JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Konzervativní strany

A. Volební řád Sněmu / Konventu Konzervativní strany

 

Hlava I.

Základní ustanovení

 1. Tento Volební řád Sněmu / Konventu Konzervativní strany upravuje volby předsedy, místopředsedů, kancléře, dalších členů a kandidátů Předsednictva Konzervativní strany (dále jen "Předsednictva”), členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Konzervativní strany (dále jen "Strany”) ve smyslu Článku 6 odst. (4) Stanov Strany (dále jen "Stanov”).

 

Hlava II.

Volič

 1. Voličem je řádný delegát Sněmu / Konventu ve smyslu Článku 6 odst. (5) Stanov.

 

Hlava III.

Sestavení kandidátky

 1. Kandidátem na funkci předsedy, místopředsedů a dalších členů a kandidátů Předsednictva se může stát člen Strany, který potvrdí Mandátové a volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na funkci členů Smírčího soudu, resp. členů Kontrolní a revizní komise Strany, se může stát osoba splňující podmínky Článku 8 odst. (9) Stanov, resp. Článku 9 odst. (3) Stanov, která potvrdí Mandátové a volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 2. Kandidátku sestavuje Mandátová a volební komise na základě návrhů libovolné organizační jednotky Strany, nebo návrhů delegátů Sněmu / Konventu.
 3. Kandidátky pro volbu předsedy, místopředsedů a dalších členů Předsednictva, členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Strany jsou sestaveny samostatně. Obsahují v abecedním pořádku jména kandidátů, datum narození, současné povolání, funkci ve Straně a informaci o tom, kdo je navrhovatelem kandidáta.
 4. S výjimkou Smírčího soudu musí počet kandidátů na kandidátce odpovídat nejméně počtu volených míst.
 5. Kandidát má právo představit se voličům v době konání Sněmu / Konventu formou, kterou určí volební komise.

 

Hlava IV.

Mandátová a volební komise

 1. Do zvolení Mandátové a volební komise zajišťuje přípravu voleb Předsednictvo.
 2. Mandátová a volební komise je nejméně tříčlenná, je volena na návrh moderátorů Sněmu / Konventu Sněmem / Konventem. Mandátová a volební komise volí ze svého středu předsedu komise.
 3. Členem Mandátové a volební komise nesmí být kandidát. Pokud v průběhu jednání přijme člen Mandátové a volební komise kandidaturu, končí jeho účast v Mandátové a volební komisi. Na uvolněné místo zvolí Sněm / Konvent nového člena Mandátové a volební komise.
 4. Mandátová a volební komise organizuje, dohlíží a zodpovídá za správný průběh voleb, a je proto povinna:

 1. určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto po ukončení termínu shromáždit,
 2. vyžádat od kandidátů jejich souhlas dle čl. 3),
 3. ověřit u kandidátů splnění podmínek kandidatury,
 4. zařadit na kandidátku všechny navrhované kandidáty, kteří souhlasí se svojí kandidaturou,
 5. sestavit a zveřejnit kandidátku,
 6. seznámit voliče s postupem konání voleb,
 7. doručit voličům kandidátku,
 8. zabezpečovat a dohlížet na průběh voleb,
 9. provést vyhodnocení voleb a seznámit voliče s jejich výsledky.

 

 1. Mandátová a volební komise zpracuje a zveřejní závěrečný protokol o průběhu voleb, který obsahuje výsledky voleb. Protokol je součástí zápisu Sněmu / Konventu.

 

Hlava V.

Volba předsedy, kancléře, místopředsedů, dalších členů a kandidátů Předsednictva a členů Kontrolní a revizní komise Strany

 

 1. Volby předsedy, kancléře, místopředsedů a dalších členů a kandidátů Předsednictva jsou tajné a jsou samostatným volebním aktem.
 2. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy Mandátové a volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,
 4. na upraveném volebním lístku smí být nejvýše takový počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst,
 5. jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Volba předsedy a kancléře:

 1. Zvolen je kandidát s dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů.
 2. Pokud na funkci kandiduje více kandidátů a v prvním kole žádný z nich nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, následuje další kolo voleb, kde kandidují pouze dva kandidáti, kteří v prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti.
 3. Zvolen je ten kandidát, který ve druhém kole získal větší počet odevzdaných hlasů.
 4. V případě, že na funkci kandiduje pouze jediný kandidát a nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, volební komise sestaví novou kandidátku.

 1. Volba místopředsedů, dalších členů předsednictva a členů Kontrolní a revizní komise Strany:

 1. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 2. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů, než je počet volených místopředsedů, dalších členů a kandidátů předsednictva nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany, nebo u rovnosti hlasů u více než voleného počtu kandidátů na druhém nebo dalších místech (podle počtu volených místopředsedů), koná se z těchto kandidátů druhé kolo voleb. V tomto kole rozhoduje prostá většina odevzdaných hlasů.
 3. Jestliže byl dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů zvolen počet kandidátů, který je nižší než směrné číslo, koná se pro volbu dalších míst druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na následujících místech, který je o jedno vyšší než počet chybějících místopředsedů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.
 4. Jestliže v případě volby místopředsedů, dalších členů a kandidátů předsednictva nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany nezískal žádný z kandidátů dvoutřetinovou většinu hlasů, koná se druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na prvních místech, který je o jedno vyšší než směrné číslo. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.

 1. Pokud jsou při některé z voleb předsedy, kancléře, místopředsedů, dalších členů a kandidátů Předsednictva nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany vyčerpány možnosti dané volebním řádem a přesto nedojde k jejich zvolení, volební komise navrhne plénu další postup.

 

Hlava VI.

