Zápis

z 1. Konventu Strany konzervativní smlouvy

konaného dne 12. září 1998

 

 1. Konvent zahájil Daniel Korte v restauraci u Zezuláků v 10.45 hod.
 2. Konvent zvolil:

a) moderátory Jana Kubalčíka a Jaromíra Žegklitze

b) mandátovou a volební komisi ve složení: Lipecká, Zeman a Racek

c) návrhovou komisi ve složení: Hošek, Joch a Dobal.

 1. Konvent projednal a schválil Volební a jednací řád Konvetu v tomto znění:

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Strany Konzervativní Smlouvy

A. Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy

 

Hlava I.

Základní ustanovení

 1. Tento Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy upravuje volby předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího, členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 6 odst. (4) písmena a) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 2.  

  Hlava II.

  Volič

 3. Voličem je řádný delegát Konventu ve smyslu Článku 6 odst. (5) Stanov.
 4.  

  Hlava III.

  Sestavení kandidátky

 5. Kandidátem na funkci předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře a mluvčího se může stát člen Strany, který potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na funkci členů Smírčího soudu, resp. členů Kontrolní a revizní komise Strany, se může stát osoba splňující podmínky Článku 10 odst. (3) Stanov, resp. Článku 12 odst. (3) Stanov, která potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 6. Kandidátku sestavuje volební komise na základě návrhů libovolné organizační jednotky Strany, nebo návrhů delegátů Konventu.
 7. Kandidátky pro volbu předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího, členů Smírčího soudu a členů Kontrolní a revizní komise Strany jsou sestaveny samostatně. Obsahují v abecedním pořádku jména kandidátů, datum narození, současné povolání, funkci ve Straně a informaci o tom, kdo je navrhovatelem kandidáta.
 8. S výjimkou Smírčího soudu musí počet kandidátů na kandidátce odpovídat nejméně počtu volených míst.
 9. Kandidát má právo představit se voličům v době konání Konventu formou, kterou určí volební komise.
 10.  

  Hlava IV.

  Volební komise

 11. Do zvolení volební komise zajišťuje přípravu voleb Předsednictvo Strany (Přípravný výbor Strany).
 12. Volební komise je nejméně tříčlenná, je volena na návrh Pracovního předsednictva Konventu Konventem. Volební komise volí ze svého středu předsedu komise.
 13. Členem volební komise nesmí být kandidát. Pokud v průběhu jednání přijme člen volební komise kandidaturu, končí jeho účast ve volební komisi. Na uvolněné místo zvolí Konvent nového člena volební komise.
 14. Volební komise organizuje, dohlíží a zodpovídá za správný průběh voleb, a je proto povinna:

 1. určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto po ukončení termínu shromáždit,
 2. vyžádat od kandidátů jejich souhlas dle čl. 3),
 3. ověřit u kandidátů splnění podmínek kandidatury,
 4. zařadit na kandidátku všechny navrhované kandidáty, kteří souhlasí se svojí kandidaturou,
 5. sestavit a zveřejnit kandidátku,
 6. seznámit voliče s postupem konání voleb,
 7. doručit voličům kandidátku,
 8. zabezpečovat a dohlížet na průběh voleb,
 9. provést vyhodnocení voleb a seznámit voliče s jejich výsledky.

 1. Volební komise zpracuje a zveřejní závěrečný protokol o průběhu voleb, který obsahuje výsledky voleb. Protokol je součástí zápisu Konventu.
 2.  

  Hlava V.

  Volba předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího a členů Kontrolní a revizní komise Strany

 3. Volby předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře a mluvčího jsou tajné a jsou samostatným volebním aktem.
 4. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,
 4. na upraveném volebním lístku smí být nejvýše takový počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst,
 5. jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Volba předsedy, kancléře, kronikáře a mluvčího:

 1. Zvolen je kandidát s dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů.
 2. Pokud na funkci kandiduje více kandidátů a v prvním kole žádný z nich nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, následuje další kolo voleb, kde kandidují pouze dva kandidáti, kteří v prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti.
 3. Zvolen je ten kandidát, který ve druhém kole získal větší počet odevzdaných hlasů.
 4. V případě, že na funkci kandiduje pouze jediný kandidát a nezíská dvoutřetinový počet odevzdaných hlasů, volební komise sestaví novou kandidátku.

 1. Volba místopředsedů a členů Kontrolní a revizní komise Strany:

 1. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 2. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů, než je počet volených místopředsedů nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany, nebo u rovnosti hlasů u více než voleného počtu kandidátů na druhém nebo dalších místech (podle počtu volených místopředsedů), koná se z těchto kandidátů druhé kolo voleb. V tomto kole rozhoduje prostá většina odevzdaných hlasů.
 3. Jestliže byl dvoutřetinovým počtem odevzdaných hlasů zvolen počet kandidátů, který je nižší než směrné číslo, koná se pro volbu dalších míst druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na následujících místech, který je o jedno vyšší než počet chybějících místopředsedů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.
 4. Jestliže v případě volby místopředsedů nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany nezískal žádný z kandidátů dvoutřetinovou většinu hlasů, koná se druhé kolo voleb z takového počtu kandidátů umístěných na prvních místech, který je o jedno vyšší než směrné číslo. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají vyšší počty odevzdaných hlasů.

 1. Pokud jsou při některé z voleb předsedy, místopředsedů, kancléře, kronikáře, mluvčího nebo členů Kontrolní a revizní komise Strany vyčerpány možnosti dané volebním řádem a přesto nedojde k jejich zvolení, volební komise navrhne plénu další postup.
 2.  

  Hlava VI.

  Volba členů Smírčího soudu

 3. Volba členů Smírčího soudu je tajná a je samostatným volebním aktem.
 4. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší dvoutřetinový počet odevzdaných platných hlasů.
 5. Volební lístek:

 1. je sestaven abecedně a obsahuje jméno a příjmení kandidáta,
 2. je platný pouze v případě, že je opatřen podpisem řádně zvoleného předsedy volební komise,
 3. volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí,
 4. na upraveném volebním lístku smí být nejvýše takový počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst,
 5. jinak upravený volební lístek je neplatný

 1. Není-li počet zvolených členů Smírčího soudu alespoň tři, volební komise sestaví novou kandidátku.

 

B. Volební řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy

 

Hlava VII.

Základní ustanovení

 1. Tento Jednací řád Konventu Strany Konzervativní Smlouvy upravuje zásady jednání Konventu Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 6 odst. (3) a odst. (4) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 2. Konvent může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů Konventu.
 3. Konvent volí moderátory na návrh libovolného delegáta Konventu.
 4. Moderátor vede jednání Konventu dle Jednacího řádu. Otevírá, řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou. Řídí hlasování v průběhu jednání. Uděluje slovo delegátům a hostům Konventu a dává souhlas k dalším vystoupením na Konventu a má právo slovo odejmout. Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
 5. Jednání Konventu se řídí programem Konventu, který schvaluje Konvent na návrh Předsednictva Strany (Přípravného výboru Strany).
 6.  

  Hlava VIII.

  Pracovní komise Konventu

 7. Konvent volí pracovní komise:

 1. Členy komisí volí Konvent dle návrhů delegátů.
 2. Jednání komisí řídí předseda zvolený komisí. O jednání komise se pořizuje písemný záznam.

 1. Komise:

  1. mandátová komise ověřuje mandáty delegátů Konventu a předkládá Konventu zprávu o účasti delegátů nejpozději před každým hlasováním o dokumentech Konventu a před volbami,
  2. volební komise se řídí dle Hlavy VI odst. 11) Volebního řádu,
  3. návrhová komise předkládá Konventu návrhy dokumentů Konventu, zejména Stanovy Strany, Pravidla hospodaření Strany, Program Strany, usnesení. Zpracovává písemné připomínky k návrhům dokumentů a návrhy z diskuse delegátů.

 

Hlava IX.

Diskuse

 1. Diskuse se mohou účastnit delegáti Konventu i hosté.
 2. Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu, slouží zejména k předložení pozměňovacích návrhů a jejich zdůvodnění.
 3. Pozměňovací návrhy k projednávaným otázkám musí každý delegát předložit návrhové komisi písemně jako "přihlášku do diskuse", neurčí-li pracovní předsednictvo jinak.
 4. Přihlášku do diskuse předá delegát Konventu pracovnímu předsednictvu prostřednictvím pořadatelů. Pracovní předsednictvo zařadí přihlášky k projednávanému bodu podle pořadí, ve kterém je obdržela. Delegát může vystoupit v diskusi maximálně dvakrát ke každému projednávanému bodu.
 5. Diskusní doba je tři minuty a o případném prodloužení může rozhodnout pracovní předsednictvo předem. Pracovní předsednictvo může navrhnout omezení délky diskusních příspěvků. Rovněž navrhuje ukončení diskuse k jednotlivým bodům programu Konventu.
 6. Nepřednesené příspěvky, předané písemně budou zahrnuty do protokolu Konventu.
 7. Technická poznámka během diskuse trvá nejvíce 1 minutu. Při technické poznámce nelze předkládat pozměňovací návrhy. Delegát může podat maximálně dvě technické poznámky ke každému projednávanému bodu.
 8.  

