STRANA KONZERVATIVNÍ SMLOUVY

Římská 26, 120 00 Praha 2, tel.: 02/22518031 - 3, fax: 02/22518030

 

V Praze dne 21.3.2001

 

Vážený pane předsedo senátu,

k Vašemu dopisu z 23.února 2001, sp. zn. 11ZP22/2001, ve věci návrhu vlády ČR na pozastavení činnosti Strany konzervativní smlouvy (SKS) Vám na Vaši žádost posílám vyjádření ve dvojím vyhotovení následovně:

dne 1.4.1999 jsme předložili do Poslanecké sněmovny Přiznání k dani z příjmu za rok 1998 včetně Rozvahy zisku a ztráty - viz příloha č. 1, označená v Poslanecké sněmovně jejich zn. RV/1.4.1999/158 a číslem 51.

dne 25.8.1999 jsme předložili Poslanecké sněmovně dopisem předsedy SKS Ivana Maška adresovaném předsedovi rozpočtového výboru Ing. Tlustému Doplnění finanční zprávy SKS za rok 1998. Na žádost v dopise, aby v případě nejasností, se p. předseda Tlustý obrátil na p. Maška, nebylo reagováno a mohli jsme proto předpokládat, že doplnění bylo dostatečné - viz příloha č. 2, označená v Poslanecké sněmovně jejich zn. RV/25.8.99/354 a číslem 51.

Dne 3.4.2000 jsme předložili Poslanecké sněmovně Přiznání k dani z příjmů za rok 1999 vč. Rozvahy a výkazu zisku a ztrát - viz příloha č. 3, označená v Poslanecké sněmovně jejich zn. RV/3.4.2000/265 a číslem 48.

Dne 30.6.2000 jsme předložili Poslanecké sněmovně Finanční uzávěrku SKS za rok 1999, která obsahovala Zprávu auditora, Přílohu k účetní uzávěrce a Tabulky č. 1 a 2. V Poslanecké sněmovně je tento materiál označen zn. RV/30.6.2000/568 a číslem 48 (nebo 49?), ačkoli v seznamu je SKS dále vedena pod č. 51. Ve složce, kterou jsme měli možnost dne 20.3.2001 vidět, však chybí Příloha k účetní uzávěrce a Tabulky č. 1 a 2. Tyto dokumenty proto přikládám z našich kopií včetně těch dokumentů, které v naší složce v Poslanecké sněmovně jsou - viz příloha č. 4. Domníváme se proto, že při přiřazování jednotlivých dokumentů do složek byly některé dokumenty chybně založeny, neboť v seznamu politických stran na rok 1999 je SKS vedena pod číslem 51 (stejně jako v roce 1998), ale složka SKS je na kopii průvodního dopisu označena číslem 48 (nebo 49 - číslo je přepisováno).

Jelikož jsme v roce 2000 postupovali naprosto stejným způsobem jako v roce 1999, kdy nám po našem doplnění nebylo nic vytknuto, jsme přesvědčeni, že máme své povinnosti k Poslanecké sněmovně v pořádku, a že pokud jsme se dopustili nějakých chyb, jsou to chyby formální a nepodstatné. Pokud by nám byly chyby vytknuty, jak předpokládal Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 118/1994 Sb. v § 18 odst. 3, samozřejmě bychom je odstranili. Podle vysvětlení a podle listinných důkazů, které Vám, vážený pane předsedo senátu, tímto předkládáme, navrhujeme, aby byl návrh vlády ČR na pozastavení činnosti Strany konzervativní smlouvy zamítnut jako nedůvodný.

 

S plnou úctou

 

Martin Rejman

kancléř

 

Vážený pan

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Nejvyšší soud České republiky

Brno

 

 

Přílohy: viz text

k dani z příjmu za rok 1998 včetně Rozvahy zisku a ztrát