Zápis ze slučovacího konventu

KONZERVATIVNÍ STRANY

v Praze dne 23. června 2001

Konvent byl zahájen v 10.30 hodin v klubu "Ovčí hájek” v Praze - Nových Butovicích.

Přítomno 27 delegátů + 3 hosté

1. Konvent zvolil moderátory jednání konventu, a to:

paní Kubalčíková

pan Šimek

2. Konvent zvolil členy mandátové a volební komise, a to:

pan Bernkopf

pan Kubalčík

pan Kalivoda

3. Konvent zvolil členy návrhové komise, a to:

pan Stuchlík

pan Kudela

pan Floryk

4. Konvent vyslechl pozdrav předsedy Agrární strany

5. Konvent schválil návrh programu, předložený panem Fořtem

6. Konvent schválil znění Stanov Konzervativní strany, a to s těmito pozměňovacími návrhy.

Přijaté znění stanov je následující: viz dokumenty Konzervativní strany

 

 

7. Konvent schválil znění Jednacího a volebního řádu Konzervativní strany.

Přijaté znění Jednacího a volebního řádu Konzervativní strany je tedy následující: viz dokumenty Konzervativní strany.

 

 

 

 

8. Konvent zvolil předsedu Konzervativní strany, a to:

pan Jan Fořt

 

9. Konvent zvolil kancléře Konzervativní strany, a to:

pan Martin Rejman

10. Konvent stanovil počet členů předsednictva takto:

1 předseda

1 kancléř

4 místopředsedové

3 členové předsednictva

3 kandidáti (náhradníci)

11. Konvent rozhodl, že nepřítomné kandidáty představí a jejich souhlas s kandidaturou dosvědčí přítomní důvěryhodní svědkové.

12. Konvent vyslechl představení přítomných kandidátů a svědectví svědků.

13. Konvent rozhodl, že volební komise je oprávněna po každém úspěšně uzavřeném volebním kole skartovat použité volební lístky.

14. Konvent zvolil členy předsednictva, a to:

místopředsedy: Roman Joch, Miroslav Beňo, Rudolf Šimek, Miroslav Kulhavý

členy: Zdenka Crhová, Myslibor Chalupa, Jaromír Morávek

15. Konvent zvolil kandidáty předsednictva, a to:

pánové Miloš Řebíček, Svatopluk Kalužík, David Floryk

16. Konvent vzal na vědomí rezignaci pana Jaroslava Kalivody z členství ve volební a mandátové komisi z důvodu jeho kandidatury na funkci v orgánech Konzervativní strany a zvolil členem VaMK pana Zdeňka Smetanu

17. Konvent zvolil členy Smírčího soudu, a to:

pánové Josef Hauser, Čestmír Hofhanzl, Jaroslav Kalivoda, Ladislav Terich, Jiří Schlanger

18. Konvent zvolil členy Kontrolní a revizní komise strany, a to:

Jiřinka Kubalčíková, Miloš Řebíček, Floryk

19. Konvent stanovil minimální výši členských příspěvků na rok 2001, a to:

výdělečně činné osoby 500 Kč

důchodci a další nevýdělečně činní. 100 Kč

20. Konvent vzal na vědomí rezignaci členů návrhové komise pánů Petra Kudely a Davida Floryka z důvodu nutného odjezdu.

21. Pan Martin Rejman přečetl návrh usnesení konventu (příloha 1 - Součást Usnesení Slučovacího Sněmu Konzervativní strany). Konvent odsouhlasil přijetí tohoto dokumentu jako součást svého usnesení, který je závazný pro předsednictvo.

22. Bylo předneseno několik návrhů na rozšíření usnesení:

 1. Pan Jan Kubalčík přednesl návrh na změnu názvu Konzervativní strany na Strana Konzervativní. Tento návrh byl konventem zamítnut jako archaismus.
 2. Pánové Jaromír Morávek, Jaroslav Kalivoda navrhli zařadit tento bod: Považujeme legálně nabyté statky za nedotknutelné. Tento návrh rozšíření usnesení neprošel.
 3. Pan Čestmír Hofhanzl navrhl rozšíření usnesení o tyto body:
 4. Tento návrh byl schválen.

