S t a n o v y

 

K O N Z E R V A T I V N Í S T R A N Y

 

Článek 1

Název a sídlo

Konzervativní strana (dále jen "Strana”), používá zkratku KONS, je politickou stranou ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Jejím hlavním sídlem je město Praha, U Průhonu 6., 170 00 Praha 7.

Článek 2

Programové cíle Strany

(1) Strana je založena na úctě k základním právům a svobodám člověka, na respektu k demokratickým principům ve státě a na odmítání násilí jako prostředku k prosazování jakýchkoliv cílů a zájmů.

(2) Strana se bude ucházet na všech úrovních a na každém místě ve společnosti o podíl na správě věcí veřejných ve jménu řádu, spravedlnosti, svobody a odpovědnosti. Programové cíle Strany směřují k obnově a uchování tradičních hodnot lidské společnosti, zejména usilují o

a) dodržování a naplňování smluv,

b) vládu zákona a jeho uvádění v život,

c) ochranu vlastnictví,

d) zachování tradičních hodnot rodiny,

e) úctu ke zděděným duchovním, kulturním a přírodním statkům.

Článek 3

Základní dokumenty Strany

(1) Základními dokumenty Strany jsou Konzervativní Smlouva, Program Strany, Etický kodex Strany a Deklarace Strany, které charakterizují základní politickou orientaci Strany a zakládají morální závazky členů Strany vůči sobě a vůči společnosti.

 

Článek 4

Členové Strany

(1) Členem Strany může být jen bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

(2) Přihlášku za člena Strany, jejíž nedílnou součástí je Konzervativní smlouva, podává občan Předsednictvu místního sdružení Strany, podle místa svého trvalého bydliště. Tam, kde není v místě trvalého bydliště místní sdružení Strany, podává občan přihlášku Předsednictvu Strany. Členství ve Straně vzniká registrací přihlášky občana za člena Strany Předsednictvem Strany. Strana může registraci přihlášky odmítnout.

(3) Registraci členských přihlášek provádí Předsednictvo Strany, které vede centrální evidenci členů Strany.

(4) Členství zaniká

a) neplacením členských příspěvků,

b) vystoupením člena ze Strany na základě písemného vyjádření,

c) vyškrtnutím člena ze Strany na základě rozhodnutí Smírčího soudu.

(5) Člen Strany má zejména tato práva:

a) být informován o činnosti Strany a jejích orgánů,

b) podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti Strany s hlasem rozhodovacím,

c) účastnit se akcí pořádaných Stranou,

d) volit a být volen do orgánů a funkcí ve Straně,

e) navrhovat kandidáty a ucházet se o kandidaturu za Stranu ve volbách do zastupitelských sborů,

f) obracet se sám nebo společně s jinými členy Strany na orgány Strany s návrhy a podněty,

g) materiálně podporovat Stranu,

h) využít institutu odvolání do rozhodnutí orgánů Strany ke Smírčímu soudu.

(6) Člen Strany má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy Strany a Konzervativní smlouvu a uvádět je v život,

b) prosazovat a podporovat programové cíle Strany na všech úrovních,

c) soustavně se vzdělávat v duchu konzervativních hodnot,

d) přispívat k věrohodnosti, konzistentnosti a akceschopnosti Strany,

e) hledat ve svém okolí příležitosti a potřeby pro zkvalitnění života,

f) pojímat všechny své případné funkce a svoji práci ve Straně jako službu společnosti,

g) respektovat rozhodnutí orgánů Strany a Smírčího soudu,

h) platit členské příspěvky.

Článek 5

Organizační jednotky Strany

(1) Základní organizační jednotkou Strany je Místní sdružení Strany, ve zkratce MS KONS (obecní nebo městské společenství členů Strany). Ve statutárních městech může být základní organizační jednotkou sdružení členů Strany příslušné městské části.

(2) Místní sdružení mohou založit nejméně tři členové Strany usnesením ustavující členské schůze za přítomnosti člena předsednictva Strany. Kde není dosud založeno MS KONS, organizuje se pro příznivce konzervativní politiky činnost KONS formou Konzervativního klubu.

