JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Strany Konzervativní Smlouvy

A. Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy

 

Hlava I.

Základní ustanovení

 1. Tento Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy upravuje volby předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího, členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 6 odst. (4) písmena a) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 2.  

  Hlava II.

  Volič

 3. Voličem je řádný delegát Konventu ve smyslu Článku 6 odst. (5) Stanov.
 4.  

  Hlava III.

  Sestavení kandidátky

 5. Kandidátem na funkci předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře a mluvčího se může stát člen Strany, který potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na funkci členů Smírčího soudu, resp. členů Kontrolní a revizní komise Strany, se může stát osoba splňující podmínky Článku 10 odst. (3) Stanov, resp. Článku 12 odst. (3) Stanov, která potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 6. Kandidátku sestavuje volební komise na základě návrhů libovolné organizační jednotky Strany, nebo návrhů delegátů Konventu.
 7. Kandidátky pro volbu předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího, členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Strany jsou sestaveny samostatně. Obsahují v abecedním pořádku jména kandidátů, datum narození, současné povolání, funkci ve Straně a informaci o tom, kdo je navrhovatelem kandidáta.
 8. S výjimkou Smírčího soudu musí počet kandidátů na kandidátce odpovídat nejméně počtu volených míst.
 9. Kandidát má právo představit se voličům v době konání Konventu formou, kterou určí volební komise.
 10.  

  Hlava IV.

  Volební komise

 11. Do zvolení volební komise zajišťuje přípravu voleb Předsednictvo Strany (Přípravný výbor Strany).
 12. Volební komise je nejméně tříčlenná, je volena na návrh Pracovního předsednictva Konventu Konventem. Volební komise volí ze svého středu předsedu komise.
 13. Členem volební komise nesmí být kandidát. Pokud v průběhu jednání přijme člen volební komise kandidaturu, končí jeho účast ve volební komisi. Na uvolněné místo zvolí Konvent nového člena volební komise.
 14. Volební komise organizuje, dohlíží a zodpovídá za správný průběh voleb, a je proto povinna:

 1. určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto po ukončení termínu shromáždit,
 2. vyžádat od kandidátů jejich souhlas dle čl. 3),
 3. ověřit u kandidátů splnění podmínek kandidatury,
 4. zařadit na kandidátku všechny navrhované kandidáty, kteří souhlasí se svojí kandidaturou,
 5. sestavit a zveřejnit kandidátku,
 6. seznámit voliče s postupem konání voleb,
 7. doručit voličům kandidátku,
 8. zabezpečovat a dohlížet na průběh voleb,
 9. provést vyhodnocení voleb a seznámit voliče s jejich výsledky.

 1. Volební komise zpracuje a zveřejní závěrečný protokol o průběhu voleb, který obsahuje výsledky voleb. Protokol je součástí zápisu Konventu.
 2.  

  Hlava V.

  Volba předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího a členů Kontrolní a revizní komise Strany

 3. Volby předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře a mluvčího jsou tajné a jsou samostatným volebním aktem.
 4. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,
 4. na upraveném volebním lístku smí být nejvýše takový počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst,
 5. jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Volba předsedy, kancléře, kronikáře a mluvčího:

 1. Zvolen je kandidát s dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů.
 2. Pokud na funkci kandiduje více kandidátů a v prvním kole žádný z nich nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, následuje další kolo voleb, kde kandidují pouze dva kandidáti, kteří v prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti.
 3. Zvolen je ten kandidát, který ve druhém kole získal větší počet odevzdaných hlasů.
 4. V případě, že na funkci kandiduje pouze jediný kandidát a nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, volební komise sestaví novou kandidátku.

 1. Volba místopředsedů a členů Kontrolní a revizní komise Strany:

 1. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 2. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů, než je počet volených místopředsedů nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany, nebo u rovnosti hlasů u více než voleného počtu kandidátů na druhém nebo dalších místech (podle počtu volených místopředsedů), koná se z těchto kandidátů druhé kolo voleb. V tomto kole rozhoduje prostá většina odevzdaných hlasů.
 3. Jestliže byl dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů zvolen počet kandidátů, který je nižší než směrné číslo, koná se pro volbu dalších míst druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na následujících místech, který je o jedno vyšší než počet chybějících místopředsedů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.
 4. Jestliže v případě volby místopředsedů nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany nezískal žádný z kandidátů dvoutřetinovou většinu hlasů, koná se druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na prvních místech, který je o jedno vyšší než směrné číslo. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.

 1. Pokud jsou při některé z voleb předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany vyčerpány možnosti dané volebním řádem a přesto nedojde k jejich zvolení, volební komise navrhne plénu další postup.
 2.  

  Hlava VI.

  Volba členů Smírčího soudu

 3. Volba členů Smírčího soudu je tajná a je samostatným volebním aktem.
 4. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 5. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,
 4. na upraveném volebním lístku smí být nejvýše takový počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst,
 5. jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Není-li počet zvolených členů Smírčího soudu alespoň tři, volební komise sestaví novou kandidátku.

 

B. Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy

 

Hlava VII.

Základní ustanovení

 1. Tento Jednací řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy upravuje zásady jednání Konventu Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 6 odst. (3) a odst. (4) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 2. Konvent může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů Konventu.
 3. Konvent volí moderátory na návrh libovolného delegáta Konventu.
 4. Moderátor vede jednání Konventu dle Jednacího řádu. Otevírá, řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou. Řídí hlasování v průběhu jednání. Uděluje slovo delegátům a hostům Konventu a dává souhlas k dalším vystoupením na Konventu a má právo slovo odejmout. Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
 5. Jednání Konventu se řídí programem Konventu, který schvaluje Konvent na návrh Předsednictva Strany (Přípravného výboru Strany).
 6.  

  Hlava VIII.

  Pracovní komise Konventu

 7. Konvent volí pracovní komise:

 1. Členy komisí volí Konvent dle návrhů delegátů.
 2. Jednání komisí řídí předseda zvolený komisí. O jednání komise se pořizuje písemný záznam.

 1. Komise:

  1. mandátová komise ověřuje mandáty delegátů Konventu a předkládá Konventu zprávu o účasti delegátů nejpozději před každým hlasováním o dokumentech Konventu a před volbami,
  2. volební komise se řídí dle Hlavy VI odst. 11) Volebního řádu,
  3. návrhová komise předkládá Konventu návrhy dokumentů Konventu, zejména Stanovy Strany, Pravidla hospodaření Strany, Program Strany, usnesení. Zpracovává písemné připomínky k návrhům dokumentů a návrhy z diskuse delegátů.

 

Hlava IX.

Diskuse

 1. Diskuse se mohou účastnit delegáti Konventu i hosté.
 2. Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu, slouží zejména k předložení pozměňovacích návrhů a jejich zdůvodnění.
 3. Pozměňovací návrhy k projednávaným otázkám musí každý delegát předložit návrhové komisi písemně jako "přihlášku do diskuse", neurčí-li pracovní předsednictvo jinak.
 4. Přihlášku do diskuse předá delegát Konventu pracovnímu předsednictvu prostřednictvím pořadatelů. Pracovní předsednictvo zařadí přihlášky k projednávanému bodu podle pořadí, ve kterém je obdržela. Delegát může vystoupit v diskusi maximálně dvakrát ke každému projednávanému bodu.
 5. Diskusní doba je tři minuty a o případném prodloužení může rozhodnout pracovní předsednictvo předem. Pracovní předsednictvo může navrhnout omezení délky diskusních příspěvků. Rovněž navrhuje ukončení diskuse k jednotlivým bodům programu Konventu.
 6. Nepřednesené příspěvky, předané písemně budou zahrnuty do protokolu Konventu.
 7. Technická poznámka během diskuse trvá nejvíce 1 minutu. Při technické poznámce nelze předkládat pozměňovací návrhy. Delegát může podat maximálně dvě technické poznámky ke každému projednávanému bodu.
 8.  

  Hlava X.

  Hlasování a volby

 9. Delegáti Konventu o předložených návrzích, včetně návrhů textu dokumentů hlasují aklamací.
 10. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
 11. Neurčují-li Stanovy jinak, jsou předložené návrhy a dokumenty schváleny, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 12. Volby probíhají dle Volebního řádu.
 13.  

  C. Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy

   

  Hlava XI.

  Základní ustanovení

 14. Tento Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy upravuje zásady jednání orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 8 odst. (1) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 15.  

  Hlava XII.

  Volby

 16. Volby ve všech orgánech a organizačních jednotkách Strany probíhají podle principů "Volebního řádu Konventu Strany Konzervativní Smlouvy", zejména jsou řízeny volební komisí, jsou tajné a každá volba je samostatným volebním aktem.
 17. Voličem je člen příslušného orgánu nebo příslušné organizační jednotky Strany.
 18. Kandidátem na funkci členů Kontrolní a revizní komise, je-li volena, se může stát osoba splňující podmínky Článku 12 odst. (3) Stanov, která potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na ostatní funkce se může stát člen Strany, který potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 19. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů.
 20.  

  Hlava XIII.

  Jednání

 21. Příslušný orgán / organizační jednotka Strany může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho / jejích členů.
 22. Jednání předsedá a řídí předseda příslušného orgánu / organizační jednotky, nebo jím pověřený člen. Do zvolení předsedy řídí jednání volební komise.
 23. Samotné jednání se řídí podle principů "Jednacího řádu Konventu Strany Konzervativní Smlouvy".
 24. Do diskuse se nepřihlašuje písemně; hlasování probíhá aklamací, požádá-li však jeden člen příslušného orgánu / organizační jednotky o hlasování tajné, probíhá tajně.
 25. Z každého jednání je vyhotoven písemný zápis.

 

D. Závěrečná ustanovení

 

Hlava XIV.

Platnost

 1. Tento Jednací a volební řád Strany Konzervativní Smlouvy nabývá platnosti jeho schválením Konventem Strany dne 12. září 1998.