Zpráva o činnosti Městského sdružení Konzervativní strany Brno za uplynulé období pro Sněm Konzervativní strany 16. března 2002 v Praze

 

Ctěné Předsednictvo, vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Městské sdružení Konzervativní strany Brno (dále jen MS Brno) vzniklo 10. července 2001 na základě usnesení ustavující členské schůze za přítomnosti pana místopředsedy Konzervativní strany MUDr. Miroslava Beni.

            K okamžiku svého ustavení čítalo MS Brno 9 členů (striktně vzato počítáni pouze ti, kteří se účastnili ustavující členské schůze), k dnešnímu dni pak má členů 15.

            Předsednictvo MS Brno bylo zvoleno čtyřčlenné a pracuje ve složení RNDr. Svatopluk Kalužík (předseda), RNDr. Karel Drdla (místopředseda), RNDr. Jan Kubalčík (místopředseda) a Zdenek Procházka (člen předsednictva). Do budoucna uvažujeme o dovolení pátého člena Předsednictva MS Brno. Členové Předsednictva MS Brno mají jasně rozdělené kompetence a zodpovědnost. Předsednictvo MS Brno zasedá jednou týdně až jednou za dva týdny.

            Kontrolní a revizní komise MS Brno byla zvolena tříčlenná a pracuje ve složení Ing. Pavel Juránek, Ing. Miroslav Stuchlík a Ing. Vladimír Doubek, který není členem Konzervativní strany. Další orgány MS Brno nemá.

            Dva členové MS Brno jsou členy Předsednictva Konzervativní strany (dr. Beňo, Ing. Morávek), jeden je kandidátem předsednictva (dr. Kalužík) a z toho titulu a z titulu předsednictví v MS Brno členem Generální rady a jedna členka MS Brno je členkou Kontrolní a revizní komise Konzervativní strany (Mgr. Kubalčíková).

            Včetně ustavující členské schůze proběhly v uplynulém období 3 členské schůze (10. července 2001, 29. října 2001 a 25. února 2002). Všechny zápisy včetně příloh jsou archivovány, byly dány na vědomí Předsednictvu Konzervativní strany a jsou vystaveny na internetové stránce www.skos.cz v sekci "Regiony/Brno".

            MS Brno neužívá vlastí kancelář, jako kontaktní adresu provizorně užívá s jeho laskavým svolením bydliště člena Předsednictva MS Brno pana Zdenka Procházky.

            V prázdninových měsících roku 2001 MS Brno uspořádalo 4 tiskové konference a v regionálních denících Rovnost a Den vyšlo 9 textů, které zmiňovaly Konzervativní stranu. Témata byla vpravdě letní, resp. okurková - dětská soutěž v kreslení na Brněnské přehradě a diskuse o soše Josefa II., přičemž druhé ze jmenovaných témat jsme za krátko z mnoha důvodů opustili.

            V uplynulém období publikovali členové MS Konzervativní strany řadu textů odborné, obecné i lokální povahy v internetových médiích (zejména Neviditelný pes), přičemž většinu článků publikují ing. Morávek a dr. Kubalčík. Texty Ing. Morávka, ve své většině k zemědělským tématům, jsou navíc zveřejňovány i v různých tištěných periodicích.

            MS Brno jako takové vydalo dvě tiskové zprávy. MS Brno vypsalo jednu anketu na téma plošných přídavků na děti, resp. odporu k nim.

            MS Brno oslovilo na podnět Ing. Arch. Rozehnala na úrovni své kompetence politické strany ODA a DEU (ještě před sloučením s US) a to písemnou formou dopisem jejich členům. Dále byl osloven Pravý blok a to formou ústní - v rámci více méně neplánovaného setkání s brněnským předsedou Pravého bloku. Všechny jmenované pokusy byly neúspěšné. Dále jsme nemohli Usnesení slučovacího Konventu v této věci naplňovat, neboť ani KAN ani Volba pro město nemají v Brně ani na Jižní Moravě organizace a obáváme se (v případě KANu to víme jistě) že ani žádné členy.

            Členové MS Brno se podíleli na zpracování návrhů několika oponentních materiálů: Náměty pro diskusi o materiálu "Návrh programu Obroda národa - KAN" (dr. Beňo), K občanskému sdružení ROVNOST - k textům pánů Jana Krondla a Ivana Turnovce (dr. Drdla), Náměty pro diskusi o Programovém prohlášení politické strany Volba pro město (dr. Kalužík, dr. Kubalčík). Všechny tyto materiály jsme opakovaně předkládali Předsednictvu Konzervativní strany, které však, pokud je nám známo, nepovažovalo za smysluplné o nich vůbec jednat a ignoruje je takto dodnes. Z této řady poněkud vyčnívá text K volebnímu programu sdružení Zvon - Pospolitost, který byl sice dr. Kubalčíkem zpracován, ale on sám neuznal za podstatné žádat o jeho projednávání, popř. přijetí nějakým orgánem Konzervativní strany - na vědomí jej však Předsednictvo Konzervativní strany obdrželo. Případným zájemcům tyto texty elektronickou poštou samozřejmě poskytneme a měly by též být k disposici u členů Předsednictva Konzervativní strany.

            Členové MS Brno předložily Předsednictvu Konzerviativní strany řadu dalších materiálů - např. návrh na vyjádření se k případu Vladimíra Hučína (dr. Kalužík), návrh na vyjádření ke Dni Tibetu (Ing. Juránek).

            Členové MS Brno se podílejí na tvorbě politického programu Konzervativní strany a to mimo jiné v oblastech zdravotnictví (dr. Beňo), zemědělství (ing. Morávek), informatiky - státního informačního systému (dr. Kalužík), reformy penzijního systému (dr. Kubalčík), popř. obecnými návrhy programových textů (např. K posunutí restituční hranice) a oponenturami k jiným návrhům. Všechny výsledky práce byly řádně postoupeny Předsednictvu Konzervativní strany.

            Člen MS Brno dr. Kubalčík administruje webovou stránku Konzervativní strany www.skos.cz.

            V současnosti se MS Brno podílí na přípravě tradičního semináře Občanského institutu "Křesťanská perspektiva a svobodná společnost", který se uskuteční v Brně ve dnech 18. - 20. dubna 2002. Případné zájemce o podrobnosti si dovolím odkázat na dr. Kubalčíka, resp. na zmíněnou webovou stránku, kde je umístěna pozvánka s programem semináře, nebo rovnou na dr. Jocha, který je jedním z přednášejících.

V nejbližší budoucnosti čeká MS Brno urychlené zahájení příprav na komunální volby.

            Předávám text této zprávy Návrhové komisi se žádostí, aby se stala součástí zápisu z jednání tohoto Sněmu. Děkuji za pozornost.

 

 

Praha 16. března 2002

 

Z pověření Předsednictva MS Brno

 

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda