednictvo Konzervativní strany a darovací smlouva smí být uzavřena až po schválení Předsednictvem.

4.               Věcné dary jsou majetkem Konzervativní strany, ale jsou v užívání té organizační jednotky, která jí získala.

5.               Jakoukoli změnu Pravidel o hospodaření Konzervativní strany musí schválit Sněm.

6.               Rozdělení a vyúčtování členských příspěvků bude provedeno vždy nejpozději k 30. 6. a k. 15. 12. příslušného kalendářního roku.

 

 

V Praze, dne 16. března 2002

 

                                                                                                              MUDr. Jan Fořt

Předseda Konzervativní strany

 

 

 

                                                                                                             Martin Rejman

Kancléř Konzervativní strany