S t a n o v y

Strany konzervativní smlouvy

... Nepravé jest, pravím, to, že mermomocí jdeme kupředu, protože nemáme odvahy jíti dozadu. Tak praví socialista, že majetek jest již centralisován v trustech a družstvech: jedinou nadějí jest, centralisovati jej ještě dále ve státu. Já pravím, že jedinou nadějí jest odcentralisovati jej, to jest káti se a vrátit se; jediným krokem kupředu jest krok dozadu ...

Gilbert Keith Chesterton

Článek 1

Název a sídlo

Strana konzervativní smlouvy (dále jen "Strana"), ve zkratce SKS, je politickou stranou ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Jejím sídlem je hlavní město Praha, Římská 26, 120 00 Praha 2.

Článek 2

Programové cíle Strany

(1) Strana je založena na úctě k právům a svobodám člověka, na respektu k demokratickým principům ve státě a na odmítání násilí jako prostředku k prosazování jakýchkoliv cílů a zájmů.

(2) Strana se bude ucházet na všech úrovních a na každém místě ve společnosti o podíl na správě věcí veřejných ve jménu řádu, spravedlnosti, svobody a odpovědnosti. Programové cíle Strany směřují k obnově a uchování tradičních hodnot lidské společnosti, zejména chce usilovat o

 1. dodržování a naplňování smluv,
 2. vládu zákona a její uvádění v život,
 3. ochranu vlastnictví,
 4. zachování tradičních hodnot rodiny,
 5. úctu ke zděděným duchovním, kulturním a přírodním statkům.

Článek 3

Smlouva

(1) Základním dokumentem Strany je Smlouva, která charakterizuje její základní politickou orientaci a zakládá morální závazky členů Strany vůči sobě a vůči občanům.

(2) Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení ustavujícím Konventem Strany.

(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a jeden je uložen u kronikáře.

(4) Změny ve Smlouvě jsou nepřípustné.

Článek 4

Členové Strany

(1) Členem Strany může být každý bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem žádné jiné politické strany nebo politického hnutí.

(2) Členství ve Straně vzniká podpisem Smlouvy. Přijímanému členovi je Smlouva předložena k podpisu za přítomnosti předsedy Strany nebo pověřeného zástupce Strany na základě pravdivě vyplněného dotazníku a na základě rozhodnutí místního společenství o doporučení členství. Člen Strany obdrží opis Smlouvy podepsaný předsedou Strany.

(3) Členství ve Straně zaniká odstoupením člena od Smlouvy nebo jeho vyškrtnutím na základě rozhodnutí Smírčího soudu. Zánik členství ve Straně vyznačí kronikář v obou stejnopisech Smlouvy.

(4) Člen Strany má zejména tato práva:

 1. být informován o činnosti Strany a jejích orgánů,
 2. podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti Strany s hlasem rozhodovacím,
 3. účastnit se akcí pořádaných Stranou,
 4. volit a být volen do orgánů a funkcí ve Straně,
 5. navrhovat kandidáty a ucházet se o kandidaturu za Stranu ve volbách do zastupitelských sborů,
 6. obracet se sám nebo společně s jinými členy Strany na orgány Strany s návrhy a podněty,
 7. materiálně podporovat Stranu,
 8. odstoupit od Smlouvy.

(5) Člen Strany má zejména tyto povinnosti:

 1. dodržovat Stanovy a Smlouvu a uvádět ji v život,
 2. prosazovat a podporovat programové cíle Strany na všech úrovních,
 3. soustavně se vzdělávat v duchu konzervativních hodnot,
 4. přispívat k věrohodnosti, konzistentnosti a akceschopnosti Strany,
 5. hledat ve svém okolí příležitosti a potřeby pro zkvalitnění života,
 6. pojímat všechny své případné funkce jako službu příslušnému společenství a svoji účast ve Straně jako službu společnosti,
 7. respektovat rozhodnutí Smírčího soudu,
 8. platit členské příspěvky podle schválených Pravidel o hospodaření Strany

Článek 5

Organizační jednotky Strany

(1) Základní organizační jednotkou Strany je obecní nebo městské společenství. V statutárních městech může být základní organizační jednotkou společenství příslušné městské části.