  1. Pánové Rudolf Šimek a Jaroslav Kalivoda navrhli zařadit do usnesení tento bod:
  2. Tento bod nebyl přijat.

   1. Pan Jan Kubalčík přečetl doporučení předsednictvu (příloha 2 - Součást Usnesení Slučovacího Sněmu Konzervativní strany). Toto doporučení předsednictvu bylo konventem přijato.

   23. Konvent stanovil, že na celorepublikové úrovni je stykem s médii pověřeno výhradně předsednictvo

   24. Konvent stanovil, že ověřovatelé zápisu budou alespoň 2 členové smírčího soudu.

   25. Konvent odsouhlasil skartaci všech volebních lístků.

    

    

   Za Návrhovou komisi: ing. Miroslav Stuchlík

    

    

   Přílohy

    

   Součást Usnesení Slučovacího Sněmu Konzervativní strany

   23. června 2001

    

   Slučovací sněm Konzervativní strany zavazuje Předsednictvo Konzervativní strany k podniknutí takových kroků, které by směřovaly k dosažení následujících krátkodobých cílů :

   1. Inventura členské základny, konstituce místních / městských sdružení Konzervativní strany tam, kde to bude možné
   2. Dopracování politického programu, vytvoření volebního programu (v případě komunálních a senátních voleb jeho společného jádra)
   3. Navázání zahraniční spolupráce, zejména s Republikánskou stranou USA, britskou Konzervativní stranou a CSU
   4. Věnování zvýšené pozornosti mediální presentaci - vyhledávat témata, ke kterým se má / může / musí Konzervativní strana vyjádřit, pořádat tiskové konference a na nich předkládat stanoviska k aktuálním problémům a prezentovat po částech politický, resp. Volební program, vhodně a dostatečně využívat webovou stránku.
   5. Pokračování v integračních snahách - prvním osloveným může být Volba pro město, bude-li se integrovat Pravý blok a KAN pracovat na možnosti volební spolupráce (nevzdálí-li se taková strana příliš od východisek Konzervativní strany), oslovovat i další případně blízké politické strany i jednotlivce - osobnosti stojící momentálně mimo politické strany
   6. Získání finančních prostředků
   7. Příprava na účast ve volbách (zejména komunálních a senátních, ostatní v závislosti na finančních prostředcích) - tedy de facto v co nejkratším čase zahájit předvolební kampaň

    

    

   Součást Usnesení Slučovacího Sněmu Konzervativní strany

   23. června 2001

    

   Slučovací Sněm Konzervativní strany doporučuje Předsednictvu Konzervativní strany, aby v rámci efektivity své činnosti pracovalo s následujícím vnitřním členěním:

   1. Pan Předseda: zastupuje stranu, je integrující osobností, publikuje, koordinuje činnost ostatních členů Předsednictva
   2. Pan Integrace: místopředseda Strany, odpovídá za vazbu na blízké politické subjekty, její stálé udržování a za jednání s takovými stranami o integraci do Strany, popř. o volební spolupráci, podílí se na tvorbě mediální politiky, přispívá k tvorbě programů Strany tak, aby tyto byly v maximálně možné míře kompatibilní s programy případných politických partnerů, resp. odpovídaly případným politickým dohodám, které Strana uzavřela, předkládá za Předsednictvo Sněmu návrhy na politické dohody
   3. Pan Zahraničí: místopředseda Strany, navazuje a udržuje zahraniční styky a to jak s blízkými politickými stranami, tak s dalšími institucemi nebo organizacemi, sleduje působení ČR v rámci NATO a proces začleňování do evropských struktur, publikuje, odpovídá za organizaci pobytů zahraničních hostů Strany - včetně jejich případného zapojení do předvolebních aktivit Strany, odpovídá za překlady základních dokumentů Strany do cizích jazyků, (nezbytná velmi dobrá znalost alespoň anglického jazyka)
   4. Pan Média: místopředseda Strany, pracuje na mediálním obrazu Strany, organizuje konání tiskových konferencí Předsednictva, odpovídá za aktualisaci oficiální webové stránky Strany a případné vydávání oficiálního periodika Strany, provádí monitoring s cílem vyhledání témat pro aktuální stanoviska Strany, případně předsedá tříčlenné redakční radě (složené kromě něj z pana Filosofa a pana Integrace), která koordinuje publikační činnost Strany (mimo jiné rozhoduje o uveřejnění textů pocházejících z vně Předsednictva samotného na oficiální webové stránce Strany)
   5.  