  Hlava X.

  Hlasování a volby

 9. Delegáti Konventu o předložených návrzích, včetně návrhů textu dokumentů hlasují aklamací.
 10. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
 11. Neurčují-li Stanovy jinak, jsou předložené návrhy a dokumenty schváleny, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 12. Volby probíhají dle Volebního řádu.
 13.  

  C. Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy

   

  Hlava XI.

  Základní ustanovení

 14. Tento Jednací a volební řád orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy upravuje zásady jednání orgánů a organizačních jednotek Strany Konzervativní Smlouvy (dále jen "Strany") ve smyslu Článku 8 odst. (1) Stanov Strany (dále jen "Stanov").
 15.  

  Hlava XII.

  Volby

 16. Volby ve všech orgánech a organizačních jednotkách Strany probíhají podle principů "Volebního řádu Konventu Strany Konzervativní Smlouvy", zejména jsou řízeny volební komisí, jsou tajné a každá volba je samostatným volebním aktem.
 17. Voličem je člen příslušného orgánu nebo příslušné organizační jednotky Strany.
 18. Kandidátem na funkci členů Kontrolní a revizní komise, je-li volena, se může stát osoba splňující podmínky Článku 12 odst. (3) Stanov, která potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí. Kandidátem na ostatní funkce se může stát člen Strany, který potvrdí volební komisi, že s kandidaturou souhlasí.
 19. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů.
 20.  

  Hlava XIII.

  Jednání

 21. Příslušný orgán / organizační jednotka Strany může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho / jejích členů.
 22. Jednání předsedá a řídí předseda příslušného orgánu / organizační jednotky, nebo jím pověřený člen. Do zvolení předsedy řídí jednání volební komise.
 23. Samotné jednání se řídí podle principů "Jednacího řádu Konventu Strany Konzervativní Smlouvy".
 24. Do diskuse se nepřihlašuje písemně; hlasování probíhá aklamací, požádá-li však jeden člen příslušného orgánu / organizační jednotky o hlasování tajné, probíhá tajně.
 25. Z každého jednání je vyhotoven písemný zápis.

 

D. Závěrečná ustanovení

 

Hlava XIV.

Platnost

 1. Tento Jednací a volební řád Strany Konzervativní Smlouvy nabývá platnosti jeho schválením Konventem Strany dne 12. září 1998.

 

 

 1. Konvent vyslechl informaci Daniela Korteho o činnosti přípravného výboru
 2. Konvent projednal a schválil:
  1. Konservativní smlouvu ve znění:

KONSERVATIVNÍ SMLOUVA

Společnost je vskutku kontraktem... Je partnerstvím ve veškerém bádání, partnerstvím ve veškerém umění, partnerstvím v každé ctnosti i v každé dokonalosti... stává se partnerstvím nejen mezi živými, ale mezi živými, mrtvými i dosud nenarozenými.

Edmund Burke

Přes různorodé životní zkušenosti a po rozličných cestách hledání politického řádu, vědomi si toho, že

 • každá společnost je závislá na úctě, kterou chová sama k sobě, na úctě občana k řádu, jehož je částí, a k sobě samému jako součásti tohoto řádu,
 • dar svobody je především závazkem ke konání dobra a rozšiřování svobody ostatních je naplňováním svobody vlastní,
 • největším ohrožením spravedlivých vztahů mezi lidmi jsou pokusy přetvořit společnost shora podle představ o "sociální spravedlnosti", a to bez ohledu na to, zda jsou prosazovány autoritativními či demokratickými prostředky,

dospěli jsme k nutnosti sdružit se v politické straně, jejímž posláním je pečovat o osvědčené hodnoty zděděného řádu. Vyslovujeme zde konservativní krédo, jež se zavazujeme uvádět v život. Nabízíme tím oporu a příležitost všem, kteří si přejí ve svém životě a pro svou svobodu rozvíjet a prosazovat konservativní hodnoty.

Úcta k pravdě a důstojnosti člověka

Pokládáme za sdělené zjevením, podložené zkušeností a prokazatelné rozumem, že židovsko-křesťanské kořeny, ze kterých vyrostla západní civilisace, vyjadřují universální pravdu o přirozenosti člověka a o povaze jeho bytí; pravdu, že

 • každá lidská bytost má svou vlastní a současně ji přesahující důstojnost, kterou respektovat je povinností každého člověka,
 • existuje objektivní morální řád, existují objektivní kritéria dobra a zla, pravdy a omylu; snaha pochopit je a usilovat o jejich dodržování je povinností lidí, jejich společenství a institucí,
 • lidské bytosti a společenství, jež tvoří, jsou ze své přirozené povahy nedokonalé, z čehož plyne, že nelze uskutečnit ráj na zemi, že utopické pokusy o jeho zavedení jsou v rozporu s přirozeností člověka, a proto se vždy prosazují za cenu násilí a krveprolití a nezbytně končí v masivním strádání a miserii lidského rodu,
 • člověk patří k trvalému a již odedávna existujícímu společenskému řádu, a proto má hledat a nalézat své dovršení ve společnosti a sám sebe vnímat jako součást řádu většího než on sám; tato skutečnost je svrchovaně důležitá při každém jeho rozhodování, poněvadž pouze s tímto vědomím může naplnit svobodu svou a svobodu společenství, k nimž patří.

I když je člověk přirozeně nedokonalý, má povinnost vztahovat se k objektivnímu ideálu pravdy a dobra, přestože v důsledku oné nedokonalosti ho nikdy není schopen v pozemských podmínkách plně dosáhnout. Avšak tím, že se přidržuje objektivního morálního řádu, může mírnit negativní důsledky své nedokonalosti. Povinností státu je i přes nedokonalost člověka chránit jeho svobodu a důstojnost a respektovat jeho oprávněné nároky vůči státu.

Politický řád

Z pojetí nedokonalého, ale svobodného a důstojného člověka a z jeho místa ve společnosti vyvozujeme tyto základní cíle státu:

Zkušenost a zdravý rozum prokazují, že pro dosažení a udržení těchto dvou cílů státními institucemi jsou nezbytné:

Úcta k Ústavě, oddanost a bezvýhradná poslušnost vůči smyslu jejích ustanovení. Zkušenost zejména XX. století prokazuje, že stát je potenciálním nepřítelem všech mírumilovných, pracovitých, tvůrčích a slušných lidí. Stát, který se vymkne ze svých ústavních mezí, si přisuzuje další pravomoci, neustále zvětšuje svou moc a rozsah, až začne tyranisovat jednotlivé lidi i celou společnost. Bránit tomuto nebezpečí lze pouze ústavním vymezením státní moci, jejím omezením a rozdělením mezi několik center a institucí. Je základní povinností všech státních institucí respektovat ústavní omezení své vlastní moci, což je nezbytnou podmínkou toho, aby stát vykonával pouze funkce legitimní, při jejichž výkonu je institucí nezbytnou, blahodárnou a nezastupitelnou.

Odmítnutí právního positivismu, který ignoruje objektivní morální řád a naopak usiluje o vytržení zákonů z imperativů přirozené spravedlnosti. Smrtelným nebezpečím tohoto přístupu - kromě toho, že je sám o sobě nemorální - je přiznávání svévolných pravomocí státním institucím, což vede k jejich pohrdání důstojností lidských bytostí a v konečném důsledku k rozpadu civilisace, ztrátě řádu a svobody.

Silný, avšak přesně vymezený stát. Moderní státy jsou rozsáhlé, požírají značnou část bohatství svých občanů, všude zasahují a všechno regulují; v rámci svých legitimních pravomocí jsou však slabé a neschopné plnit své nejvlastnější funkce. Neschopnost státu efektivně vykonávat to, co vykonávat má, je dána jeho všetečnou snahou vykonávat i to, co vykonávat nemusí, nebo dokonce nemá a nesmí. Usilujeme proto o stát omezený na jeho legitimní funkce: nastolení vlády zákona, vynucování práva a pořádku, boj proti zločinu a ochrana vlastnictví a svobody před vnitřními i vnějšími násilníky; a v rámci těchto funkcí o stát silný a efektivní.

Svobodné tržní hospodářství, které je svou samotnou podstatou projevem svobodné aktivity lidí a uplatněním principu svobody v ekonomické sféře, odkázáním státní moci do patřičných mezí a - jak zkušenost ukazuje - nejlepším známým zdrojem prosperity a blahobytu pro všechny vrstvy obyvatel. Předpokladem a zárukou svobodného tržního hospodářství je přísný a zároveň přehledný právní řád, který jasně vytyčí meze legálního podnikání, striktně vynucuje jejich dodržování a byrokratickou a daňovou zátěž občanů udržuje tak nízkou, aby nedusila jejich svobodnou aktivitu a tvořivost.