(2) Obecní nebo městské společenství vzniká usnesením ustavující členské schůze za přítomnosti člena Předsednictva Strany.

(3) Obecní nebo městské společenství volí ze svého středu předsedu, organizačního tajemníka, hospodáře a další funkcionáře. Může-li obecní nebo městské společenství nabývat majetek a jiná majetková práva jménem Strany a hospodařit s nimi, zřizuje příslušnou Kontrolní a revizní komisi.

(4) Obecní nebo městská společenství se mohou sdružovat do regionálních společenství kopírujících územně správní uspořádání České republiky a mohou ustavovat jejich orgány.

Orgány Strany

Článek 6

Konvent

(1) Nejvyšším orgánem Strany je Konvent.

(2) Konvent se schází jednou ročně nebo na základě nálezu Smírčího soudu. Svolává jej Předsednictvo Strany.

(3) Jednání Konventu má převážně slavnostní charakter a řídí se Jednacím a volebním řádem.

(4) Konvent

 1. volí předsedu, místopředsedy, kancléře, kronikáře, mluvčího, členy Smírčího soudu a členy Kontrolní a revizní komise Strany; zvolen je kandidát, který získá dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných,
 2. schvaluje Stanovy Strany; návrh na změnu Stanov podává Smírčí soud a jeho přijetí vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných s výjimkou změn vynucených změnou zákonů upravujících postavení a činnost politických stran v České republice,
 3. schvaluje programové cíle, politický program jakož i základní dokumenty, jmenovitě Jednací a volební řád a Pravidla hospodaření Strany,
 4. rozhoduje o případném sloučení nebo rozpuštění Strany.

(5) Delegáty Konventu volí zásadně obecní nebo městská společenství na základě klíče schváleného Předsednictvem Strany. Členové Předsednictva jsou řádnými delegáty Konventu. Členové Smírčího soudu a Kontrolní a revizní komise se účastní Konventu s hlasem poradním.

Článek 7

Předsednictvo Strany

(1) Statutárním orgánem Strany je Předsednictvo. Navenek Stranu zastupuje předseda. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy Strany nebo podpisů dvou členů Předsednictva.

(2) Předsednictvo Strany tvoří: předseda, místopředsedové, kancléř, kronikář, mluvčí, poslanec a senátor jmenovaný klubem příslušné komory Parlamentu České republiky.

(3) Předsednictvo Strany rozhoduje ve sboru a je ze své činnosti odpovědné Konventu. Předsednictvo zejména

 1. řídí Stranu mezi zasedáními Konventu,
 2. zastupuje Stranu ve všech právních vztazích včetně pracovně právních,
 3. svolává Konvent,
 4. zřizuje své poradní a iniciativní orgány,
 5. vykonává další činnosti určené Stanovami nebo usnesením Konventu.

(4) Místopředsedové zastupují předsedu Strany v jeho nepřítomnosti a plní další úkoly svěřené jim Konventem nebo Předsednictvem Strany.

(5) Kancléř organizačně řídí Stranu, odpovídá za vzájemnou informovanost všech orgánů a organizačních složek Strany a plní úkoly svěřené předsedou a Předsednictvem Strany.

(6) Kronikář zaznamenává a archivuje všechny významné události v životě Strany včetně všech důležitých rozhodnutí učiněných kterýmkoliv orgánem Strany. Do archivu Strany může nahlédnout každý člen Strany.

Článek 8

Jednání orgánů Strany

(1) Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany se řídí Jednacím a volebním řádem schváleným Konventem.

(2) Schůze orgánů a organizačních jednotek svolává, pokud Stanovy nestanoví jinak, příslušný předseda tak, aby každý člen orgánu nebo organizační jednotky byl včas informován o termínu, místě a programu jednání.

(3) Nestanoví-li Stanovy jinak, je pro přijetí usnesení potřebná nadpoloviční většina přítomných.

Smírčí soud

Článek 9

(1) Smírčí soud je nezávislý orgán Strany, jehož nálezy jsou závazné pro všechny členy a orgány Strany, jsou přímo vykonatelné a v rámci Strany mají obecnou platnost. Proti rozhodnutí Smírčího soudu není přípustné odvolání.

