Konzervativní agenda

 

Úvod

 

            Hlásíme se ke konzervativcům západní křesťanské civilizace. Cítíme sounáležitost s ostatními zeměmi této civilizace, která je dosud nejsvobodnější civilizací v dějinách lidstva a současně nositelkou základních pravd o člověku, z nichž vychází také naše politické přesvědčení.

Prakticky se pak Konzervativní strana hlásí k tzv. Nové pravici, k neokonzervatismu amerických Republikánů, k osvědčené politice (reprezentované snad nejlépe prezidentem R. Reaganem či baronkou M. Thatcherovou), která mimo jiné vedla k vítězství ve studené válce a i takto rozšířila prostor svobody mezi jinými i na naši vlast.

            Tato Konzervativní agenda je stručným výčtem některých důležitých otázek z  oblastí, v nichž je snad nejvíce patrný odklon od tradičních a osvědčených hodnot naší židovsko-křesťanské civilizace a kterými se proto členové Konzervativní strany míní v střednědobém horizontu zabývat. Tento text si nečiní nárok na vyčerpávající úplnost ani na vyváženost mezi otázkami obecnými a partikulárními. Body nejsou řazeny ani dle důležitosti ani chronologicky.

Konzervativní strana tedy hodlá prosazovat

 

1.       Efektivní podporu funkčních rodin, zábranu dalšího rozšiřování a odstranění stávající kontroly rodin státem - odmítnutí "státního matriarchátu", soustředění rodinné politiky na fáze rodinného cyklu (zejména s ohledem na děti), zohlednění funkční rodiny v daňovém systému;

2.       Důsledný primát rodiny ve výchově a vzdělávání, tedy nastolení stavu, kdy rodiče podle svých vlastních priorit rozhodují, nakolik a kam budou delegovat své pravomoci v této oblasti. Podpoříme přesun důrazu od povinné školní docházky k povinnému vzdělávání, kdy stát podporuje vzdělávání každého občana tak, aby mohl absolvovat vzdělání v míře stanovené zákonem, a to především tím, že zákonem stanoví požadované cíle a nezbytný rozsah a obsah vzdělávání (např. standardizovanou státní maturitní zkoušku) a bude chránit svobodné konkurenční prostředí. Aby co nejvíce občanů dosáhlo vzdělání odpovídající jejich schopnostem, podpoříme klasifikací vysokých škol (na A, B, C, kde A - vědecká a výzkumná činnost převažuje nad činností pedagogickou která je zaměřena na postgraduální formy studia, B - vědecká činnost je v rovnováze s pedagogickou činností která se soustřeďuje na magisterské a inženýrské formy studia, C - pouze pedagogická činnost zaměřená na bakalářské formy studia);

3.       Reformu penzijního systému (maximální redukce současného Pay As You Go systému a přechod na systém fondový) s následným radikálním snížení daňové zátěže obyvatelstva;

4.       Redukci sociálního státu (zavedení cílených sociálních dávek, rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb), založenou na zdůraznění principů subsidiarity, posílení obecní a regionální samosprávy, včetně jejích samostatných na státu nezávislých příjmů (výběrem vlastních daní);

5.       Silný stát zejména v zahraniční, bezpečnostní a obranné politice, rozšíření NATO o další středo a východoevropské země (zejména Slovenskou republiku), stát Izrael a pobaltské republiky, zamezení jakéhokoli vlivu Ruska na rozhodování NATO; profesionalizace armády ČR; jasné a efektivní rozdělení mezi státní a obecní policií;

6.       Posunutí restituční hranice do roku 1938; Konzervativní strana si je vědoma, že posunutí restitucí není v současné politické konstelaci průchodné, ale vzhledem k nutnosti obhajovat základní principy na kterých stojí západní civilizace, musí trvat na pravdivém popsání naší minulosti včetně z toho vyplývajících závěrů; důsledné restituce fyzických osob (např. exulantů) a právnických osob (např. církví), zrušení tzv. Benešových dekretů, zejména těch, které se staly právním podkladem pro odsun Němců a Maďarů;

7.       Vstup České republiky do Evropské unie a její následnou debyrokratizaci a desocializaci; rozvíjení nadstandardních bilaterálních vztahů se středoevropskými zeměmi, zejména se Slovenskou republikou a aktuálně maximální urovnání diplomatického konfliktu s Rakouskem;