Stabilní a silná rodina. Rodina je prvotním, přirozeným a nejdůležitějším společenstvím, ve kterém se tříbí, upevňují a dalším generacím předávají morální hodnoty. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti, místem, kde soužití a vzájemná soudržnost přispívají k existenční a ekonomické nezávislosti na státu a posilují sebevědomí jejích členů jako svobodných příslušníků svobodné společnosti. Považujeme za jisté, že pokračující rozpad tradiční rodiny a ztráta jejího postavení by nevyhnutelně vedly ke ztrátě svobodného charakteru společnosti.

Zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních a dalších společenstev, která zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitou příležitost k naplnění individuálních cílů lidí. Tvoří přirozený obranný val proti státní moci, protiváhu stále uhrančivější moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na isolované jedince.

Sounáležitost s ostatními zeměmi západní civilisace, která je dosud nejsvobodnější civilisací v dějinách lidstva a současně nositelkou základních pravd o člověku, z nichž vychází také naše politické přesvědčení. Jakékoli pokusy o separaci a isolaci od ostatních zemí západní civilisace považujeme za zradu naší existenciální identity v dějinách.

Chceme být konservativní

Hlásíme se ke konservativcům západní křesťanské civilisace, která má své kořeny v Jerusalémě, Athénách a Římě. Hlásíme se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí universálně.

Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho ilusi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků. Chceme být součástí smlouvy mezi generacemi předešlými a generacemi příštími. K této smlouvě se hlásíme a stvrzujeme ji svým podpisem.

Dne:

................................. .................................
Předseda Podpis člena
  1. Stanovy SKS ve znění:

S t a n o v y

Strany konzervativní smlouvy

... Nepravé jest, pravím, to, že mermomocí jdeme kupředu, protože nemáme odvahy jíti dozadu. Tak praví socialista, že majetek jest již centralisován v trustech a družstvech: jedinou nadějí jest, centralisovati jej ještě dále ve státu. Já pravím, že jedinou nadějí jest odcentralisovati jej, to jest káti se a vrátit se; jediným krokem kupředu jest krok dozadu ...

Gilbert Keith Chesterton

Článek 1

Název a sídlo

Strana konzervativní smlouvy (dále jen "Strana"), ve zkratce SKS, je politickou stranou ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Jejím sídlem je hlavní město Praha, Římská 26, 120 00 Praha 2.

Článek 2

Programové cíle Strany

(1) Strana je založena na úctě k právům a svobodám člověka, na respektu k demokratickým principům ve státě a na odmítání násilí jako prostředku k prosazování jakýchkoliv cílů a zájmů.

(2) Strana se bude ucházet na všech úrovních a na každém místě ve společnosti o podíl na správě věcí veřejných ve jménu řádu, spravedlnosti, svobody a odpovědnosti. Programové cíle Strany směřují k obnově a uchování tradičních hodnot lidské společnosti, zejména chce usilovat o

 1. dodržování a naplňování smluv,
 2. vládu zákona a její uvádění v život,
 3. ochranu vlastnictví,
 4. zachování tradičních hodnot rodiny,
 5. úctu ke zděděným duchovním, kulturním a přírodním statkům.

Článek 3

Smlouva

(1) Základním dokumentem Strany je Smlouva, která charakterizuje její základní politickou orientaci a zakládá morální závazky členů Strany vůči sobě a vůči občanům.

(2) Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení ustavujícím Konventem Strany.

(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a jeden je uložen u kronikáře.

(4) Změny ve Smlouvě jsou nepřípustné.

Článek 4

Členové Strany

(1) Členem Strany může být každý bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem žádné jiné politické strany nebo politického hnutí.

(2) Členství ve Straně vzniká podpisem Smlouvy. Přijímanému členovi je Smlouva předložena k podpisu za přítomnosti předsedy Strany nebo pověřeného zástupce Strany na základě pravdivě vyplněného dotazníku a na základě rozhodnutí místního společenství o doporučení členství. Člen Strany obdrží opis Smlouvy podepsaný předsedou Strany.

(3) Členství ve Straně zaniká odstoupením člena od Smlouvy nebo jeho vyškrtnutím na základě rozhodnutí Smírčího soudu. Zánik členství ve Straně vyznačí kronikář v obou stejnopisech Smlouvy.

(4) Člen Strany má zejména tato práva:

 1. být informován o činnosti Strany a jejích orgánů,
 2. podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti Strany s hlasem rozhodovacím,
 3. účastnit se akcí pořádaných Stranou,
 4. volit a být volen do orgánů a funkcí ve Straně,
 5. navrhovat kandidáty a ucházet se o kandidaturu za Stranu ve volbách do zastupitelských sborů,
 6. obracet se sám nebo společně s jinými členy Strany na orgány Strany s návrhy a podněty,
 7. materiálně podporovat Stranu,
 8. odstoupit od Smlouvy.

(5) Člen Strany má zejména tyto povinnosti:

 1. dodržovat Stanovy a Smlouvu a uvádět ji v život,
 2. prosazovat a podporovat programové cíle Strany na všech úrovních,
 3. soustavně se vzdělávat v duchu konzervativních hodnot,
 4. přispívat k věrohodnosti, konzistentnosti a akceschopnosti Strany,
 5. hledat ve svém okolí příležitosti a potřeby pro zkvalitnění života,
 6. pojímat všechny své případné funkce jako službu příslušnému společenství a svoji účast ve Straně jako službu společnosti,
 7. respektovat rozhodnutí Smírčího soudu,
 8. platit členské příspěvky podle schválených Pravidel o hospodaření Strany

Článek 5

Organizační jednotky Strany

(1) Základní organizační jednotkou Strany je obecní nebo městské společenství. V statutárních městech může být základní organizační jednotkou společenství příslušné městské části.

(2) Obecní nebo městské společenství vzniká usnesením ustavující členské schůze za přítomnosti člena Předsednictva Strany.

(3) Obecní nebo městské společenství volí ze svého středu předsedu, organizačního tajemníka, hospodáře a další funkcionáře. Může-li obecní nebo městské společenství nabývat majetek a jiná majetková práva jménem Strany a hospodařit s nimi, zřizuje příslušnou Kontrolní a revizní komisi.

(4) Obecní nebo městská společenství se mohou sdružovat do regionálních společenství kopírujících územně správní uspořádání České republiky a mohou ustavovat jejich orgány.

Orgány Strany

Článek 6

Konvent

(1) Nejvyšším orgánem Strany je Konvent.

(2) Konvent se schází jednou ročně nebo na základě nálezu Smírčího soudu. Svolává jej Předsednictvo Strany.

(3) Jednání Konventu má převážně slavnostní charakter a řídí se Jednacím a volebním řádem.

(4) Konvent

 1. volí předsedu, místopředsedy, kancléře, kronikáře, mluvčího, členy Smírčího soudu a členy Kontrolní a revizní komise Strany; zvolen je kandidát, který získá dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných,
 2. schvaluje Stanovy Strany; návrh na změnu Stanov podává Smírčí soud a jeho přijetí vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných s výjimkou změn vynucených změnou zákonů upravujících postavení a činnost politických stran v České republice,
 3. schvaluje programové cíle, politický program jakož i základní dokumenty, jmenovitě Jednací a volební řád a Pravidla hospodaření Strany,
 4. rozhoduje o případném sloučení nebo rozpuštění Strany.

(5) Delegáty Konventu volí zásadně obecní nebo městská společenství na základě klíče schváleného Předsednictvem Strany. Členové Předsednictva jsou řádnými delegáty Konventu. Členové Smírčího soudu a Kontrolní a revizní komise se účastní Konventu s hlasem poradním.

Článek 7

Předsednictvo Strany

(1) Statutárním orgánem Strany je Předsednictvo. Navenek Stranu zastupuje předseda. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy Strany nebo podpisů dvou členů Předsednictva.

(2) Předsednictvo Strany tvoří: předseda, místopředsedové, kancléř, kronikář, mluvčí, poslanec a senátor jmenovaný klubem příslušné komory Parlamentu České republiky.

(3) Předsednictvo Strany rozhoduje ve sboru a je ze své činnosti odpovědné Konventu. Předsednictvo zejména

 1. řídí Stranu mezi zasedáními Konventu,
 2. zastupuje Stranu ve všech právních vztazích včetně pracovně právních,
 3. svolává Konvent,
 4. zřizuje své poradní a iniciativní orgány,
 5. vykonává další činnosti určené Stanovami nebo usnesením Konventu.

(4) Místopředsedové zastupují předsedu Strany v jeho nepřítomnosti a plní další úkoly svěřené jim Konventem nebo Předsednictvem Strany.