(2) Smírčí soud má právo vydávat nálezy

 1. k výkladu Smlouvy a Stanov,
 2. ke všem návrhům směřujícím ke změně Stanov,
 3. ke svolání Konventu,
 4. k programovým cílům Strany,
 5. ke všem sporům vnitrostranické povahy,
 6. k vyškrtnutí člena ze Strany v případě hrubého porušení Smlouvy a Stanov nebo v případě prokazatelné rozvratné činnosti nebo poškozování dobrého jména Strany,
 7. k dalším otázkám, o kterých rozhodne Konvent.

(3) Na Smírčí soud se může obrátit každý člen, orgán nebo každá organizační jednotka Strany, a to formou písemného podání. Smírčí soud si může k podání vyžádat další doplňující informace a materiály.

(4) Všichni účastníci řízení mají před Smírčím soudem rovná práva.

(5) Jednání před Smírčím soudem je ústní a přístupné členům Strany.

(6) Podrobnosti stanoví Jednací řád Smírčího soudu.

Článek 10

(1) Smírčí soud má nejméně tři členy volené Konventem na dobu neurčitou.

(2) V čele Smírčího soudu stojí předseda volený členy Smírčího soudu. Předseda jedná a podepisuje jménem Smírčího soudu a odpovídá za jeho práci.

(3) Členem Smírčího soudu může být jen osoba bezúhonná a nadaná obecně uznávanou autoritou. Člen Smírčího soudu nemusí být členem Strany.

(4) Člen Smírčího soudu nesmí zastávat žádnou jinou funkci ve Straně, nesmí být jejím zaměstnancem ani nesmí kandidovat do žádné volené funkce.

(5) Návrh na člena Smírčího soudu může podat každá organizační složka Strany.

Hospodaření Strany

Článek 11

(1) Strana hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy upravujícími hospodaření politických stran a v souladu s Pravidly o hospodaření Strany.

(2) Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky Strany neodpovídají ani neručí.

(3) Právní úkony Strany v hospodářském styku jsou za Stranu oprávněni podepisovat

 1. předseda Strany samostatně,
 2. dva členové Předsednictva Strany společně,
 3. v rozsahu zmocnění poskytnutého předsedou Strany předsedové nebo hospodáři obecních nebo městských a regionálních orgánů Strany a zaměstnanci Strany.

(4) Zprávu o hospodaření Strany za rozpočtový rok schvaluje Konvent.

Článek 12

Kontrolní a revizní komise

(1) Kontrolní a revizní komise Strany pečují o dodržování obecně závazných předpisů při činnosti orgánů a organizačních jednotek na všech úrovních a kontrolují jejich hospodaření.

(2) Členové kontrolních a revizních komisí a jejich předsedové jsou voleni příslušnými orgány a organizačními jednotkami Strany.

(3) Členové kontrolních a revizních komisí nemohou být členy orgánů, které kontrolují, ani zaměstnanci Strany. Členové kontrolních a revizních komisí nemusí být členy Strany.

(4) Činnost kontrolních a revizních komisí metodicky řídí Kontrolní a revizní komise volená Konventem.

(5) Kontrolní a revizní komise informují o své činnosti dotčené orgány Strany, kontrolní a revizní komisi na vyšší úrovni a Kontrolní a revizní komisi volenou Konventem.

Článek 13

Ukončení činnosti Strany

(1) Případný zánik Strany se řídí platným právním řádem.

(2) O sloučení nebo rozpuštění Strany rozhoduje Konvent alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Úmysl zrušit Stranu musí být předem sdělen všem jejím členům.

(3) Při zrušení Strany sloučením s jiným politickým subjektem přechází veškerý majetek, práva a závazky Strany na právního nástupce.

(4) V případě dobrovolného rozpuštění Strany, kdy majetek nepřipadne ze zákona státu, zvolí Konvent likvidátora a majetek, který zbude po vyrovnání všech pohledávek, bude převeden na nevládní neziskovou organizaci sledující humanitární cíle.

Článek 14

Ustanovení přechodné

Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.