   6. Pan Filosof: dbá na filosofickou linii Strany, vyjadřuje se k zásadním problémům (trest smrti, potraty, eutanázie,...), přispívá významnou měrou k tvorbě politického programu Strany i ostatních programů Strany tak, aby byly v souladu s konzervativní politickou filosofií, vytváří návrhy ideových dokumentů Strany, podílí se na tvorbě mediální politiky, publikuje
   7. Pan Kancléř: administruje veškeré organizační záležitosti Strany, zejména odpovídá za to, že činnost Strany je v souladu s platným zněním "Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích”, informuje MV ČR o změnách v dokumentech Strany a v jejích orgánech, registruje členskou základnu Strany, připravuje návrhy programů jednání Předsednictva Strany, pořizuje, distribuuje a archivuje zápisy z jednání Předsednictva Strany, včetně jeho usnesení, účastní se za Předsednictvo zakládání místních / městských sdružení (dle Stanov Strany)
   8. Pan Volby: zajišťuje přípravu na volby, koordinaci členů Předsednictva v rámci předvolebních kampaní, sleduje změny v příslušných volebních právních normách, zprostředkovává kontakt s volebními zmocněnci a poskytuje jim know how, případně předsedá tříčlenné volební radě (složené kromě něj z pana Média a pana Zahraničí), v případě potřeby předkládá za Předsednictvo Sněmu kandidátní listiny
   9. Pan Program: odpovídá za dopracování politického programu Strany a tvorbu volebního programu Strany (pro regionální volby společného jádra), navrhuje ustavení vhodných odborných komisí a následně koordinuje jejich činnost, případně předsedá tříčlenné programové radě (složené kromě něj z pana Filosofa a pana Integrace), předkládá za Předsednictvo Sněmu návrhy politického programu a volebního programu
   10. Pan Hospodář: zajišťuje finanční prostředky pro provoz Strany a pro vedení volebních kampaní, odpovídá za hospodaření Strany, připravuje sponzorské, resp. darovací smlouvy, předkládá za Předsednictvo Sněmu zprávu o hospodaření Strany

    

    

   Programové prohlášení Slučovacího sněmu Konzervativní strany

   a Strany konzervativní smlouvy

    

   Konzervativní strana a Strana konzervativní smlouvy, vědomy si blízkosti svých postojů, programů a cílů, rozhodly se po zralém uvážení, že k posílení svých postojů, k naplnění svých programů a k dosažení svých cílů sloučí tyto strany - jako první krok k rehabilitaci konzervativní politiky a ke sloučení konzervativních sil - v jednu stranu, která ponese název Konzervativní strana.

    

   Tvrdíme, že totalitarismy 20. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé stání moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

    

   Česká republika má po více než deseti letech od sametové revoluce formální znaky i instituce demokratického státu. Demokratickým státem v pravém významu slova však není. Dnešní politické i hospodářské špičky českého státu, začasté vzešlé z bývalé komunistické nomenklatury a StB, nejsou demokraty, uznávajícími morální zásady, nepsaná pravidla fair play, ani psané právo. Považujeme za nemožné, aby této zemi nadále vládli, protože zneužili důvěry svých spoluobčanů z počátku 90. let a s mocí, kterou touto důvěrou získali, nyní zacházejí jako s nekonečnou a výlučnou vstupenkou do parlamentních a vládních pozic.

    

   Elitou země nerozumíme uzavřené intelektuální kruhy, ale naše spoluobčany, bez rozdílu rasy, víry, pohlaví či vzdělání, vyznačující se poctivostí, pracovitostí a schopností oběti a služby, náležitě si cenící svobody. Na tyto spoluobčany se obracíme a vyzýváme je, aby nám aktivně pomohli krok za krokem upevňovat demokracii, svobodu, právo, morálku a prosperitu v naší zemi.

