SMLOUVA O SLOUČENÍ KONZERVATIVNÍ STRANY (KONS) A STRANY KONZERVATIVNÍ SMLOUVY (SKS)

Konzervativní strana a Strana konzervativní smlouvy, vědomy si blízkosti svých postojů, programů a cílů, rozhodly se po zralém uvážení, na základě dlouhých všestranně přínosných rozhovorů, že k posílení svých postojů, k naplnění svých programů a dosažení svých cílů sloučí tyto strany - jako první krok k rehabilitaci konzervativní politiky a ke sloučení konzervativních sil - v jednu stranu, která ponese název Konzervativní strana.

 

Předsednictva KONS a SKS se dohodla na následujících podmínkách, za kterých ke sloučení dojde:

1) Strana konzervativní smlouvy a Konzervativní strana se slučují jako dvě suverénní a rovnocenné strany, z nichž žádná nemá navenek žádné finanční závazky

2) Základním dokumentem sloučené strany bude konzervativní smlouva, jejímž podpisem se bude zakládat členství v Konzervativní straně

3) Předsednictva KONS a SKS zpracují nové Stanovy, Jednací řád, Volební řád a Pravidla pro hospodaření a připraví Teze politického programu tak, aby je mohla předložit slučovacímu Sněmu ke schválení

4) Na slučovacím Sněmu budou na základě paritního zastoupení obou stran zvoleny nové Předsednictvo, Revizní komise a Smírčí soud

5) Tato smlouva podléhá schválení Konventem Strany konzervativní smlouvy a Sněmem Konzervativní strany a nabude účinnosti dnem konání slučovacího Sněmu, který bude svolán do konce června t. r.

V Praze, dne 10. května 2001

Za Stranu konzervativní smlouvy:

Čestmí Hofhanzl, v.r.

místopředseda

Martin Rejman, v.r.

kancléř

 

za Konzervativní stranu:

Jan Fořt, v.r.

Předseda

Myslibor Chalupa, v.r.

místopředseda