Zápis ze Sněmu Konzervativní strany

(16. března 2002, Praha 1, Novotného lávka č. 5)

 

Přítomno (dle presenční listiny): 36 delegátů s hlasovacím právem, 2 hosté (v průběhu jednání odešli z důvodu dalších povinností 4 delegáti s hlasovacím právem)

 

1.      Sněm byl zahájen v 10:45 pozdravem předsedy KONS Dr. Fořta

 

2.      Sněm zvolil jednomyslně mandátovou a volební komisi v tomto složení:

 

pí. Crhová

p. Gerža

pí. Klenčíková

pí. Zavadská

 

3.      Sněm zvolil jednomyslně návrhovou komisi v tomto složení:

 

p. Floryk

p. Kalužík

p. Kudela

p. Šimek

 

4.      Předseda p. Dr. Fořt přednesl Zprávu o činnosti KONS za období od Slučovacího konventu KONS, který se konal v červnu 2001.

(viz příloha č. 1)

 

5.      Člen Předsednictva Ing. Chalupa přednesl Zprávu o hospodaření KONS za rok 2001. Účetní uzávěrku za rok 2001 lze vzít podle prohlášení auditora bez výhrad.

            (viz příloha č. 2)

 

6.      Sněm vzal na vědomí Zprávu o činnosti KONS, přednesenou předsedou Dr.Fořtem a Zprávu o hospodaření KONS, přednesenou místopředsedou Chalupou.

 

7.      Následovala debata o způsobu hospodaření strany v loňském roce. Členové Předsednictva KONS v roce 2001 hradili výdaje Předsednictva sami z vlastních zdrojů, bez nároku na proplacení. Kancléř Rejman dále konstatoval, že SKS, zaniklá v červnu 2001 sloučením s KONS, musí ještě za část roku 2001 Poslanecké sněmovně dodat v zákonném termínu do 30. 3. 2002 samostatný audit o hospodaření za rok 2001. Veškeré závazky SKS byly uhrazeny a nikterak neovlivní hospodaření KONS.

 

8.      Dr. Kubalčík Sněmu předložil Návrh "Stanov KONS" v novém znění a zdůvodnil odchylky od textu, schváleném na minulém sněmu. Sněm poté schválil "Stanovy KONS" ve znění, upraveném podle připomínek Ministerstva vnitra ČR, bez dalších změn.

            (viz příloha č. 3)

 

9.      Kancléř p. Rejman předložil návrh "Pravidel pro hospodaření KONS", na což navázala bouřlivá debata o způsobu hospodaření, zejména o poměru, v jakém mají být rozdělovány členské příspěvky mezi předsednictvo a místní organizace. Bylo předneseno 6 návrhů na způsob rozdělení členských příspěvků mezi organizačními jednotkami a ústředím KONS.

 

10.  Sněm KONS schválil většinou hlasů změnu znění článku 4 "Pravidel pro hospodaření Konzervativní strany". Nové znění článku 4 zní:

(1)   Členské příspěvky jsou příjmem strany.

(2)   50 % z vybraných členských příspěvků je dotací základním organizačním jednotkám strany."

 

11.  Sněm dále schválil úpravy v předloženém textu Pravidel pro hospodaření KONS, a to:

- čl. 5, bod 2 v novém znění: "Jakoukoli změnu již schváleného rozpočtu strany nad 10 % musí opět schválit Sněm, jinak je změna v pravomoci předsednictva strany."

- čl. 6, bod 3., písm. a) v novém znění: "a) dotace ve výši 50 % z členských příspěvků, vybraných v příslušné organizační jednotce"

- čl. 7, doplněn nově bod 6 v tomto znění: "Rozdělení a vyúčtování členských příspěvků bude provedeno vždy nejpozději k 30. 6. a k. 15. 12. příslušného kalendářního roku."

 

12.   Sněm jednomyslně schválil "Pravidla pro hospodaření Konzervativní strany" po provedených změnách.

            (viz příloha č. 4)

 

13.   Sněm vyslechl návrh "Programu Konzervativní strany - var 1", předložený Předsednictvem a přednesený kancléřem Rejmanem.

          (viz příloha č. 5)

 

14.  Sněm vyslechl návrh "Programu Konzervativní strany - var 2", předložený MS BRNO a OSTRAVA a přednesený panem Florykem.

            (viz přílohy č. 6)

 

15.  Následovala debata o smyslu a rozsahu programu KONS, v jejímž průběhu předložil dr. Kubalčík sněmu písemný diskusní příspěvek a přednesl návrhy textů "Konzervativní agenda" a "K posunutí restituční hranice", které tímto předložil k vnitrostranické diskusi. Sněm k těmto materiálům nepřijal žádné usnesení.

          (viz přílohy č. 7, 8, 9)

 

16.  Sněm přijal "Program Konzervativní strany - s konzervatizmem ke svobodě, spravedlnosti, slušnosti a prosperitě" v obou předložených variantách a zavázal Předsednictvo, aby na jejich základě dopracovalo konečnou verzi Programu, a to v termínu do 31. 3. 2002.

 

17.  Sněm přijal rozpočtové zásady pro rok 2002, a to takto: veškeré výdaje strany vynakládat na rozvoj a prezentaci strany a na komunální, případně senátní volby v tomto roce.

 

18.  Na žádost členů MS Brno se stala součástí Zápisu ze Sněmu KONS Zpráva o činnosti MS Brno za uplynulé období.

          (viz příloha č. 10)

 

19.  Sněm schválil bez připomínek text "Usnesení Sněmu KONS", předložený návrhovou komisí.

          (viz příloha č. 11)

 

 

V Praze 16. března 2002

 

Za návrhovou komisi zapsali: Kudela, Floryk, Kalužík

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1            Zpráva o činnosti KONS

Příloha č. 2            Zpráva o hospodaření KONS   (důvěrné - pouze pro členy KONS)

Příloha č. 3            Stanovy KONS  

Příloha č. 4            Pravidla pro hospodaření

Příloha č. 5            Program KONS - var 1                (bude zveřejněna až finální podoba - varianta k disposici pouze členům KONS)

Příloha č. 6            Program KONS - var 2                (bude zveřejněna až finální podoba - varianta k disposici pouze členům KONS)

Příloha č. 7            Diskusní příspěvek Dr. Kubalčíka

Příloha č. 8            Konzervativní agenda 2002

Příloha č. 9            K posunutí restituční hranice

Příloha č. 10            Zpráva o činnosti MS KONS Brno

Příloha č. 11            Usnesení sněmu KONS