(5) Kancléř organizačně řídí Stranu, odpovídá za vzájemnou informovanost všech orgánů a organizačních složek Strany a plní úkoly svěřené předsedou a Předsednictvem Strany.

(6) Kronikář zaznamenává a archivuje všechny významné události v životě Strany včetně všech důležitých rozhodnutí učiněných kterýmkoliv orgánem Strany. Do archivu Strany může nahlédnout každý člen Strany.

Článek 8

Jednání orgánů Strany

(1) Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany se řídí Jednacím a volebním řádem schváleným Konventem.

(2) Schůze orgánů a organizačních jednotek svolává, pokud Stanovy nestanoví jinak, příslušný předseda tak, aby každý člen orgánu nebo organizační jednotky byl včas informován o termínu, místě a programu jednání.

(3) Nestanoví-li Stanovy jinak, je pro přijetí usnesení potřebná nadpoloviční většina přítomných.

Smírčí soud

Článek 9

(1) Smírčí soud je nezávislý orgán Strany, jehož nálezy jsou závazné pro všechny členy a orgány Strany, jsou přímo vykonatelné a v rámci Strany mají obecnou platnost. Proti rozhodnutí Smírčího soudu není přípustné odvolání.

(2) Smírčí soud má právo vydávat nálezy

 1. k výkladu Smlouvy a Stanov,
 2. ke všem návrhům směřujícím ke změně Stanov,
 3. ke svolání Konventu,
 4. k programovým cílům Strany,
 5. ke všem sporům vnitrostranické povahy,
 6. k vyškrtnutí člena ze Strany v případě hrubého porušení Smlouvy a Stanov nebo v případě prokazatelné rozvratné činnosti nebo poškozování dobrého jména Strany,
 7. k dalším otázkám, o kterých rozhodne Konvent.

(3) Na Smírčí soud se může obrátit každý člen, orgán nebo každá organizační jednotka Strany, a to formou písemného podání. Smírčí soud si může k podání vyžádat další doplňující informace a materiály.

(4) Všichni účastníci řízení mají před Smírčím soudem rovná práva.

(5) Jednání před Smírčím soudem je ústní a přístupné členům Strany.

(6) Podrobnosti stanoví Jednací řád Smírčího soudu.

Článek 10

(1) Smírčí soud má nejméně tři členy volené Konventem na dobu neurčitou.

(2) V čele Smírčího soudu stojí předseda volený členy Smírčího soudu. Předseda jedná a podepisuje jménem Smírčího soudu a odpovídá za jeho práci.

(3) Členem Smírčího soudu může být jen osoba bezúhonná a nadaná obecně uznávanou autoritou. Člen Smírčího soudu nemusí být členem Strany.

(4) Člen Smírčího soudu nesmí zastávat žádnou jinou funkci ve Straně, nesmí být jejím zaměstnancem ani nesmí kandidovat do žádné volené funkce.

(5) Návrh na člena Smírčího soudu může podat každá organizační složka Strany.

Hospodaření Strany

Článek 11

(1) Strana hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy upravujícími hospodaření politických stran a v souladu s Pravidly o hospodaření Strany.

(2) Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky Strany neodpovídají ani neručí.

(3) Právní úkony Strany v hospodářském styku jsou za Stranu oprávněni podepisovat

 1. předseda Strany samostatně,
 2. dva členové Předsednictva Strany společně,
 3. v rozsahu zmocnění poskytnutého předsedou Strany předsedové nebo hospodáři obecních nebo městských a regionálních orgánů Strany a zaměstnanci Strany.

(4) Zprávu o hospodaření Strany za rozpočtový rok schvaluje Konvent.

Článek 12

Kontrolní a revizní komise

(1) Kontrolní a revizní komise Strany pečují o dodržování obecně závazných předpisů při činnosti orgánů a organizačních jednotek na všech úrovních a kontrolují jejich hospodaření.

(2) Členové kontrolních a revizních komisí a jejich předsedové jsou voleni příslušnými orgány a organizačními jednotkami Strany.

(3) Členové kontrolních a revizních komisí nemohou být členy orgánů, které kontrolují, ani zaměstnanci Strany. Členové kontrolních a revizních komisí nemusí být členy Strany.

(4) Činnost kontrolních a revizních komisí metodicky řídí Kontrolní a revizní komise volená Konventem.

(5) Kontrolní a revizní komise informují o své činnosti dotčené orgány Strany, kontrolní a revizní komisi na vyšší úrovni a Kontrolní a revizní komisi volenou Konventem.

Článek 13

Ukončení činnosti Strany

(1) Případný zánik Strany se řídí platným právním řádem.

(2) O sloučení nebo rozpuštění Strany rozhoduje Konvent alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Úmysl zrušit Stranu musí být předem sdělen všem jejím členům.

(3) Při zrušení Strany sloučením s jiným politickým subjektem přechází veškerý majetek, práva a závazky Strany na právního nástupce.

(4) V případě dobrovolného rozpuštění Strany, kdy majetek nepřipadne ze zákona státu, zvolí Konvent likvidátora a majetek, který zbude po vyrovnání všech pohledávek, bude převeden na nevládní neziskovou organizaci sledující humanitární cíle.

Článek 14

Ustanovení přechodné

Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

 

 1. Pravidla pro hospodaření SKS v následujícím znění:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Směrnice o hospodaření SKS je vnitřním dokumentem SKS, který v souladu se zákonem 424/1991Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, § 17, 18, 19, 20 a 20a a v souladu s ustanovením článku 11 Stanov SKS konkretizuje pravidla hospodaření SKS.

 

Článek 2

Pravomoci orgánů SKS ve věci hospodaření

 1. Konvent schvaluje rozpočet Strany na roční období.
 2. Konvent schvaluje výroční zprávu o hospodaření Strany.
 3. Předseda Strany samostatně nebo dva členové Předsednictva Strany společně jsou zmocněni podepisovat veškeré dokumenty a listiny, týkající se hospodaření Strany. Předseda Strany je oprávněn zmocnit k tomu i další osoby z orgánů Strany nebo placené funkcionáře Strany.
 4. Za formální i věcnou správu hospodaření Strany je zodpovědný kancléř Strany.
 5. Za formální i věcnou správnost hospodaření jednotlivých organizačních jednotek jsou zodpovědni hospodáři těchto jednotek.
 6. Kontrolní a revizní komise Strany kontroluje hospodářskou činnost Strany. O výsledcích kontrol předkládá zprávy Předsednictvu Strany a Smírčímu soudu včetně návrhů na odstranění případných nedostatků. Kontrolní a revizní komise nižších organizačních jednotek Strany postupuje obdobně.

 

Článek 3

Základní pravidla hospodaření Strany

 1. Strana nabývá majetek v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem. Majetkem Strany je veškerý majetek využívaný orgány , organizačními jednotkami a jednotlivými členy, který je vedený v evidenci Strany.
 3. Finanční prostředky Strany jsou uloženy na bankovních účtech v tuzemsku.

Dispozici s účty mají předsedové a jimi pověření členové jednotlivých organizačních jednotek Strany.

 1. Používání finančních prostředků Strany se řídí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Strany.
 2. Daňové přiznání a jiné informace v souladu s platnými předpisy předkládá finančnímu úřadu a jiným příslušným orgánům předseda Strany nebo jím zmocněná osoba.

Článek 4

Členské příspěvky

80% z vybraných členských příspěvků zůstává v organizační jednotce, 20% je určeno na rozpočet Strany.

Článek 5

Rozpočet strany

 1. Rozpočet strany je navrhován jako přebytkový nebo vyrovnaný Předsednictvem Strany a je schvalován Konventem.
 2. Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu strany musí opět schválit Konvent.
 3. Příjmovou stránku rozpočtu strany tvoří:
 1. příspěvky ze státního rozpočtu
 2. 20% členských příspěvků získaných jednotlivými organizačními jednotkami
 3. úroky z vkladů
 4. příjmy z povolených činností
 5. půjčky
 6. dary
 7. dědictví
 1. Výdajovou stránku rozpočtu strany tvoří:

provozní a investiční výdaje související s činností strany.

Článek 6

Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek

 1. Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek SKS jsou navrhovány jako přebytkové nebo vyrovnané předsednictvem příslušné organizační jednotky a schvalovány členy.
 2. Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu organizačních jednotek musí schválit členové této jednotky.
 3. Příjmovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek tvoří :
 1. 80% z členských příspěvků, vybraných v příslušné organizační jednotce
 2. příspěvek z rozpočtu strany
 3. 50% z darů, získaných příslušnou organizační jednotkou, pokud po dohodě s Předsednictvem strany není stanoveno jinak.
 1. Výdajovou stránku rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek SKS tvoří provozní a investiční výdaje související s činností organizační jednotky.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

1. Každá organizační jednotka SKS je povinna vést příslušné pokladní knihy a knihy faktur a ostatní účetní doklady.

2. Každá organizační jednotka SKS je povinna evidovat veškerý hmotný či nehmotný investiční majetek, jehož soupis musí být evidován i v centrální evidenci Strany.