Volba členů Smírčího soudu

 1. Volba členů Smírčího soudu je tajná a je samostatným volebním aktem.
 2. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 3. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy Mandátové a volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,

e) jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Není-li počet zvolených členů Smírčího soudu alespoň tři, volební komise sestaví novou kandidátku.

 

B. Jednací řád Sněmu / Konventu Konzervativní strany

 

Hlava VII.

Základní ustanovení

 1. Tento Jednací řád Sněmu Konzervativní strany upravuje zásady jednání Sněmu Konzervativní strany (dále jen "Strany”) ve smyslu Článku 6 odst. (3) Stanov Strany (dále jen "Stanov”).
 2. Sněm může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů Sněmu.
 3. Sněm volí moderátory na návrh libovolného delegáta Sněmu.
 4. Moderátor vede jednání Sněmu dle Jednacího řádu. Otevírá, řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou. Řídí hlasování v průběhu jednání. Uděluje slovo delegátům a hostům Sněmu a dává souhlas k dalším vystoupením na Sněmu a má právo slovo odejmout. Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
 5. Jednání Sněmu se řídí programem Sněmu, který schvaluje Sněm na návrh Předsednictva Strany.

 

Hlava VIII.

Pracovní komise Sněmu

 1. Sněm volí pracovní komise:

 1. Členy komisí volí Sněm / Konvent dle návrhů delegátů.
 2. Jednání komisí řídí předseda zvolený komisí. O jednání komise se pořizuje písemný záznam.

 1. Komise:

  1. Mandátová a volební komise ověřuje mandáty delegátů Sněmu / Konventu a předkládá Sněmu / Konventu zprávu o účasti delegátů nejpozději před každým hlasováním o dokumentech Sněmu / Konventu a před volbami, dále se řídí dle Hlavy IV odst. 11) Volebního řádu,
  2. Návrhová komise předkládá Sněmu / Konventu návrhy dokumentů Sněmu / Konventu, zejména Stanovy Strany, Pravidla hospodaření Strany, Program Strany, usnesení. Zpracovává písemné připomínky k návrhům dokumentů a návrhy z diskuse delegátů.

 

Hlava IX.

Diskuse

 1. Diskuse se mohou účastnit delegáti Sněmu i hosté.
 2. Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu, slouží zejména k předložení pozměňovacích návrhů a jejich zdůvodnění.
 3. Pozměňovací návrhy k projednávaným otázkám musí každý delegát předložit Návrhové komisi písemně jako "přihlášku do diskuse”, neurčí-li moderátoři jinak.
 4. Přihlášku do diskuse předá delegát Sněmu moderátorům prostřednictvím pořadatelů. Moderátoři zařadí přihlášky k projednávanému bodu podle pořadí, ve kterém je obdržela. Delegát může vystoupit v diskusi maximálně dvakrát ke každému projednávanému bodu.
 5. Diskusní doba je tři minuty a o případném prodloužení mohou rozhodnout moderátoři předem. Moderátoři mohou navrhnout omezení délky diskusních příspěvků. Rovněž navrhují ukončení diskuse k jednotlivým bodům programu Sněmu.
 6. Nepřednesené příspěvky, předané písemně, budou zahrnuty do protokolu Sněmu.
 7. Technická poznámka během diskuse trvá nejvíce 1 minutu. Při technické poznámce nelze předkládat pozměňovací návrhy. Delegát může podat maximálně dvě technické poznámky ke každému projednávanému bodu.

 

Hlava X.

Hlasování a volby

 1. Delegáti Sněmu o předložených návrzích, včetně návrhů textu dokumentů hlasují aklamací.
 2. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
 3. Neurčují-li Stanovy jinak, jsou předložené návrhy a dokumenty schváleny, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 4. Volby probíhají dle Volebního řádu.

 

C. Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Konzervativní strany

 

Hlava XI.

Základní ustanovení

 1. Tento Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Konzervativní strany upravuje zásady jednání orgánů a organizačních jednotek Konzervativní strany (dále jen "Strany”) ve smyslu Článku 7 Stanov Strany (dále jen "Stanov”).

 

Hlava XII.

Volby

 1. Volby ve všech orgánech a organizačních jednotkách Strany probíhají podle principů "Volebního řádu Konventu Konzervativní strany”, zejména jsou řízeny volební komisí, jsou tajné a každá volba je samostatným volebním aktem.
 2. Voličem je člen příslušného orgánu nebo příslušné organizační jednotky Strany.
 3. Kandidátem na funkci členů Kontrolní a revizní komise, je-li volena, se může stát osoba splňující podmínky Článku 9 odst. (3) Stanov, která potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na ostatní funkce se může stát člen Strany, který potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 4. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů.

 

Hlava XIII.

Jednání

 1. Jednání svolává předseda příslušného orgánu / organizační jednotky, o čase a místě je povinen uvědomit všechny členy příslušného orgánu / organizační jednotky a to v dostatečném předstihu. Jednání předsedá a řídí předseda příslušného orgánu / organizační jednotky, nebo jím pověřený člen. Do zvolení předsedy řídí jednání volební komise.
 2. Samotné jednání se řídí podle principů "Jednacího řádu Sněmu / Konventu Konzervativní strany”.
 3. Do diskuse se nepřihlašuje písemně; hlasování probíhá aklamací, požádá-li však jeden člen příslušného orgánu / organizační jednotky o hlasování tajné, probíhá tajně.
 4. Z každého jednání je vyhotoven písemný zápis.

 

D. Závěrečná ustanovení

 

Hlava XIV.

Platnost

 1. Tento Jednací a volební řád Konzervativní strany nabývá platnosti jeho schválením Konventem Strany dne 23. června 2001.