Zápis z III. Konventu Strany konzervativní smlouvy

konaného dne 1. dubna 2000

 

Přítomni: Z 58 řádných delegátů bylo zaregistrováno 28 (+ 2 hosté.).Viz presenční listina.

 

 

 1. III. Konvent Strany konzervativní smlouvy (dále jen Konvent) zahájil kancléř Daniel Korte v 10. 45 hod v zasedací místnosti klubu Hájek v Praze.
 2. Konvent zvolil:
 1. moderátory: Jaromíra Žegklitze a Daniela Korteho
 2. mandátovou a volební komisi ve složení: Šturmová, Rejman, Lejčar
 3. návrhovou komisi ve složení: Bönischová, Hofhanzl, Kubalčík

 1. Konvent schválil navržený program, včetně pozměňujících návrhů, vypracovaných Městským společenstvím SKS Tábor
 2.  

   

  Konvent doporučil

 3. Materiál "Koncept struktury volebního programu Strany konzervativní smlouvy" vypracovaný MS SKS Tábor k dalšímu zpracování.
 4.  

   

  Konvent schválil jako součást Politického programu SKS následující materiály:

 5. "Posun restituční hranice k 30.9.1938" včetně změn, které vyplynuly z diskuse (viz příloha).
 6. Návrh I. Maška na text vyjadřující názor SKS na placení a vykazování zdravotního a sociálního pojištění (viz příloha).
 7. "Reforma penzijního systému" včetně změn, které vyplynuly z diskuse (viz příloha).
 8.  

   

  Konvent vzal na vědomí:

 9. Zprávu o činnosti Předsednictva SKS, kterou přednesl pan předseda Ing. I. Mašek.
 10.  

   

  Konvent pověřil

 11. Předsednictvo SKS k zjištění míst, kde se SKS může zúčastnit ve volbách do VÚSC a Senátu a koordinací těchto voleb.
 12.  

   

  Konvent vyslechl průběžnou zprávu Mandátové a volební komise: volbám do orgánů SKS je přítomno 26 delegátů III. Konventu.

   

   

  Konvent zvolil (viz příloha "Protokol z voleb předsednictva")

 13. ve druhém kole Předsedkyni SKS, paní Z. Bönischovou (pro Z. Bönischovou: 17 pro M. Rejmana: 6 nevyjádřil se: 2 neplatný: 1)
 14. ve druhém kole Místopředsedy SKS pánové Č. Hofhanzl a J. Kubalčík (pro Č. Hofhanzla: 14 pro J. Kubalčíka: 14 )
 15. v prvním kole Kancléře SKS pana M. Rejmana (pro Z. Procházku: 5 pro M. Rejmana: 21)
 16. v prvním kole Mluvčího SKS pana R. Jocha (pro R. Jocha: 21 pro R. Šimka: 5)
 17. ve druhém kole Kronikáře SKS paní N. Šturmovou (pro L. Daníčková: 9 pro N. Šturmová: 17)
 18. Konvent schválil usnesení v následujícím znění:

 1. Materiály "Posun restituční hranice k 30.9.1938", "Změna placení a vykazování zdravotního a sociálního pojištění" a "Reforma penzijního systému" (viz přílohy) se stávají součástí Politického programu SKS.
 2. Materiál "Koncept struktury volebního programu Strany konzervativní smlouvy" se doporučuje Předsednictvu SKS, zejména s ohledem na strukturu Volebního programu SKS.
 3. Ukládá se Předsednictvu SKS shromáždit a vyhodnotit poznatky o místech, kde by SKS mohla kandidovat ve volbách do orgánů VÚSC a do Senátu PČR. Dále se Předsednictvu SKS ukládá koordinace postupu v těchto volbách a to zejména co do včasné a účinné výměny informací, kompatibility volebních programů a časově bezkolizního průběhu předvolebních akcí.
 4. Bylo zvoleno Předsednictvo SKS a to ve složení: Zuzana Bönischová (předseda), Čestmír Hofhanzl (místopředseda), Jan Kubalčík (místopředseda), Martin Rejman (kancléř), Roman Joch (mluvčí) a Nataša Šturmová (kronikář).

 

 

 

V Praze 1.4.2000

Za návrhovou komisi:

Jan Kubalčík