3.Každá organizační jednotka Strany, jíž je nabízen dar, je povinna přezkoumat, že dar je věnován bezúhonnou fyzickou nebo právnickou osobou. Dar nesmí být podmiňován jakoukoli výhodou nebo protislužbou. O nabídce jakéhokoli daru nad 100 000,-Kč musí být informováno Předsednictvo Strany a darovací smlouva smí být uzavřena až po schválení Předsednictvem.

4. Věcné dary jsou majetkem Strany, ale jsou v užívání té organizační jednotky, která jí získala.

5. Jakoukoli změnu Pravidel o hospodaření Strany musí schválit Konvent.

V Hradci Králové 12.září 1998

Předseda:

Kancléř:

 

d. teze politického programu SKS a uložil předsednictvu jejich dopracování.

Teze politického programu

Strany konzervativní smlouvy

Společnost, která nevede spor o principy, se utápí v konfliktech zájmů, osobních nevraživostech a politické strany, jejichž výsostným posláním je kultivovat veřejný život, se vnitřně i navenek věnují  pouhému politikaření a pletichaření. Rozmnožuje se tím nedůvěra v politiku, nedůvěra v elementární lidské hodnoty, nedůvěra jedněch skupin občanů vůči jiným skupinám, až v konečném důsledku nedůvěra každého vůči každému. Výsledkem je kromě ztráty naděje mnohých, obecná duchovní i materiální chudoba, zmatek a anarchie, jakož i zvýšené náklady na každou činnost nebo i jen na pouhé žití.

1. Politická orientace a základní pojmy a východiska

Posledních několik desítek let naší historie může spíše sloužit jako čítanková demonstrace toho, kam vedou neuvážené experimenty a revoluce. Z tohoto období není skutečně co konzervovat, a až na některé vzácné a výjimečné projevy svědomí, odvahy k pravdě a odporu vůči všudypřítomné a demoralizující lži, se není o co opírat. Naším legitimním dědictví je naštěstí také veškerá zkušenost evropské kultury, náboženství a civilizace, která poskytuje sdostatek zdrojů a myšlenek, jejichž uvádění a uvedení do života je stálou výzvou již po generace. Aktuálnost hledání kořenů evropské a tudíž i naší kultury, nalezení společné řeči s ostatními národy a státy Evropy je v době její integrace mnohem důležitější než tolik zdůrazňovaný společný ekonomický prostor nebo společná měna.

1.1 Konzervatismus

Myšlenka, která stojí u kořenů konzervatizmu, je odmítnutí revoluce jako cesty k hledání nápravy věcí. Revoluce, jejichž cílem je změnit stávající stav, jsou paradoxně největším nepřítelem reformy, protože činí moudrou a spravedlivou změnu života společnosti nemožnou. Budování, obnovování nebo reformování státu patří mezi praktické činnosti, které si nelze osvojit z krátké zkušenosti. Vyžaduje zkušenost mnohem větší než může za celý svůj život získat i ten nejchytřejší a nejpozornější člověk. Moudré směřování jakékoli reformy proto vyžaduje zkušenosti nasbírané po generace. Nabytí a uvedení do života společnosti čehokoli nového musí zároveň ochraňovat to dobré, co již bylo osvojeno. Řídíme-li stát přirozeně, nejsou naše zdokonalení nikdy zcela nová a to, co uchováváme, není nikdy úplně zastaralé.

1.2 Úskalí demokracie

Demokracii sama o sobě není ničím jiným než mechanismem jak měnit vlády nekrvavým způsobem, případně metodou jak vést diskusi a rozhodovat. Platí o ní víc než o čemkoli jiném, že je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je-li totiž nahlížena jako vláda nejsilnějších, skrývá v sobě podobná nebezpečí jako vojenský despotismus. Může se stát brutální formou vlády, kdy moc a autorita jdou ruku v ruce za libovolnými cíli, které si většina kdykoli umane odhlasovat. Vnitřně v sobě chová zárodky otroctví, imperialismu, dobyvatelských válek, náboženskou netoleranci, tyranii nebo rovnost v ignoranci. Její obecnou vlastností je, že pomíjí morálku a podrývá svědomí, protože nutí lidi, aby dávali přednost tomu, co si myslí jiný, před tím, co nejlepšího si myslí sami. Díl hanby, který padá na hlavu každého jednotlivce v kolektivních činech, je malý. Moc veřejného mínění přitom často bývá nepřímo úměrná počtu těch, kdo zneužívají moci a schvalování vlastních činů se pak zaměňuje za veřejný souhlas. Dokonalá demokracie se takto může zvrhnout na potlačování svobody a útlak menšin. Jediným známým prostředkem, který může předejít výše uvedeným nebezpečím, je rozdělení suverenity, což bývá provedeno rozdělením mocí ve státě, působením různých politických stran, systémem zastupitelské demokracie posilujícím osobní odpovědnost reprezentantů, ale především fungující občanskou společností, ve které většina občanů může sledovat své vlastní zájmy a priority nezávisle na vůli většiny.

1.3 Místo politické strany ve společnosti

Politickou stranu chápeme jako společenství, které sjednocují myšlenky a nikoli zájmy. Dominují-li ve společnosti třídy, znamená to, že dominují jejich zájmy. Strana se řídí principy a schopností obětovat své zájmy těmto principům. Je školou sebezapření. Strana, která neobětuje moc principům, jen politikaří. Strana není ani tak silná svým počtem nebo vlivem, ale spíše energií myšlenek, které reprezentuje, a věrností svých členů těmto myšlenkám. V tomto pojetí není strana ani tak skupinou lidí jako souborem myšlenek a ideálních cílů. Její důležitost a hodnota je především v tom, že konstituuje svobodu vytvářením prostoru pro svobodu projevu a tím, že vychází z principů, které jasně odlišuje od účelu. Vlády, ve kterých zasedají představitelé takovéto strany, nejlépe zajišťují pokrok a zároveň kontinuitu, brání stagnaci a brání revoluci. Konflikty zájmů a sil ve společnosti se tak přenášejí na konflikty mezi stranami, na konflikty mezi principy.

1.4 Svoboda

Svobodu vnímáme jako vládu svědomí, a tím také více jako otázku morálky než politiky. Znamená především moc nad sebou a jejím opakem je moc nad druhými. Jestliže pravda není absolutní, potom svoboda je nutnou podmínkou cesty k pravdě. Kdo hledá spekulativní cíle, se na hony vzdaluje jak svobodě, tak pravdě. Průvodními znaky svobodné společnosti spočívají v tom, že: 1) zajišťuje důstojné postavení všech menšin; etnických, národnostních, politických, kulturních, náboženských apod. 2) rozum předchází vůli a vůle žije v harmonii se zákonem, 3) argument panuje nad argumentem a nikoliv vůle nad vůlí, 4) člověk neomezuje povinnosti jiných konat dobro, 5) právo vládne nad silou. Svoboda nám umožňuje konat své povinnosti bez omezováni ze strany státu, společnosti, ignorance a chyb. Jsme svobodni úměrně tomu, jak jsme připraveni bojovat bitvu života s přirozeným nepřítelem uvnitř nás samotných.

1.5 Stát a zákon

Ideální stát by měl zajišťovat svobodu každého jednotlivce ve vztahu k vládě, ostatním složkám společnosti i jiným občanům. Stát nemůže plnit funkci svědomí: stará se pouze o prosperitu společnosti a nikoli jedinců, stíhá zločiny a nikoli hříchy. Žádný stát neučiní člověka dobrým, snadno jej však může učinit zlým. Proto je mnoho věcí, které vláda nemůže dělat, mnoha dobrých věcí se musí zřeknout a přenechat je někomu jinému. Nemůže například lidi krmit, obohacovat, učit ani měnit. Stát nesmí nikdy nic dělat libovolně, musí být nutně svázán všemi možnými zákony. Základní úlohou státu je udržovat mír, chránit vlastnictví a smlouvy a organizovat obecně prospěšné aktivity.

Z přirozenosti člověka plynou totiž tři základní principy, na kterých má být společnost založena: solidarita, subsidiarita a obecné blaho. Princip solidarity zavazuje lidi k vzájemné podpoře a tím i k loajalitě vůči státu. Princip subsidiarity zavazuje stát umožnit každému svobodné naplnění svého života, které závisí především na schopnosti a ochotě jednotlivce ujmout se iniciativy, podstupovat námahu a směřovat k vytčenému cíli. Co jednotlivec může vykonat z vlastní iniciativy a vlastními silami, nemá mu odnímat a přebírat stát. Stát rovněž nemá brát na sebe úkoly, které mohou samostatně plnit rodiny nebo obce. Konečně obecné blaho zavazuje stát podporovat takové politické a sociální podmínky ve společnosti, které podporují lidskou vzájemnost.

