Zápis z IV. Konventu Strany konzervativní smlouvy

konaného dne 9. června 2001

 

Přítomni: Bylo zaregistrováno 17 delegátů + 2 hosté (viz příloha - presenční listina).

 

 1. IV. Konvent Strany konzervativní smlouvy (dále jen Konvent) zahájil kancléř Martin Rejman v 10:15 hod v zasedací místnosti klubu Hájek v Praze.
 2. Konvent zvolil:
  1. moderátora: Romana Joch
  2. mandátovou a volební komisi ve složení: Beňo, Mašek
  3. návrhovou komisi ve složení: Henek, Procházka

 3. Konvent schválil navržený program, s výhradou, žepřípadě schválení Smlouvy o sloučení s Konzervativní stranou nebude hlasovat o dokumentech, které jsou v kompetenci následného slučovacího shromáždění, stejně jako nebude volit členy orgánů sloučené Konzervativní strany.
 4. Daniel Korte zpochybnil legitimitu Konventu s tím, že ne všichni členové strany byli uvědoměni o jeho konání. Kancléř Martin Rejman oponoval, že všichni členové obesláni byli (ať již fyzicky či prostřednictvím elektronické pošty) a tudíž musí jít o nedopatření na straně vlastního doručení pozvánky, za které nemůže nést odpovědnost. Konvent se dále touto otázkou nezabýval.
 5. Konvent vyslechl zprávu o činnosti Strany konzervativní smlouvy od III. Konventu SKS, kterou přednesl kancléř Martin Rejman a doplnili místopředsedové Čestmír Hofhanzl a Jan Kubalčík.
 6. Místopředseda Jan Kubalčík navrhnul Konventu, aby ratifikoval Smlouvu o sloučení (viz příloha - Smlouva o sloučení) mezi Stranou konzervativní smlouvy a Konzervativní stranou.
 7. Konvent vyslechnul příspěvek MUDr. Jana Fořta, předsedy Konzervativní strany (viz příloha - příspěvek MUDr. Jan Fořta).
 8. V diskusi vystoupil Daniel Korte, Jan Kubalčík, Roman Joch, Martin Rejman, Čestmír Hofhanzl, Miroslav Beňo, Ivan Mašek, Radomír Rozehnal.
  1. D. Korte přiznal Předsednictvu zásluhu na obnovení funkce webové stránky a vyjádřil se pochvalně o iniciativě MS SKS Ostrava - vydávání občasníku "Konzervativní listí". Kritizoval Předsednictvo zejména s tím, že mělo svolat IV. Konvent SKS okamžitě poté, co odstoupila předsedkyně Zuzana Bönischová, že nemělo mandát k jednání o sloučení. Dále označil předsednictvo Konzervativní strany za neseriózního partnera (MUDr. Jan Fořt následně situaci vysvětlil, omluvil se a D. Korte omluvu přijal). Celý projekt sloučení označil za pochybný mimo jiné proto, že byl motivován získáním značky "Konzervativní strana". Jako alternativu ke sloučení předložil návrh pozvolné spolupráce "zdola" se společnou přípravou komunálních voleb a společnou účastí v nich, nebo ukončení činnosti Strany konzervativní smlouvy. Položil otázku MUDr. Janu Fořtovi, kolik má konzervativní strana členů (tato otázka se opakovala ještě několikrát, MUDr. J. Fořt na ni následně odpověděl jen částečně).
  2. Ivan Mašek předložil návrh, aby Konvent doporučil slučovacímu Sněmu obrácení pořadí slov v názvu strany, tedy aby sloučená strana nesla název "Strana konzervativní". Odůvodnil to zejména tím, že tento slovosled je konzervativní ("ještě Ferdinand Peroutka překládal Conservative Party jako Strana konzervativní").
  3. Miroslav Beňo se přiklonil k volnější formě spolupráce mezi Stranou konzervativní smlouvy a Konzervativní stranou, jako ke kompromisnímu řešení.
  4. Ostatní diskutující více méně podpořili původní návrh ratifikace Smlouvy o sloučení. Radomír Rozehnal požádal, aby se příspěvek MUDr. Jana Fořta stal součástí zápisu Konventu.

 9. Konvent zamítnul návrh Miroslava Beni na volnější spolupráci (k jeho přijetí bylo třeba nadpoloviční většiny přítomných).
 10. Konvent zamítnul návrh Daniela Korteho na ukončení činnosti SKS (k jeho přijetí bylo třeba dvoutřetinové většiny přítomných).
 11. Konvent přijal návrh Jana Kubalčíka na ratifikaci Smlouvy o sloučení (13 hlasy pro ze 17 přítomných - k přijetí návrhu bylo třeba dvoutřetinové většiny přítomných).
 12. Konvent diskutoval o delegátech na slučovací Sněm, který se bude konat 23. června 2001. Konvent určil jako delegáty členy Předsednictva SKS. Konvent doporučil, aby o dalších delegátech rozhodla Městská společenství SKS poté, co se s Předsednictvem dohodnou na klíči.
 13. Návrhová komise konstatovala, že nebyly předloženy žádné návrhy, o kterých by Konvent dosud nehlasoval.
 14. Roman Joch ukončil jednání Konventu.

 

 

V Praze 9.6.2001

Za návrhovou komisi:

Zdeněk Procházka

 

Počet příloh: 3