Diskusní příspěvek dr. Jana Kubalčíka - Sněm Konzervativní strany, Praha 16. března 2002

Dámy a pánové,

                "Zcela dobře dovedeme si představit dobu, věříme že přijde, toužíme, aby přišla, kdy celá Evropa bude tvořit jednotný hospodářský obvod, velkou republiku spojených států, ve které nikoliv dnešní státní teritoria, nýbrž každý národ bude podkladem pro autonomní jednotku... Taková politická organizace je myslitelna jen jako důsledek vítězství socialismu." (konec citátu)

                Takto v roce 1913 hovořil na sociálně demokratickém sjezdu Bohumír Šmeral. Na jeho slova se v těchto dnech dívám velmi rozpačitě. Vždyť jeho předpověď se naplňuje! Mám se snad stát odpůrcem vstupu ČR do Evropské unie? Myslím, že nikoli. Nejen hospodářské, ale zejména kulturní motivy jsou těmi, které mne udržují v mém přesvědčení o nutnosti vstupu ČR do EU.

Z těch technických mi stačí jen jeden důvod. Pouze sjednocená Evropa může být natolik hospodářsky silná, aby mohla účinně spolupracovat se Spojenými státy americkými na obraně euroatlantické civilisace - a to hlavně vojensky, např. budováním evropského protiraketového deštníku.

Daleko podstatnější je však naděje, kterou ve sjednocené Evropě shledávám. Politická různost nemůže být a nebude odstraněna. Jde však o možnost návratu k jednotě duchovní - ke kořenům západního křesťanství, z kterých vyrostla naše svoboda a jejichž stálé působení je předmětem našeho obdivu směrem k USA.

Sjednocování Evropy se tedy zároveň obávám a doufám v něj. Existuje východisko? Tvrdím, že ano. Jestliže z kontinentální politické tradice, z které vyšel Šmeral, plyne, že sjednocení Evropy nelze provést jinak než pod socialistickými prapory, pak nezbývá než se poučit v politické tradici anglosaské. Na tomto místě je právě ideální parketa pro Konzervativní stranu. Nejsme a nemůžeme být Konzervativní stranou sui generis. Hledáme-li duchovní jednotu Evropy, nemůžeme tak činit jinak než s oporou o britské a americké politické tradice, nejnověji pak o neokonzervatismus a tzv. Novou pravici.

V této souvislosti si dovoluji předložit Návrhové komisi, potažmo tomuto Sněmu, návrh, na kterém jsme se v Brně usnesli - jde o text stručného Politického programu Konzervativní strany s názvem Konzervativní agenda. Dovoluji si tímto, dámy a pánové, vyzvat Vás k diskusi nad tímto textem a požádat Návrhovou komisi o předložení tohoto návrhu k následnému připomínkování a hlasování. Pokud prosím s textem nejste seznámeni, zde k disposici několik dalších kopií.

Druhým tématem, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je problém Benešových dekretů. Nejde mi samozřejmě o všechny, ale o ty, které se dotýkají vyhnání Němců a Maďarů z našeho území po 2. světové válce.

Po skončení 1. světové války byl do nesourodé Evropy vržen dosti nešťastně princip práva na sebeurčení. V rámci českých oblastí obývaných Němci došlo k přímému střetu dvou principů, které jsou naprosto rovnocenné. Český stát, který vzniknul právě na základě zmíněného práva na sebeurčení, nutně potřeboval existovat v jistých hranicích a to už pro hospodářskou životaschopnost nového státního útvaru. Na druhé straně tím utrpělo právo českých Němců na jejich sebeurčení. Nechci samozřejmě unavovat historickými podrobnostmi, které navíc jistě znáte a dokázali byste je popsal lépe než já. Chci však poukázat na to, že neloajalita Němců k České republice nebyla rozhodně v roce 38 ničím novým, nýbrž to byl problém, o kterém se vědělo již při vzniku státu a s kterým se nedokázala většinová česká společnost a zejména její politická reprezentace vyrovnat. Navíc tuto neloajalitu lze Němcům jen ztěží vyčítat.

Nechci se uchylovat k emotivním argumentům a poukazovat na to, že malé děti apod. se ničím neprovinily. Co se však říci musí je to, že byl uplatněn princip kolektivní viny, že postiženi byli - slovy dekretu č. 5/1945 Sb. II. - Němci, Maďaři a jiné státně nespolehlivé osoby. Nelze tedy nepoukázat na to, že samozřejmě ti, kteří spolupracovali s okupační mocí, musí býti uznáni vinnými a potrestáni třeba i ztrátou občanských práv a vyhoštěním ze země (ať je již okupantem jakákoli cizí moc). Na druhé straně ti, kteří se provinili pouze svojí národností, musí být z hlediska presumpce neviny nahlíženi jako nevinné oběti.

A tak předkládám druhý návrh Návrhové komisi. Návrh na materiál do Politického programu Konzervativní strany, návrh na posunutí restituční hranice k 30. září 1938 v tom znění, v kterém jej svého času přijal Konvent Strany konzervativní smlouvy a který de facto znamená požadavek zrušení příslušných tzv. Benešových dekretů od samého počátku. Jde opět o součást usnesení členské schůze Městského sdružení Konzervativní strany Brno. Prosím vás, vážení kolegové, abyste se k tomuto textu v diskusi vyjádřili a žádám Návrhovou komisi, aby o něm bylo následně hlasováno. Zde opět několik kopií.

Závěrem dovolte, abych i tento svůj příspěvek předal Návrhové komisi tohoto Sněmu a požádal o zařazení textu do Zápisu z dnešního jednání. Pro jednoduchost zpracování přikládám disketu, na které je obsažen jak text tohoto příspěvku, tak texty obou návrhů, které jsem v průběhu svého vystoupení předložil.

Děkuji za pozornost.

 

dr. Jan Kubalčík

místopředseda MS Konzervativní strany Brno

 

Předneseno na Sněmu Konzervativní strany v Praze 16. března 2002.