Vláda zákona znamená vládnout podle tradice. Znamená to, že lidé podléhají zákonům, které dobře znají, zákonům, které utvářely a doporučovaly zvyky. Méně proto záleží na jejich liteře ve srovnání s jejich duchem. Svoboda je výsledkem zákonů, integrity jejich administrování a ducha, který je chrání. Dobré zákony jsou ty, které se plní a nejlepší, které jsou plněny ochotně. Zákony jsou uchovávány životaschopností přesvědčení, z nichž vycházejí. Idea zákona je odlišná od pojištění zájmů, od usnadnění vládnutí, od demokratického prosazení vůle lidu. Vše toto zcela ignoruje minulost ve jménu budoucnosti, kterou však nemůže nikdy zaručit. Takové zákony bývají krátkodobé, nejisté, vnitřně rozporné a vrtkavé. Jejich nejvýraznějším dopadem na život společnosti je ztráta důvěry v zákon a v důsledku toho obecný chaos a bída.

1.6 Politika

Politiku chápeme jako etiku veřejného života. Morální zásady jsou přitom neměnné v průběhu věků a nejsou poplatné okolnostem, přestože historie není vlákno utkané nevinnýma rukama. Mezi vším co degraduje a demoralizuje lidi je moc konstantou a to tou nejaktivnější. Dlouho před námi stejně zásadní hodnoty myšlení a charakteru lidi rozdělovaly a zápas o koncentraci moci a o její omezení a rozdělení je konec konců hlavním tématem historie.

Klíčovým předmětem politiky je svár mezi stávajícím a novým, mezi jednoduchými řešeními a komplexními. Nepochybně stát, který není schopen přijmout určité změny, nemá sílu ani oprávnění uchovat sám sebe. Umění a obtížnost politiky spočívá však v tom, aby nezdravé jevy v životě společnosti byly včas a správně rozpoznány a aby se společnost s nimi otevřeně vyrovnala s pomocí toho zdravého, co bylo zachováno. Základním přístupem konzervativců není odmítání nových věcí, ale pečlivé zvažování, jak jejich zavedením nepoškodit jiné oblasti života nebo společnost jako celek. Účinky a dopady nových věcí nejsou vždy bezprostřední a velmi věrohodné a nadějné plány mohou dospět k velmi politováníhodným koncům, ale i naopak zdánlivě nesmyslné myšlenky a projekty mohou přinést nečekaný prospěch všem. Zkušenost učí, že o osudech států rozhodují často nejasné, téměř latentní příčiny, které se na první pohled jeví jako bezvýznamné nebo malicherné. Paradoxně však právě na nich leckdy závisí budoucí prosperita či bída. Jednoduchá pravidla vládnutí a návrhy jednoduchých řešení jsou vždy velmi lákavá svým omezením na jednotlivosti. Jejich prostřednictvím totiž lze dosáhnout konkrétních cílů snáze a rychleji, než komplexním přístupem. Jsou však ze své podstaty škodlivá, protože léčením jednoho neduhu vyvolají neduhy jiné, mnohdy ještě horší.

2. Úcta společnosti k sobě samé

Znechucení a únava z politiky jsou samy o sobě, a v současné situaci zvlášť, neblahým signálem. Znamenají obecnou rezignaci na základní otázky veřejného života právě v době utváření nových zvyklostí a tradic, které nepochybně velmi výrazně ovlivní život společnosti v blízké i vzdálené budoucnosti. Děje se tak v prostředí přežívání předsudků minulých, což významně stěžuje vzájemné porozumění a nahrává všemožným politickým šarlatánům, neodpovědným experimentátorům a nedoukům.

Žádná společnost nemůže existovat bez představy o sobě, bez iluzí, mýtů, snů nebo vizí. Ony vytvářejí celkové společenské klima a z nich lze odvodit hodnoty, které společnost uznává, a úctu, kterou sama k sobě chová. Stát takto nikdy není společenstvím, které sleduje jenom nějaké příležitostné zájmy, ani společným sdílením prostředků k naplnění živočišné existence, jejíž přirozeností je její pomíjivost a zánik. Stát je udržitelný pouze hodnotami, které přesahují životy jedinců i celých rodů díky sdílení toho nejlepšího, co bylo vymyšleno nebo vytvořeno, zachováno v činech a úsilí těch, kteří rozmnožovali ctnost, vědění a dovednosti. Těchto cílů nelze dosáhnout ani v mnoha generacích, a proto se stát stává partnerstvím nejen těch, kdo právě žijí, ale všech živých, zemřelých a dosud nenarozených. Každá smlouva každého jednotlivého státu je klauzulí velké původní smlouvy věčné společnosti, která váže nižší přirozenost k vyšší, spojující viditelný a neviditelný svět, jež přiděluje bytostem náležité místo.

Jedinou viditelnou spojnicí s tímto řádem je naše kultura a naše morálka v nejširším slova smyslu. To jsou základy, bez nichž se žádná společnost neobejde a bez kterých těžko může směřovat k dobru a prospěchu. Zmatení těchto hodnot, které nám vnutili budovatelé lepších zítřků a které stále přetrvává jako obecný omyl, vychází z jakési ekonomické základny s kulturní a další nástavbou. Tento pohled je třeba radikálně obrátit, protože právě dnešní svět poskytuje dostatek důkazů, že společnost bez morálního a kulturního základu nemůže nikdy okusi ovoce prosperity.

Ekonomiku, modlu mnohých našich současných politiků, nelze uctívat jako prvotní příčinu: Když národ nevykazuje dostatečnou hospodářskou prosperitu, mohou ji z hlediska hrdosti a hodnotových systémů nahradit duchovní a náboženské city a postoje, pokud jsou ovšem i nadále živé. Nastane-li však ekonomický úpadek, projeví se faleš experimentů, které podceňují morální a kulturní aspekty a omezeně spoléhají jen na hospodářskou dimenzi. Co potom bude s národem hrubých, hloupých, divokých a zároveň ubohých i sprostých barbarů zbavených víry, cti a mužné hrdosti, nemajících nic dnes a pro zítřek v nic nedoufajících?

 

3. Úcta občana k řádu a k sobě samému

Základní, i když nikoli jediná podmínka prospívání společnosti vychází z jednoduché trojčlenky, podle které každý jedinec vytvoří za života více hodnot než spotřebuje. Paradoxně se v dnešním nadmíru materialistickém světě ukazuje, že prosperita není dána ani tak hmotnými statky, jako spíše duševními schopnostmi, sebekázní a smyslu pro řád. Pozemky, nemovitosti nebo tzv. výrobní prostředky již zdaleka nejsou tím pravým kapitálem, jako spíše lidská mysl, invence, znalosti, zkušenosti, schopnost pracovat s informacemi, umět je správně analyzovat a vyhodnocovat, organizační schopnosti, spolupráce, iniciativa a kreativita. Ve stále více oblastech se přitom nemůžeme spoléhat jenom na své vlastní schopnosti a dovednosti, ale jsem stále více nuceni důvěřovat někomu jinému. V nesčetných příkladech spoléháme na to, že zcela neznámí lidé konají svou práci kompetentně a odpovědně. Již tento pouhý fakt zavazuje každého minimálně k tomu, aby také on byl na svém místě spolehlivý.

 

4. Daně a výdaje

Občané platí příliš mnoho na daních jen proto, že vlády chtějí hodně utrácet. Bludný kruh zvyšování daňové zátěže je podporován tím, že vlády a jim poplatná média rádi poukazují na podobnou praxi u všech svých sousedů. Tím se tento neblahý trend stává jakýmsi planetárním omylem. Z něho pak lze odvodit tyto závěry:

 • málokdo hledá alternativy k vysokým výdajům, k vysokým daním a přílišným regulacím, které zatěžují jak jednotlivce tak jejich rodiny,
 • zapomíná se, že veřejná politika má posilovat především osobní svobodu a příležitosti tak, aby lidé byli schopni se postarat o sebe a o své blízké nezávisle na státu,
 • příliš mnoho lidí se snaží žít na úkor ostatních, a to jak z pohledu materiálního, tak duchovního, ale především zbavováním se vlastní odpovědnosti; jak jinak si vysvětlit odpor proti redukci daní, což je cesta nejen k ekonomickému růstu, ale také k posílení našich rodin, které by měly být nejlépe vybaveny učit děti občanským ctnostem, ale i zvykům nezbytným pro hospodářskou produktivitu.