    

   Považujeme pro začátek za nezbytné zejména:

   podniknout všechny kroky k tomu, aby se ČR stala skutečně pevnou, odpovědnou a loajální součástí NATO

   podpořit vstup ČR do EU

   vést uvážlivou, podrobnou a otevřenou diskusi o všech aspektech vstupu ČR do EU

   potrestat zločiny komunismu a hospodářské zločiny uplynulých deseti let

   provést skutečnou reformu penzijního systému

   snížit celkovou daňovou zátěž obyvatelstva.

    

   Praha, 23. června 2001

    

   MUDr. Jan Fořt

   předseda

    

    

   Martin Rejman

   kancléř

    

   Zápis z jednání Mandátové a volební komise Slučovacího Sněmu Konzervativní strany 23.6.2001

    

   Slučovací Sněm Konzervativní strany (dále jen Sněm) zvolil Mandátovou a Volební komisi (dále jen Komise) ve složení:

   Ing. Tomáš Bernkopf

   MUDr. Jaroslav Kalivoda

   RNDr. Jan Kubalčík

   Komise zvolila svého předsedu (dvěma hlasy, jeden se zdržel) RNDr. Jana Kubalčíka.

   Pro jednání o Stanových Konzervativní strany a o Jednacím a volebním řádu Konzervativní strany Komise ověřila počet přítomných zaregistrovaných delegátů Sněmu s právem hlasovacím. Konstatovala, že těchto delegátů je přítomno 27, tedy dvoutřetinové kvórum je 18, nadpoloviční většinu tvoří 14 delegátů.

   Pro volby předsedy, kancléře a místopředsedů Konzervativní strany (dále jen Strana) Komise ověřila počet přítomných zaregistrovaných delegátů Sněmu s právem hlasovacím. Konstatovala, že těchto delegátů je přítomno 26, tedy dvoutřetinové kvórum je 18, nadpoloviční většinu tvoří 14 delegátů.

   Volba předsedy Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   MUDr. Jan Fořt

   RNDr. Čestmír Hofhanzl

   Ing. Miroslav Stuchlík

   Kandidaturu přijali:

   MUDr. Jan Fořt

   Z 26 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 26 platných. V tajném hlasování byl v prvním kole 25 hlasy zvolen předsedou Strany MUDr. Jan Fořt.

    

   Volba kancléře Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

   Martin Rejman

   Kandidaturu přijali:

   Martin Rejman

   Z 26 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 26 platných. V tajném hlasování byl v prvním kole 24 hlasy zvolen kancléřem Strany Martin Rejman.

    

   Komise požádala Sněm o umožnění skartace volebních lístků a to po ukončení každého samostatného volebního aktu. Sněm tento návrh přijal.

   Komise skartovala volební lístky z voleb předsedy Strany a kancléře Strany.

    

   Volby místopředsedů Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   MUDr. Miroslav Beňo

   RNDr. Čestmír Hofhanzl

   MUDr. Roman Joch

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Mgr. Jiřinka Kubalčíková

   Miroslav Kulhavý

   Petr Kudela

   Ing. Rudolf Šimek

   Kandidaturu přijali:

   MUDr. Miroslav Beňo

   MUDr. Roman Joch

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Mgr. Jiřinka Kubalčíková

   Miroslav Kulhavý

   Ing. Rudolf Šimek

   Komise rozhodla třemi hlasy, že akceptuje souhlas s kandidaturou MUDr. Miroslava Beňa a MUDr. Romana Jocha, který byl Komisi sdělen prostřednictvím svědectví.

   Z 26 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 26 platných. V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni místopředsedy Strany MUDr. Miroslav Beňo (20 hlasy), MUDr. Roman Joch (26 hlasy), Miroslav Kulhavý (19 hlasy) a Ing. Rudolf Šimek (23 hlasy).

   Komise skartovala volební lístky z voleb místopředsedů Strany.

    

   Pro volby dalších členů a kandidátů předsednictva Konzervativní strany Komise ověřila počet přítomných zaregistrovaných delegátů Sněmu s právem hlasovacím. Konstatovala, že těchto delegátů je přítomno 25, tedy dvoutřetinové kvórum je 17, nadpoloviční většinu tvoří 13 delegátů.