(3) Obecní nebo městské sdružení členů Strany volí ze svého středu radu Místního sdružení Strany, která se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a dalších funkcionářů. Může-li obecní nebo městské sdružení nabývat majetek a jiná majetková práva jménem Strany a hospodařit s nimi, zřizuje příslušnou Kontrolní a revizní komisi.

(4) Místní sdružení Strany se mohou sdružovat za vzniku Regionálního sdružení členů Strany, ve zkratce RS KONS, které organizačně odpovídají regionálnímu uspořádání České republiky. Regionální sdružení mohou ustavovat koordinační orgány. Nejvyšším orgánem sdružených místních organizací Strany je členská schůze nebo Sněm RS KONS, konané za přítomnosti člena Předsednictva Strany.

Článek 6

Orgány Strany

Orgány Strany jsou: Sněm Strany, Předsednictvo Strany, Generální rada Strany , Kontrolní a revizní komise Strany a Smírčí soud Strany.

(1) Nejvyšším řídícím orgánem Strany je republikový Sněm Strany.

(2) Sněm Strany svolává Předsednictvo Strany.

(3) Jednání Sněmu se řídí Jednacím a volebním řádem.

(4) Sněm Strany:

a) rozhoduje o počtech členů v řídících a poradních orgánech Strany,

b) volí předsednictvo Strany, které tvoří předseda, místopředsedové a členové předsednictva;

c) volí členy Kontrolní a revizní komise Strany a členy Smírčího soudu,

d) schvaluje změnu Stanov Strany,

e) schvaluje programové cíle, politický program, jednotlivé dokumenty Strany, Jednací a volební řád a Pravidla hospodaření Strany,

f) schvaluje výši a termíny splatnosti členských příspěvků Strany

g) rozhoduje o sloučení nebo rozpuštění Strany,

h) je nejvyšším odvolacím orgánem Strany.

(5) Delegáty Sněmu volí ze svých řad členové místních sdružení nebo jejich regionální sdružení na základě klíče schváleného předsednictvem Strany. Členové předsednictva jsou řádnými delegáty Sněmu. Členové Kontrolní a revizní komise Strany a Smírčího soudu se účastní Sněmu s hlasem poradním.

(6) Generální rada je politickým a poradním grémiem Strany. Je složena z členů předsednictva Strany, předsedů místních sdružení Strany, nebo je zastupujících předsedů regionálních sdružení, předsedů Smírčího soudu a Kontrolní a revizní komise a významných osobností.

(7) Statutárním orgánem Strany je předsednictvo Strany. Stranu zastupuje předseda Strany. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy Strany nebo podpisů dvou členů předsednictva.

(8) Předsednictvo Strany tvoří: předseda, 2 místopředsedové, kancléř, 4 volení členové předsednictva, poslanec, senátor jmenovaný klubem příslušné komory Parlamentu České republiky a člen vlády České republiky.

(9) Předsednictvo Strany rozhoduje ve sboru a je ze své činnosti odpovědné republikovému Sněmu Strany:

a) ipravuje jednání Generální rady,

b) zastupuje Stranu navenek i uvnitř ve všech právních vztazích včetně pracovně právních,

c) svolává Sněm Strany,

d) zřizuje své poradní a odborné orgány,

e) vykonává další činnosti určené Stanovami Strany nebo usneseními Sněmu Strany a Generální rady.

(10) Místopředsedové zastupují předsedu Strany v jeho nepřítomnosti a plní úkoly uložené jim Sněmem Strany a Generální radou.

(11) Předseda řídí Stranu. Odpovídá za vzájemnou informovanost všech orgánů a organizačních složek Strany a plní úkoly uložené mu Sněmem Strany a Generální radou.

(12) Volební období všech orgánů Strany je dvouleté.

Článek 7

Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany

(1) Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany se řídí Jednacím a volebním řádem schváleným republikovým Sněmem Strany.

(2) Schůze orgánů a organizačních jednotek svolává, pokud Stanovy nestanoví jinak, příslušný předseda tak, aby každý člen orgánu nebo organizační jednotky byl včas informován o termínu, místě a programu jednání.

Článek 8

Smírčí soud

(1) Smírčí soud je nezávislým orgánem Strany jehož nálezy jsou závazné pro členy a orgány Strany. Jsou přímo vykonavatelné a v rámci Strany mají obecnou platnost.

(2) Smírčí soud má právo vydávat nálezy

a) k výkladu všech dokumentů Strany,

b) ke všem návrhům směřujícím ke změně Stanov,

c) ke svolání Sněmu a Generální rady,

d) k programovým cílům Strany,

e) ke všem sporům vnitrostranické povahy,

f) k návrhům na vyloučení člena ze Strany v případě hrubého porušení Stanov Strany či Konzervativní smlouvy nebo v případě prokazatelné rozvratné činnosti nebo poškozování dobrého jména Strany,

g) k dalším otázkám, o kterých rozhodne Sněm Strany nebo Generální rada.

(3) Na Smírčí soud se může obrátit každý člen, orgán nebo organizační jednotka Strany, a to formou písemného podání. Smírčí soud si může k podání vyžádat další doplňující informace a materiály.

(4) Všichni účastníci řízení mají před Smírčím soudem rovná práva.

(5) Jednání před Smírčím soudem je ústní a je přístupné členům Strany.

(6) Podrobnosti stanoví Jednací řád Smírčího soudu.

(7) Smírčí soud je volen republikovým Sněmem Strany a má nejméně 5 členů

(8) V čele Smírčího soudu stojí předseda volený jeho členy. Předseda jedná a podepisuje jménem Smírčího soudu a odpovídá za jeho práci.

(9) Členy Smírčího soudu mohou být jen osoby bezúhonné, s obecně uznávanou autoritou.

(10) Člen Smírčího soudu nesmí zastávat žádnou jinou funkci ve Straně, nesmí být jejím zaměstnancem a ani nesmí kandidovat do žádné volené funkce ve Straně.

(11) Návrhy na členy Smírčího soudu podávají organizační jednotky Strany.

Článek 9

Kontrolní a revizní komise

(1) Kontrolní a revizní komise Strany jsou poradním orgánem Strany, které pečují o dodržování obecně závazných předpisů při činnosti orgánů a organizačních jednotek Strany na všech organizačních úrovních a kontrolují jejich hospodaření.

(2) Členové Kontrolní a revizní komise Strany a členové Kontrolních a revizních komisí místních nebo sdružených organizací Strany a jejich předsedové jsou voleni příslušnými orgány a organizačními jednotkami Strany.

(3) Členové Kontrolních a revizních komisí nemohou být členy žádných volených orgánů Strany podléhajících jejich kontrole, ani zaměstnanci Strany.

(4) Činnost kontrolních a revizních komisí místních sdružení Strany a sdružených místních sdružení Strany metodicky řídí Kontrolní a revizní komise Strany.

(5) Kontrolní a revizní komise informují o své činnosti dotčené orgány Strany a Kontrolní a revizní komisi na vyšší úrovni.

Článek 10

Hospodaření strany

(1) Strana hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy, které upravují hospodaření politických stran, a podle Pravidel hospodaření Strany.

(2) Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky Strany neodpovídají ani neručí.

(3) Právní úkony Strany v hospodářském styku jsou za Stranu oprávněni podepisovat

a) předseda Strany samostatně,

b) dva členové předsednictva Strany společně,

c) v rozsahu zmocnění, poskytnutého předsedou Strany, také předsedové nebo hospodáři místních a regionálních sdružení a orgánů Strany, zaměstnanci Strany a externí právní zástupci.

(4) Zprávu o hospodaření Strany za rozpočtový rok schvaluje Sněm Strany.

Článek 11

Ukončení činnosti Strany

(1) Případný zánik Strany se řídí platným právním řádem.

(2) O sloučení nebo rozpuštění Strany rozhoduje Sněm Strany. Úmysl sloučit nebo zrušit Stranu musí být předem sdělen všem jejím členům.

(3) Při zrušení Strany sloučením s jiným politickým subjektem přechází veškerý majetek, práva a závazky Strany na právního nástupce.

(4) V případě dobrovolného rozpuštění Strany, kdy zbylý majetek nepřipadne ze zákona státu, zvolí Sněm Strany likvidátora a majetek, který zůstane po vyrovnání všech pohledávek, bude převeden na nevládní neziskovou organizaci sledující humanitární cíle.

Článek 12

Ustanovení přechodné

Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.