Zpráva o činnosti

přednesená předsedou Konzervativní strany MUDr. Janem Fořtem

na Sněmu Konzervativní strany dne 16.3.2002

 

Praha 1, Novotného lávka 5

 

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé!

 

                Setkáváme se po devíti měsících od slučovacího Sněmu a i když se zdá, že zatím bylo odvedeno malé množství práce, musím konstatovat, že Předsednictvo se sešlo 6x v roce 2001 a 4x v roce 2002, v obou obdobích i v Brně. Přes obtíže zástupců Moravy byla účast na práci Předsednictva téměř 100% jen u tří jeho členů. Vzhledem k velkým obtížím vyvolaným Ministerstvem vnitra (dále jen MV - pozn. edit.) se Stanovami a jinými administrativními úkoly, byla práce velice ztížena. Podařilo se však splnit podmínky MV ke Stanovám strany, vytvořit Jednací a volební řád, Pravidla pro hospodaření, ukončit účetnictví a audit SKS do sloučení strany a audit KONS za rok 2001 a materiály předat MV. Dále bylo odesláno 60 dopisů bývalým členům SKS a kontaktováno osobně i písemně 90 členů KONS. Tak byla formována organizace a členská základna KONS.

                V rámci navázání mezinárodních vztahů jsme oslovili Občiansku konzervatívnu stavu na Slovensku založenou 8. 12. 2001 a navázali s ní spolupráci.

                Počet organizací: máme 14 regionálních organizací, 22 městských a místních sdružení v nichž v Praze je 77 členů a v regionech 74 členů. Máme 4 konzervativní kluby nestraníků v Praze, Berouně, Brně a Ostravě, které komunikují s našimi příznivci.

 

                Dnes, po dvanácti letech od revolučních událostí roku 1989, musíme s politováním konstatovat, že naše diagnostické, nikoli futurologické, pochyby o vývoji budoucnosti se naplnily měrou vrchovatou. Letos opět budeme stát před volebními urnami a můžeme s lítostí jen řici: volit či nevolit, volit menší či větší zlo. Není politická síla, která by uspokojovala většinu obyvatelstva. Prakticky celá politická garnitura se za poslední desetiletí chovala stejně. Většina našich vlád po roce 1989 se dle jejich prohlášení nedopustila žádné význačné chyby. V dějinách politických systémů je to jev skutečně ojedinělý a ani samotné komunistické strany této dokonalosti nikde nedosahují. Důsledkem je pak postupná devastace všech morálních norem. To, co je v Evropě a ve světě politická sebevražda, je naší vládní koalicí jen zlehčováno a omlouváno.

                Arogance moci a bezohlednost mocných se stává metodou a stylem práce. Korupce v nesmírném rozsahu, zahrnující státní správu a veřejné instituce, banky, ministerstva, FNM, významné podniky, jen vede k prorůstání mafiánských metod do funkcí státu. Privatizační smlouvy vynikají takovou naivitou, že lze právem pochybovat o odbornosti či nepochybovat o úmyslu. Distancujeme se od neuvěřitelného rozsahu obchodu s drogami a prostitucí ohrožující děti již od základních škol. Od politikaření ve funkcích státu, zajišťování rodinných příslušníků a přátel ve funkcích státní správy. Tady bych odbočil a vyzval zástupce tisku k vytvoření "Gothajského almanachu mocných". Toto karikaturní spojení by zcela jednoznačně potvrdilo předchozí. Dále devastování průmyslové a vědecké základny naší země a zcela rozvrácený zdravotnický systém, bezkoncepčně tržně zcela nepoužitelný, stále opravovaný, ale neopravitelný. Naše zdravotnická koncepce vyhlašovaná Dr. Rubášem do čtrnácti dní již před šesti lety a dalšími je výsměchem a zcela nepoužitelná. V děravé vaně neucpáváme dno, ale stále přiléváme vodu. A té není nikdy dost. Školství pak je spojitá nádoba zdravotnictví.

 

                Nebudu se nyní zabývat otázkami, které budou předneseny v Programovém prohlášení. Chtěl bych však jen poukázat, že mluvíme-li o konzervatizmu a liberalizmu, pak hovoříme o pilířích demokracie. Obě tyto formy musí však být ve stále vyváženém poměru, vzájemně se musí hlídat. Liberalismem nekontrolovaný konzervatizmus končí fundamentalizmem a liberalizmus nekontrolovaný konzervatizmem končí v anarchii či dokonce v revoluci.

                Proto trváme na autoritě institucí s přesně vymezenými pravomocemi. To jedině vnáší důvěru mezi vládnoucími a ovládanými. Dobrovolná a přirozená loajalita stavěná na dlouhodobém prospěchu a bezpečí. Tedy jasná a všemi sdílená hierarchie hodnot společenských, etických, právních a duchovních.

                Pokud mohu krátce shrnout: liberalizmus dává občanům vize, inovace a zápal pro myšlenku a řešení, konzervatizmus pak všemu tomu dává formu, tradici a realitu.

 

                My chceme podporovat takový rozvoj perspektivních rodin, který je podmíněn výkonností ekonomiky. Pokud je nezaměstnanost v regionu nad 10%, pak žádná daňová a subvenční politika nepodpoří rozvoj perspektivních rodin. Tj. rodin schopných vychovávat přizpůsobivé, vzdělatelné, zdravé a civilizačně vyspělé potomstvo. Tímto názorem budeme ovlivňovat stanoviska Parlamentu a Senátu ČR. Je tedy nutno vtahovat do morální politiky lidi mladé, bez zátěže minulosti a krok za krokem spojovat tyto síly v mocný proud. Zaměstnanost, bydlení, zdraví a vzdělání je základem jejich rozvoje. Pokud nedokážeme naplnit tyto čtyři postuláty zcela konkrétními opatřeními, pak apel na mladou generaci bude nulový. A z celoživotní zkušenosti jsem zcela přesvědčen, že jen a jen služba druhým a hlavně vlastní příklady mohou vést k úspěšnému cíli.

 

                Svět se stále více a více dožaduje všech možných práv, ale ubývá lidí ochotných přijmout a plnit povinnosti. A tak spějeme do fáze, kdy každý se bude dožadovat svých práv - tedy třeba i násilím - jak je zcela zřejmé na nynějším světovém fóru. Izrael, Palestinci, Taliban, Čečenští bojovníci, Kosovští vlastenci, Kolumbijští a další. Ale nebude pomalu nikdo, kdo by mu tato práva mohl poskytnout a zaručit. Proto KONS točí kurs směrem ke konzervatizmu, tradicím a kořenům společnosti.

 

                Nakonec mi dovolte ještě jednu připomínku k našim parlamentním volbám. Vzhledem k situaci, která vznikla spoluprací obou velkých stran ale i žabomyšími válkami stran malých, je velice těžké se rozhodnout, zda jít či nejít k volbám a koho tedy volit. Je málo rozumné k volbám nejít, a tak doporučuji nevolit strany, ale jen konkrétní, pokud možno moudré občany.

 

Děkuji za pozornost.

 

MUDr. Jan Fořt

Předseda Konzervativní strany