    

   Volby dalších členů předsednictva Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   Zdenka Crhová

   David Floryk

   Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Petr Kudela

   Ing. Ivan Mašek

   Ing. Jaromír Morávek

   Ing. Miroslav Stuchlík

   Kandidaturu přijali:

   Zdenka Crhová

   David Floryk

   Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Ing. Ivan Mašek

   Ing. Jaromír Morávek

   Komise rozhodla třemi hlasy, že akceptuje souhlas s kandidaturou Ing. Ivana Maška, který byl Komisi sdělen prostřednictvím svědectví.

   Z 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 21 platných a 4 neplatné. V prvním kole nebyl zvolen žádný další člen předsednictva Strany.

   Do druhého kola postoupili Zdenka Crhová (14 hlasy), Ing. Myslibor Chalupa, CSc. (11 hlasy), David Floryk (10 hlasy) a Ing. Jaromír Morávek (13 hlasy).

   Z 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 25 platných. V tajném hlasování byli ve druhém kole zvoleni dalšími členy předsednictva Strany Zdenka Crhová (15 hlasy), Ing. Myslibor Chalupa, CSc. (17 hlasy), a Ing. Jaromír Morávek (21 hlasy).

   Komise skartovala volební lístky z voleb dalších členů předsednictva Strany.

    

   Volby kandidátů předsednictva Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   David Floryk

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Miloš Řebíček

   Kandidaturu přijali:

   David Floryk

   RNDr. Svatopluk Kalužík

   Miloš Řebíček

   Z 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 25 platných. V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni kandidáty předsednictva Strany David Floryk (23 hlasy), RNDr. Svatopluk Kalužík (21 hlasy), a Miloš Řebíček (25 hlasy).

   Komise skartovala volební lístky z voleb kandidátů předsednictva Strany.

    

   Pro volby členů Smírčího soudu a Kontrolní a revizní komise Konzervativní strany Komise ověřila počet přítomných zaregistrovaných delegátů Sněmu s právem hlasovacím. Konstatovala, že těchto delegátů je přítomno 25, tedy dvoutřetinové kvórum je 17, nadpoloviční většinu tvoří 13 delegátů.

    

   Volby členů Smírčího soudu Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   Josef Hauser

   RNDr. Čestmír Hofhanzl

   MUDr. Jaroslav Kalivoda

   MUDr. Ladislav Terich

   RNDr. Jiří Schlanger

   Kandidaturu přijali:

   Josef Hauser

   RNDr. Čestmír Hofhanzl

   MUDr. Jaroslav Kalivoda

   MUDr. Ladislav Terich

   RNDr. Jiří Schlanger

    

   Členství MUDr. Jaroslava Kalivody v Komisi automaticky zaniklo.

   Sněm doplnil Komisi, zvolen byl Doc. Ing. Zdeněk Smetana, CSc.

    

   Z 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 25 platných. V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni členy Smírčího soudu Strany Josef Hauser (20 hlasy), RNDr. Čestmír Hofhanzl (22 hlasy), MUDr. Jaroslav Kalivoda (25 hlasy), MUDr. Ladislav Terich (24 hlasy) a RNDr. Jiří Schlanger (23 hlasy).

    

   Volby členů Kontrolní a revizní komise Strany:

   Byli navrženi kandidáti:

   David Floryk

   Mgr. Jiřinka Kubalčíková

   Miloš Řebíček

   Kandidaturu přijali:

   David Floryk

   Mgr. Jiřinka Kubalčíková

   Miloš Řebíček

   Z 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 25 platných. V tajném hlasování byli v prvním kole zvoleni členy Kontrolní a revizní komise Strany David Floryk (24 hlasy), Mgr. Jiřinka Kubalčíková (23 hlasy), a Miloš Řebíček (23 hlasy).

   Komise skartovala volební lístky z voleb členů Smírčího soudu Strany a členů Kontrolní a revizní komise Strany.

    

   Komise ukončila svoji činnost se závěrem Sněmu. Přípravou návrhu zápisu byl pověřen předseda Komise RNDr. Jan Kubalčík.

    

   V Praze 23.6.2001

   RNDr. Jan Kubalčík

   předseda

   Ing. Tomáš Bernkopf

   Do zániku členství v Komisi: MUDr. Jaroslav Kalivoda

   Počínaje zvolením do Komise: Doc. Ing. Zdeněk Smetana, CSc.