Cílem vlády by nemělo být učinit ze všech občanů jednolitou kompaktní masu, ale umožnit každému, aby se mohl mít lépe. Právě v tom spočívá politika snižování daní a omezování regulací. Umožňuje rodinám více investovat do budoucnosti své a svých dětí, podporovat nejrůznější humanitární a občanské aktivity. Opačný přístup vede k utlumení iniciativy občanů, což má za důsledek nárůst počtu těch, kteří chtějí na životě společnosti jen parazitovat. Přesáhne-li jejich počet určitou hranici, jsou výdaje ostatních občanů natolik neúnosné, že mnozí takovou společnost opouštějí.

Rétorika i praxe mnohých vlád je permanentním důkazem přehlížení staré dobré zásady rovných práv před zákonem. Jinak by nemohly obhajovat politiku progresivního zdaňování. Daň z příjmu by měla být stanovena jednotnou taxou. Není žádný rozumný důvod k tomu, aby schopní byli trestání za svoji úspěšnost. Ve svobodné tržní ekonomice je odměna lidí blízká hodnotě, kterou přispívají svými schopnostmi a znalostmi a není tudíž získána na úkor jiných.

Radikální změna daňového systému je nutností z řady dalších důvodů, především pro vysokou cenu jeho administrování, dodržování a vynucování. Za komplexní, složité a nepřehledné daňové zákony platíme všichni nižším životním standardem již dnes, ale také do budoucna.

V některých oblastech jsou regulace nutné a nelze je jednoduše odmítat jako takové. Problémem začínají být v momentu, kdy výdaje na ně stoupají rychleji než prospěch, který z nich plyne. Díky regulacím nejrůznějšího druhu se jakékoliv podnikání stává stále nákladnějším. Cena regulací bývá před zákazníkem skryta a málokdo ví, kolik na ně stát vydává. Obvykle nikomu nedochází, že vládní regulace zvyšují ceny zboží a služeb, které denně nakupuje. Precizní rozlišování mezi "více regulacemi" a "více ochranou" je velmi problematické. Rizika myslitelných ohrožení nemají stejnou váhu. Vynakládá-li pak stát veliké prostředky na vyloučení bezvýznamných nebo spekulativních rizik, fakticky snižuje ochranu veřejnosti tím, že se mu nedostává prostředků na rizika skutečná.

 

5. Sociální politika

Snad nejnázornějším příkladem svárů mezi principy jsou základní východiska a přístupy k sociální politice. Bezradnost a zmatek, která provázejí diskuse o její podobě, pouze dokládají dvojí pojímání smyslu práva, zákona, solidarity, sociální spravedlnosti, sociálně tržního hospodářství apod. Bez jasného vnímání lidské přirozenosti a opravdových lidských potřeb jsou výsledky každé sociální politiky předem odsouzeny k neúspěchu, což má vždy neblahé dopady prakticky do všech oblastí života. Špatná sociální politika poškozuje všechny - jak morálně tak materiálně. Jednu skupinu lidí uvádí do trvalé závislosti, druhou zbavuje odpovědnosti, protože je snadnější delegovat odpovědnost na stát, a tím zamaskovat svůj faktický nezájem.

Sociální politika není pouhým souhrnem konkrétních, v podstatě technických opatření, jimiž má stát pomoci těm, kteří pomoc potřebují ani shoda o konkrétních formách a způsobech takovýchto opatření. Zúžení sociální politiky výhradně na hmotnou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné situace, znemožňuje těmto situacím předcházet, případně odhalovat jejich skutečné příčiny. Navíc se i v bohatých zemích stále zřetelněji ukazuje, že více peněz investovaných do boje s chudobou nepomůže, protože nepomohly ani v minulosti. Pouze šíří epidemii závislosti. Odhlédneme-li od starších lidí a postižených, vládní řešení chudoby pouze rozmnožuje v lidech mentalitu uprchlíků, potlačuje iniciativu a spoléhání se na sebe a tím je odrazuje od hledání řešení k vlastní ekonomické nezávislosti.

5.1 Sociální spravedlnost a solidarita

Otázka sociální spravedlnosti velmi úzce souvisí s různým pojetím práva. Na jednom pólu stojí koncepce negativní: ochrana před agresí a násilím. Na druhém koncepce socialistická - koncepce pozitivní: založení nároku. Spravedlnost je v prvním případě stav být v právu vůči každému násilníkovi a agresorovi. V případě sporu rozhoduje o tom, kdo je v právu s konečnou platností soud. Spravedlnost se zde tedy děje soudním přezkumem jednotlivých stran sporu. Naproti tomu práva nároková operují s takovým pojetím spravedlnosti, která určitým jednotlivcům či skupinám dává výsadu být v právu a priori. Pro skutečný soud, soud, který právo nalézá, zde není místo; nárokové právo je výsledkem předchozího "soudu" společnosti, případně nám obzvlášť dobře známé "vůle lidu".

Bezesporu ušlechtilá a dobře míněná snaha skutečné pomoci potřebným, která se objevila v souvislostí s krizí v třicátých letech a jejímž výrazem byla idea sociální spravedlnosti se díky mylnému chápání pojmu práva dostala do slepé uličky. Snaha převést každou prospěšnou a žádoucí věc na právo vedla totiž zcela přirozeně k argumentaci, že pokud je něco právem, pak rovný přístup k témuž je také právem. Je-li ale rovný přístup ke všem dobrým věcem právem, pak každá odchylka od statistické rovnosti je odepřením tohoto práva a tedy diskriminací. Každá skupina má potom oprávnění od státu vyžadovat, aby jí tato její práva zajistil. Tím se ovšem dostáváme k naprostému rovnostářství, které je v příkrém rozporu s lidskou přirozenosti a schopností jakéhokoli reálného státu tato práva uspokojit.

Solidarita, podobně jako spravedlnost, působí veskrze pozitivně a nepochybně obě patří mezi ctnosti. Jako takové jsou však kvalitou jednotlivce a nikoli kolektivu. Kolektivními vlastnostmi mohou být pouze v přeneseném slova smyslu, a i potom jen tehdy, když jsou vlastní každému jeho členovi.

Chápání sociální spravedlnosti, které stále přežívá, neklade nároky na jednotlivce, ale na stát. Nehovoří o tom, co mohou udělat jednotlivci, ale o tom, co má udělat stát. Sociální spravedlnost v tomto pojetí je rysem společnosti, je používána k popisu stavu věcí - zejména za situace materiální nerovnosti. Pokud ovšem není sociální spravedlnost žádnou ctností, její nárok na morální pozici vyznívá naprázdno a jediné, co zbývá, je použití moci státu k prosazení redistribuce příjmů nátlakem.

Sociální politika je pak chápána jako organizování solidarity státem. Tím se ovšem v politice zakrývá skutečná podstata věci. Cožpak může neosobní a chladná státní byrokracie mít něco společného se solidaritou? Ve skutečnosti nejde o žádnou solidaritu, nýbrž o klasické přerozdělování, které je zdrojem čím dál větší moci státu. Ten svou rozpínavost zase zpětně zdůvodňuje nutností "organizovat solidaritu". Tím se bludný kruh omylů uzavírá a je nejvyšší čas jej rozetnout.

5.2 Sociálně tržní hospodářství

Idea sociálně tržního hospodářství vychází z pojímání sociální spravedlnosti nebo solidarity jako individuální ctnosti, i když s těmito pojmy neoperuje. Říká především to, že národohospodářsky neutrální a autonomní sociální politika patří minulosti a musí uvolnit místo sociální politice, která je v souladu s politikou hospodářskou. Tím se především poukazuje na zapojování soukromé iniciativy při zvládání nejrůznějších životních příhod a nehod, podobně jak je jednotlivci v tržním hospodářství přenecháno rozhodování o produkci a konzumu. Varuje před vývojem k "zaopatřovacímu" státu, který spatřuje již v pouhém vynucování povinného pojištění, protože se nesnáší s hospodářskou svobodou. Místo toho podtrhuje princip subsidiarity jako jeden z nejdůležitějších principů pro sociální zabezpečení.

Sociálně tržní hospodářství není žádnou střední cestou mezi ekonomikou volného trhu a socialistickým plánováním. Jeho základním prvkem je řízení procesu výroby prostřednictvím trhu, doplněným o zodpovědný systém sociálního vyrovnání, který umožní všem přiměřenou účast na blahobytu. Na prvním místě je vždy zásada svobody a tím i osobní odpovědnost lidí v hospodářském procesu.

5.3 Marginální a vyloučení lidé

Testem vyspělosti a hodnotového systému každé společnosti je její postoj k lidem chudým, izolovaným a sociálně vyloučeným. Rekrutují se převážně z etnických a rasových menšin, z lidí bez vzdělání, z přistěhovalců, z těch, jejichž profese přestala být potřebná, z osamělých starších lidí, z dětí z rozvrácených rodin, ale také z lidí, kteří propadli drogám nebo alkoholu. Paradoxně jejich počet se s rostoucím bohatstvím společnosti spíše zvětšuje než naopak. Mezi těmito lidmi a majoritou, zapojenou do hlavního ekonomického a společenského proudu, se velmi snadno vytváří nepřeklenutelná propast a nepřátelství.

Nejviditelnějším příkladem bezradnosti a zhoubnosti sociální politiky, omezené pouze na hmotnou pomoc a techniku jejího provádění představuje tzv. romská otázka. Napětí mezi touto skupinou obyvatel a majoritní společností je důsledkem významné odlišnosti norem a pravidel sociálního jednání uznávaných v obou komunitách. Nízká úroveň emancipace romského etnika má celou řadu příčin v obou komunitách. Na straně Romů je obecnou zkušeností odmítání jiných než vlastních norem jednání a nedostatek široce sdílené vůle jejích příslušníků podstoupit řadu sebeomezujících adaptačních kroků. Historická zkušenost ze soužití s většinovou společností v nich pouze posiluje pocit ohrožení a nebezpečí ztráty vlastní identity jako důsledek přijetí norem většinového prostředí. Jejich obava je do značné míry legitimní, protože se zatím nepodařilo nabídnout a realizovat fungující model integrace, který by zaručil rozvoj jejich životních forem a zároveň uspokojil požadavky a očekávání většinového prostředí.

Na straně většiny leží historická odpovědnost a dluh vůči tomuto etniku, jehož kořeny jsou především v nezájmu o jeho životní podmínky a schopnost adaptace na radikálně se měnící situace ve společnosti, jak tomu bylo v době přechodu na průmyslovou společnost nebo také po listopadu 1989. Všechna opatření vůči Romům směřovala přinejmenším k jejich asimilaci, řada z nich měla výrazně diskriminační a segregační charakter a v lepším případě povýšenecký a paternalistický. Majorita si nevhodně a neefektivně vynakládanými prostředky vykupovala pouze svůj vlastní klid, přičemž sama neposkytovala téměř žádné pozitivní vzory jednání. Naopak svým jednáním, pro které byl v posledních několika desetiletí charakteristický propastný rozdíl mezi slovy a činy, relativizovala své vlastní, jinak pozitivní, hodnoty a normy.

Není pochyb o tom, že hledání pozitivních cest integrace obou komunit nebude snadné. Nelze přehlížet kulturně antropologická fakta, zahrnující celou škálu odlišností na všech úrovních struktury společnosti, týkající se především rodiny, rodu, distribuce moci, autority a prestiže v lokálním společenství, norem sexuálního chování apod. Prvním předpokladem je však odstranění bariér v komunikaci mezi oběmi společenstvími a lepší vzájemná znalost a respekt k pozitivním hodnotám každého z nich. Je namístě si stále připomínat, že život každé kultury a společnosti umožňují hluboce skrytá pravidla a obřady, kterým vnější nebo náhodný pozorovatel nemůže snadno porozumět.

5.4 Třetí sektor

Pro zdravou společnost je nejdůležitější, aby si zachovala mezi podnikatelskou a vládní sférou nezávislý sektor, který může efektivněji poskytovat mnohé z toho, o čem si nyní myslíme, že musí poskytovat vláda. Přirozenou ochranou nejrůznějších menšin jsou právě zprostředkující struktury stojící mezi občanem a státem. Ony jsou základem občanské společnosti, protože umožňují realizovat mnohotvárné lidské potřeby a zájmy a realizovat cíle, které většina opomíjí nebo nechápe. Podnikatel produkuje výrobky nebo služby, stát řídí. Neziskové organizace nedodávají ani výrobky ani služby ani neřídí. Výsledkem jejich práce je změna lidské bytosti. Jejich cílem produktem je vyléčený pacient, dítě, které se něco naučí, mladí lidé, z nichž vyrostou řádní dospělí, osamělí, kteří naleznou přátele, zoufalý, kterým je otevřena naděje, bezradní, kteří mohou nalézt a uplatnit své schopnosti, apod.

V silách efektivního nezávislého sektoru je mnoho úžasných věcí: zaměstnat ty, kteří chtějí pracovat, bojovat proti chudobě, řešit problémy zemědělských farem, poskytovat lékařskou péči, snižovat kriminalitu mládeže, obnovovat malá i velká města, nahradit přemíru vládních regulací účinnějšími kodexy chování, zvládnout značnou část vědecké úsilí národa, zastavit znečišťování vzduchu a vod, dát každému vzdělání, jaké potřebuje, jaké chce a z jakého může mít prospěch, udržovat vysokou kulturní úroveň a nabídku, odstranit rasovou a etnickou segregaci apod.

Dobrá politika stimuluje rozvoj tohoto sektoru a přenechává mu většinu aktivit, které by jinak musel zajišťovat stát.

 

6. Penzijní systém

Současný důchodový systém založený na průběžném financování má celou řadu ekonomických, politických a morálních úskalí. Především dává státu zbytečně velkou moc a tím vytváří nejen příliš velký prostor pro případnou politickou manipulaci, ale zvyšuje také nebezpečí jejího zneužívání. Omezuje možnost jednotlivce se svobodně rozhodnout o okamžiku svého odchodu do důchodu a neumožňuje mu ovlivnit výši svého důchodu. V neposlední řadě je díky závislosti na populačním vývoji velmi nestabilní, snadno zranitelný a v nejbližší budoucnosti nevyhnutelně deficitní. Přičteme-li k tomu nutnost větších odvodů na sociální zabezpečení nebo snižování důchodů, zákonitým výsledkem je omezování ekonomického růstu a potencionální mezigenerační konflikty. Jedině jeho radikální změna může eliminovat neutuchající dohady o změně důchodového věku, valorizaci důchodů, zvyšování daňového zatížení apod., z kterých čerpají levný politický kapitál pouze neodpovědní demagogové.

Změna důchodového systému je zřejmě jedním z nejdůležitějších ekonomických a politických úkolů. V duchu výše uvedeného je nutno posilovat odpovědnost a svobodu rozhodování jednotlivců, kterou lze zajistit pouze systémem kapitalizace individuálního důchodového spoření v rámci silných, nejlépe soukromých fondů. Úloha státu by se potom omezila na jeho kontrolní funkcí jak v penzijních fondech, tak na kapitálových trzích a na zajištění minimálních důchodů pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou na důchodovém spoření podílet. Lze si přitom představit, že posledně jmenovaná povinnost státu bude delegována na jeho nižší složky, např. obce.

 

 1. Konvent zvolil předsedou strany Ing. Ivana Maška. (Volby se zúčastnilo 45 delegátů z toho 37 pro, 5 proti, 3 lístky neodevzdány).
 2. Konvent zvolil dva místopředsedy. V prvním kole byl zvolen Ing. Viktor Dobal (volby se zúčastnilo 43 delegátů, pro bylo 32, ostatní dva kandidáti postoupili do druhého kola ).
 3. Ve druhém kole byl zvolen místopředsedou MUDr. Miroslav Beňo (volby se zúčastnilo 43 delegátů, pro bylo 23).
 4. Konventem byl zvolen do funkce kancléře PhDr. Daniel Korte (volby se zúčastnilo 43delegátů, pro bylo 24)
 1. Konvent zvolil kronikářem RNDr. Čestmíra Hofhanzla (volby se zúčastnilo 43delegátů, volen 29 hlasy)
 2. Konvent volil mluvčího Strany, v prvním kole nezvolen, do druhého kola postoupil Červinka, Žegklitz (volby se zúčastnilo 41 delegátů, Žegklitz získal 29, Červinka 12). Zvolen byl Žegklitz.
 3. Konvent schválil kandidaturu pana MUDr. Lubora Tůmy do Senátu pro volební obvod Tábor.
 4. Konvent volil kontrolní a revizní komisi ve dvou kolech. V prvním kole byli zvoleni:
 5. Rejman (39 hlasů), Bönischová (30). Ve druhém kole byla zvolena Šturmová (24 hlasů).

 6. Konvent zvolil Smírčí soud ve složení : Kalvoda (36 hlasů), Novotný (39 hlasů), Kaprál (28 hlasů), Schlanger (39 hlasů). Potřebnou 2/3 většinu neobdrželi Reinisch (17 hlasů) a Slezáček (18 hlasů).
 7. Konvent schválil usnesení v následujícím znění:
  1. Konvent SKS schvaluje členské příspěvky pro rok 1998 ve výši 500,-Kč s tím, že je možné splatit je čtyřech splátkách. Studenti, důchodci a nezaměstnaní platí příspěvek podle svých možností.
  2. Konvent SKS je konsternován postojem vlády České republiky k vysílání Svobodné Evropy do Iránu a Iráku. Konvent zašle vládě ČR, Parlamentu, Senátu a prezidentovi republiky vyjádření svého nesouhlasu s postojem vlády a zároveň velvyslanectví USA vyjádření podpory tomuto vysílání. Tyto dopisy připraví mluvčí.

 

V Hradci Králové 12.9.1998 Za návrhovou komisi Viktor Dobal v.r.