ZÁPIS z II. Konventu Strany konzervativní smlouvy

konaného dne 22. ledna 2000

v klubu Hájek v Praze

 

Z 56-ti řádných delegátů jich bylo zaregistrováno 20.

Přítomni: Bönischová, Beňo, Červenka, Daněčková, Drdla, Henek, Holeyšovský, Jehličková, Kloudová, Korte, Kubalčík, Lejčar, Lejčarová, Mašek, Procházka, Rejman, Schönfeld, Rozehnal, Šimák, Šimek

Hosté: Jehlička, Kalužík, Schlanger

 

 1. Konvent zahájil kancléř Daniel Korte v 10. 45 hod v zasedací místnosti klubu Hájek v Praze.
 2. Konvent zvolil:
  1. moderátory Jana Kubalčíka a Daniela Korteho
  2. společnou mandátovou, návrhovou a volební komisi ve složení: Bönischová, Drdla a Kloudová

   

 3. Konvent schválil navržený program, včetně pozměňovacích návrhů, vypracovaných Městským společenstvím SKS Brno, a včetně návrhu I. Maška na vypuštění bodu D (Volby orgánů SKS).
 4. Konvent vyslechl:

 5. Zprávu předsedy o činnosti SKS, kterou přednesl Ivan Mašek
 6. Zprávu kancléře o hospodaření a stavu strany, kterou přednesl Daniel Korte
 7. Výstav kroniky nebyla z technických důvodů realizována.
 8. Konvent vyslechl:

 9. Zprávu kontrolní a revizní komise, kterou přednesla Zuzana Bönischová
 10. Zprávy z oblastí :
  1. Praha (p. Rejman)
  2. Brno (p. Kubalčík)
  3. Tábor (p. Lejčar)
  4. Kladno (p. Červenka)

Konvent vyslechl "zdravici" člena Smírčího soudu SKS pana Jiřího Schlangera.

 1. Proběhla diskuse k předneseným zprávám a o další existenci a činnosti SKS
  1. analýza situace (Kubalčík, Šimák, Rejman, Beňo, Korte, Šimek, Mašek, Rozehnal, Schlanger)
  2. syntéza a návrh na další činnost (Kubalčík, Schönfeld, Mašek, Korte, Rejman, Červenka, Lejčar, Beňo, Šimek, Kalužík, Schlanger, Bönischová)

 2. Konvent schválil usnesení v následujícím znění:

 1. Konvent se rozhodl považovat materiál "O jednom z možných scénářů reformy penzijního systému v ČR" za východisko pro přípravu programových tezí Politického programu SKS.
 2. Konvent zavazuje předsednictvo SKS, rozšířené o předsedy místních sdružení, zpracovat Politický program SKS a předložit jej na III. Konventu SKS.
 3. Konvent pověřuje předsednictvo SKS jednáním se zástupci Svazu občanské sebeobrany (SOS) a "Akcí 99" a s výsledky jednání seznámit III. Konvent SKS.
 4. Konvent rozhodl zapracovat do Politického programu SKS bod: prosazování posunutí restituční hranice až do roku 1945.
 5. Konvent rozhodl jako programový okruh v rámci Politického programu SKS zapracovat podporu a reformu procesu majetkových restitucí s cílem co nejúplnější míry nápravy křivd poškozených osob.
 6. Konvent rozhodl uspořádat III. Konvent SKS 1.4. 2000, opět v klubu Hájek v Praze.
 7. Konvent rozhodl, že na III. Konventu SKS se bude projednávat logo strany. Současně se obrací na všechny své členy, aby v této otázce projevili aktivitu a dodali své návrhy.

 

 

V Praze dne 22. ledna 2000 Za návrhovou komisi: Z. Bönischová, D. Kloudová