Statut odborných komisí Konzervativní strany

1. Právo ustavit komisi s působností příslušné organizační struktury má každý prvek organizační struktury KONS (tedy samozřejmě i MS KONS). Každý prvek organizační struktury KONS je zodpovědný za výstupy komisí které zřizuje.

2. V současnosti vznikají komise jako komise předsednictva KONS.

3. Předsednictvo (na návrh) komise ustavuje, nechává však volný prostor zájemcům o založení odborné komise, bude pouze usměrňovat vznik obsahově se překrývajících komisí.

4. Každý zakládající člen komise se stává předsedou komise až do situace, že počet členů komise převýší počet tří členů a alespoň jeden člen komise požádá o volby.

5. Členem komise se může stát i nečlen KONS (a tudíž má i právo být volen).

6. Předseda komise (nebo jiný zvolený člen – dále jen předseda) má automatické právo členství v komisi vyšší.

7. Předseda komise má právo předkládat návrhy na jednání předsednictva. Předsednictvo má právo nezařadit bod na jednání jen v odůvodněných případech.

8. Předseda má právo účasti na předsednictvu při projednávání jeho komisí navrženého bodu.

9. Materiály komise se stávají oficiálními materiály KONS až po kladném projednání v předsednictvu KONS resp. sněmu KONS.